பாடல் #975

பாடல் #975: நான்காம் தந்திரம் – 2. திருவம்பலச் சக்கரம் (ஆனந்தக் கூத்தாடும் இறைவன் அருட்சக்தியோடு மந்திரவடிவாய் இருக்கும் எந்திரம்)

அகாரம் உயிரே உகாரம் பரமே
மகார மலமாய் வருமுப் பதத்திற்
சிகாரஞ் சிவமாய் வகாரம் வடிவமாய்
யகாரம் உயிரென் றறையலு மாமே.

விளக்கம்:

ஓங்கார மந்திரத்தில் ‘அ’ எழுத்து உயிர்களாகவும் ‘உ’ எழுத்து இறைவனாகவும் ‘ம’ எழுத்து மாயையாகவும் இருக்கின்றது. இந்த மூன்று எழுத்துக்கள் சேர்ந்த ‘ஓம்’ எழுத்துக்குள் ‘சிவய’ மந்திரமும் அடங்கியுள்ளது. ‘சிவய’ மந்திரத்தில் ‘சி’ எழுத்து இறைவனையும் ‘வ’ எழுத்து இறைவியையும் ‘ய’ எழுத்து உயிர்களையும் குறிக்கும்.

குறிப்பு: ‘சிவய’ மந்திரத்தில் இறைவனும் இறைவியும் உயிரும் இருப்பதைப் போலவே ‘ஓம்’ மந்திரத்திலும் இறைவனும் இறைவியும் உயிரும் சேர்ந்து இருக்கின்றது.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.