பாடல் #957

பாடல் #957: நான்காம் தந்திரம் – 2. திருவம்பலச் சக்கரம் (ஆனந்தக் கூத்தாடும் இறைவன் அருட்சக்தியோடு மந்திரவடிவாய் இருக்கும் எந்திரம்)

அவ்வொடு சவ்வென் றரனுற்ற மந்திரம்
அவ்வொடு சவ்வென்ற தாரும் அறிகிலர்
அவ்வொடு சவ்வென்ற தாரும் அறிந்தபின்
அவ்வொடு சவ்வும் அனாதியு மாமே.

விளக்கம்:

‘ஔ’ ‘சௌ’ என்ற எழுத்துக்கள் இறைவன் இருக்கின்ற மந்திரமாகும். இவை இரண்டையும் சேர்த்து உச்சரித்தால் ‘ஹௌ’ எழுத்தாகி அதன் உச்சரிப்பால் ‘ஹ’ என்றும் அதனோடு ‘ம்’ என்ற எழுத்தை சேர்த்து உச்சரித்தால் ‘ஹம்’ என்ற மந்திரமாக மாறிவிடும். அதன்படியே ‘செள’ எழுத்தோடு ‘ம்’ என்ற எழுத்தை சேர்த்து உச்சரித்தால் ‘செளம்’ என்ற மந்திரமாக மாறிவிடும். இந்த இரண்டு மந்திரங்களையும் சேர்த்தால் ‘அம்சம்’ எனும் மந்திரமாக இருக்கும். இந்த மந்திரத்தின் அருமையை யாரும் அறியவில்லை. இந்த மந்திரத்தின் அருமையை அறிந்தவர்கள் அந்த மந்திரத்தில் மூலப் பரம்பொருளாகிய சதாசிவமூர்த்தி இருப்பதை அறியலாம்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.