பாடல் #1423

பாடல் #1423: ஐந்தாம் தந்திரம் – 2. அசுத்த சைவம் (இறைவனை உணர்ந்து கொள்ள உதவும் நான்கு வகையான சைவ நெறிமுறைகளில் இரண்டாவது)

இணையார் திருவடி யேத்துஞ் சீரங்கத்
திணையா ரிணைக்குழை யீரணை முத்திரை
குணமா ரிணைக்கண்ட மாலையுங் குன்றா
தணைவாஞ் சரியை கிரியையி னார்கே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

இணையார திருவடி யெததுஞ சீரஙகத
திணையா ரிணைககுளை யீரணை முததிரை
குணமா ரிணைககணட மாலையுங குனறா
தணைவாஞ சரியை கிரிகையி னாரகெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

இணை ஆர் திரு அடி ஏத்தும் சீர் அங்கத்து
இணை ஆர் இணை குழை ஈர் அணை முத்திரை
குணம் ஆர் இணை கண்ட மாலையும் குன்றாது
அணைவு ஆம் சரியை கிரியை இன் ஆர்க்கே.

பதப்பொருள்:

இணை (இறைவனுக்கு இணையாக) ஆர் (பேரழகு கொண்ட) திரு (மரியாதைக்கும் மேன்மைக்கும் உரிய) அடி (திருவடிகளை) ஏத்தும் (போற்றி வணங்கும் சாதகர்கள்) சீர் (சீரும் சிறப்புமாக ஒழுக்கத்துடன் பராமரிக்கும்) அங்கத்து (தமது உடலில்)
இணை (இறைவனுக்கு இணையாக) ஆர் (அழகாக இருக்கின்ற) இணை (இரண்டு) குழை (குண்டலங்களை தமது காதுகளில் அணிந்து கொண்டும்) ஈர் (இரண்டு விதமாக) அணை (இறைவனோடு எப்போதும் சேர்த்தே வைத்து இருக்கின்ற) முத்திரை (இறைவனது சின்னங்களாகிய நந்தியும் சூலமும் வைத்தும்)
குணம் (முறையான கயிற்றில்) ஆர் (அழகாக கோர்க்கப்பட்டு) இணை (இறைவனுக்கு இணையாக) கண்ட (கழுத்தில்) மாலையும் (ருத்திராட்ச மாலையை அணிந்து கொண்டும்) குன்றாது (இவை அனைத்தும் இறைவனுக்கு இணையாக இருக்கின்றது என்ற உறுதியான எண்ணத்தில் சிறிதளவும் குறைவு இல்லாமல்)
அணைவு (எப்போதும் தம்மோடு சேர்த்தே) ஆம் (வைத்துக் கொண்டு) சரியை (உடலால் பூஜித்தும்) கிரியை (உடலாலும் மனதாலும் வழிபட்டும்) இன் (இருக்கின்ற) ஆர்க்கே (சாதகர்களுக்கே).

விளக்கம்:

இறைவனுக்கு இணையாக பேரழகு கொண்ட மரியாதைக்கும் மேன்மைக்கும் உரிய திருவடிகளை போற்றி வணங்கும் சாதகர்கள் சீரும் சிறப்புமாக ஒழுக்கத்துடன் பராமரிக்கும் தமது உடலில் இறைவனுக்கு இணையாக அழகாக இருக்கின்ற இரண்டு குண்டலங்களை தமது காதுகளில் அணிந்து கொண்டும் இறைவனோடு எப்போதும் சேர்த்தே வைத்து இருக்கின்ற இறைவனது இரண்டு சின்னங்களாகிய நந்தியும் சூலமும் வைத்தும் முறையான கயிற்றில் அழகாக கோர்க்கப்பட்டு இறைவனுக்கு இணையாக இருக்கின்ற ருத்திராட்ச மாலையை கழுத்தில் அணிந்து கொண்டும் இவை அனைத்தும் இறைவனுக்கு இணையாக இருக்கின்றது என்ற உறுதியான எண்ணத்தில் சிறிதளவும் குறைவு இல்லாமல் எப்போதும் தம்மோடு சேர்த்தே வைத்துக் கொண்டு உடலால் பூஜித்தும் உடலாலும் மனதாலும் வழிபட்டும் இருக்கின்ற சாதகர்களே அசுத்த சைவமாகிய சரியை கிரியை ஆகிய இரண்டு வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுகிறவர்கள் ஆவார்கள்.

பாடல் #1424

பாடல் #1424: ஐந்தாம் தந்திரம் – 2. அசுத்த சைவம் (இறைவனை உணர்ந்து கொள்ள உதவும் நான்கு வகையான சைவ நெறிமுறைகளில் இரண்டாவது)

காதுபொன் னார்ந்த கடுக்க னிரண்டுசேர்த்
தோதுந் திருமேனி யுட்கட் டிரண்டுடன்
சோதனை செய்து துவாதெச மார்கரா
யோதி யிருப்பா ரொருசைவ ராமே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

காதுபொன னாரநத கடுகக னிரணடுசெரத
தொதுந திருமெனி யுடகட டிரணடுடன
சொதனை செயது துவாதெச மாரகரா
யொதி யிருபபா ரொருசைவ ராமெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

காது பொன் ஆர்ந்த கடுக்கன் இரண்டு சேர்த்து
ஓதும் திரு மேனி உள் கட்டு இரண்டு உடன்
சோதனை செய்து துவா தச மார்க்கர் ஆய்
ஓதி இருப்பார் ஒரு சைவர் ஆமே.

பதப்பொருள்:

காது (தனது காதுகளில்) பொன் (ஒளி வீசிப் பிரகாசிக்கும் தங்கத்தால்) ஆர்ந்த (அழகாக வார்க்கப்பட்ட) கடுக்கன் (கடுக்கன்கள்) இரண்டு (இரண்டையும்) சேர்த்து (காதோடு சேர்த்து அணிந்து கொண்டு)
ஓதும் (இறைவனது திருநாமத்தை ஓதுகின்ற) திரு (தமது மரியாதைக்கும் மேன்மைக்கும் உரிய) மேனி (உடலுக்கு) உள் (உள்ளே இறைவனது திருநாமத்தை ஓதுவதினால் உருவாகுகின்ற சக்திகளை) கட்டு (தம்மை சுற்றியே செயல் படுத்தும் பூனூல் மற்றும் அதை மேம்படுத்தி செயல் பட வைக்கும் ருத்திராட்சம்) இரண்டு (ஆகிய இரண்டு) உடன் (மாலைகளுடன் அணிந்து கொண்டு)
சோதனை (இவற்றின் செயல்பாடுகளை சோதனை) செய்து (செய்து கொண்டே) துவா (இரண்டும்) தச (பத்தும் ஆகிய மொத்தம் பன்னிரண்டு அங்குலம் [கழுத்துக்கு கீழே எட்டு அங்குலமும் கழுத்துக்கு மேலே நான்கு அங்குலம்]) மார்க்கர் (சுற்றிக் கொண்டு இருக்கின்ற மூச்சுக்காற்றை) ஆய் (ஆராய்ந்து)
ஓதி (அதனோடு சேர்ந்து அசபையாக மந்திரங்களை உச்சரித்துக் கொண்டே) இருப்பார் (இருப்பவர்களே) ஒரு (அசுத்த சைவம் வழிமுறையை கடைபிடிக்கும்) சைவர் (சைவர்கள்) ஆமே (ஆவார்கள்).

விளக்கம்:

தனது காதுகளில் ஒளி வீசிப் பிரகாசிக்கும் தங்கத்தால் அழகாக வார்க்கப்பட்ட கடுக்கன்கள் இரண்டையும் காதோடு சேர்த்து அணிந்து கொண்டு இறைவனது திருநாமத்தை ஓதுகின்ற தமது மரியாதைக்கும் மேன்மைக்கும் உரிய உடலுக்கு உள்ளே இறைவனது திருநாமத்தை ஓதுவதினால் உருவாகுகின்ற சக்திகளை தம்மை சுற்றியே செயல் படுத்தும் பூனூல் மற்றும் அதை மேம்படுத்தி செயல் பட வைக்கும் ருத்திராட்சம் ஆகிய இரண்டு மாலைகளையும் அணிந்து கொண்டு இவற்றின் செயல்பாடுகளை சோதனை செய்து கொண்டே பாடல் #457 இல் உள்ளபடி கழுத்துக்கு கீழே எட்டு அங்குலமும் கழுத்துக்கு மேலே நான்கு அங்குலம் சுற்றிக் கொண்டு இருக்கின்ற மூச்சுக்காற்றுடன் சேர்ந்து அசபையாக மந்திரங்களை உச்சரித்துக் கொண்டே அது சரியாக இயங்குகின்றதா என்பதை ஆராயந்து செயல் படுத்துபவர்களே அசுத்த சைவம் வழிமுறையை கடைபிடிக்கும் சைவர்கள் ஆவார்கள்.

பாடல் #1425

பாடல் #1425: ஐந்தாம் தந்திரம் – 2. அசுத்த சைவம் (இறைவனை உணர்ந்து கொள்ள உதவும் நான்கு வகையான சைவ நெறிமுறைகளில் இரண்டாவது)

கண்டங்க ளொன்பதுங் கண்டவர் கண்டனர்
கண்டங்க ளொன்பதுங் கண்டா யரும்பொருள்
கண்டங்க ளொன்பதுங் கண்டவக் கண்டமாங்
கண்டங்கள் கண்டோர் கடுஞ்சுத்த சைவரே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

கணடஙக ளொனபதுங கணடவர கணடனர
கணடஙக ளொனபதுங கணடா யருமபொருள
கணடஙக ளொனபதுங கணடவக கணடமாங
கணடஙகள கணடொர கடுஞசுதத சைவரெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

கண்டங்கள் ஒன்பதும் கண்டு அவர் கண்டனர்
கண்டங்கள் ஒன்பதும் கண்டு ஆய் அரும் பொருள்
கண்டங்கள் ஒன்பதும் கண்டு அவ கண்டம் ஆம்
கண்டங்கள் கண்டோர் கடும் சுத்த சைவரே.

பதப்பொருள்:

கண்டங்கள் (தமக்குள்ளும் தம்மைத் தாண்டியும் இருக்கின்ற சக்தி மயங்கள்) ஒன்பதும் (ஒன்பதையும் [1. மூலாதாரம் 2. சுவாதிஷ்டானம் 3. மணிப்பூரகம் 4. அநாகதம் 5. விசுத்தி 6. ஆக்ஞா 7. சகஸ்ரதளம் 8. துவாதசாந்த வெளி 9. பரவெளி]) கண்டு (கண்டு) அவர் (உணர்ந்து கொண்டவர்களே) கண்டனர் (உண்மையான சக்தி மயங்களை தரிசித்தவர்கள் ஆவார்கள்)
கண்டங்கள் (தமக்குள்ளும் தம்மைத் தாண்டியும் இருக்கின்ற சக்தி மயங்கள்) ஒன்பதும் (ஒன்பதையும்) கண்டு (கண்டு உணர்ந்தவர்கள்) ஆய் (அந்த சக்தி மயங்களே) அரும் (கிடைப்பதற்கு மிகவும் அரிய) பொருள் (பரம்பொருளான இறையாக இருப்பதை அறிந்து கொள்வார்கள்)
கண்டங்கள் (தமக்குள்ளும் தம்மைத் தாண்டியும் இருக்கின்ற சக்தி மயங்கள்) ஒன்பதும் (ஒன்பதையும்) கண்டு (கண்டு உணர்ந்தவர்கள்) அவ (அந்த சக்தி மயங்களாக இருக்கும்) கண்டம் (இறை சக்தியே தாமாகவும்) ஆம் (ஆகி இருப்பதை உணர்ந்து கொள்வார்கள்)
கண்டங்கள் (தமக்குள்ளும் தம்மைத் தாண்டியும் இருக்கின்ற சக்தி மயங்கள்) கண்டோர் (ஒன்பதாகவும் இருக்கின்ற இறையை தரிசித்த சாதகர்களே) கடும் (கடுமையான) சுத்த (சுத்த நெறியை இந்த உலகிலேயே பின்பற்றும்) சைவரே (அசுத்த சைவர்கள் ஆவார்கள்).

விளக்கம்:

பாடல் #867 இல் உள்ளபடி தமக்குள்ளும் தம்மைத் தாண்டியும் இருக்கின்ற 1. மூலாதாரம் 2. சுவாதிஷ்டானம் 3. மணிப்பூரகம் 4. அநாகதம் 5. விசுத்தி 6. ஆக்ஞா 7. சகஸ்ரதளம் 8. துவாதசாந்த வெளி 9. பரவெளி எனும் சந்திர மண்டலம் ஆகிய ஒன்பது சக்தி மயங்களையும் பாடல் #1424 இல் உள்ள பயிற்சியின் படி சாதகம் செய்து கண்டு உணர்ந்து கொண்டவர்களே உண்மையான சக்தி மயங்களை தரிசித்தவர்கள் ஆவார்கள். இவற்றை கண்டு உணர்ந்து கொண்ட சாதகர்கள் அந்த சக்தி மயங்களே கிடைப்பதற்கு மிகவும் அரிய பரம்பொருளான இறையாக இருப்பதை அறிந்து கொள்வார்கள். அதன் பிறகு சாதகத்தை தொடர்ந்து செய்து அந்த சக்தி மயங்களாக இருக்கின்ற இறை சக்தியே தாமாகவும் ஆகி இருப்பதை அவர்கள் உணர்ந்து கொள்வார்கள். இப்படி ஒன்பது சக்தி மயங்களாக இருக்கின்ற இறையை தரிசித்த சாதகர்களே கடுமையான சுத்த நெறியை இந்த உலகிலேயே பின்பற்றும் அசுத்த சைவர்கள் ஆவார்கள்.

பாடல் #1426

பாடல் #1426: ஐந்தாம் தந்திரம் – 2. அசுத்த சைவம் (இறைவனை உணர்ந்து கொள்ள உதவும் நான்கு வகையான சைவ நெறிமுறைகளில் இரண்டாவது)

ஞானி புவியெழு நன்னூ லனைத்துடன்
மோன திசையு முழுவெண்ணெண் சித்தியு
மேனை நிலமு மெழுதா மறையீறுங்
கோனொடு தன்னையுங் காணுங் குணத்தனே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

ஞானி புவியெழு நனனூ லனைததுடன
மொன திசையு முழுவெணணெண சிததியு
மெனை நிலமு மெழுதா மறையீறுங
கொனொடு தனனையுங காணுங குணததனெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

ஞானி புவி எழு நன் நூல் அனைத்துடன்
மோன திசையும் முழு எண் எண் சித்தியும்
ஏனை நிலமும் எழுதா மறை ஈறும்
கோன் ஓடு தன்னையும் காணும் குணத்தனே.

பதப்பொருள்:

ஞானி (ஞானியாகிய சாதகர்) புவி (உலகத்திலுள்ள உயிர்கள்) எழு (எழுச்சி பெற) நன் (நன்மையை தருகின்ற) நூல் (நூல்கள்) அனைத்துடன் (அனைத்தையும் அறிந்து கொள்பவராகவும்)
மோன (பேச்சும் அசைவும் இல்லாத மோன நிலையில் இருந்தாலும்) திசையும் (அனைத்து திசைகளிலும் நிகழும் அனைத்தையும் அறிந்தவராகவும்) முழு (தமது முழு) எண் (எண்ணத்திலும் இறைவனை வைத்து) எண் (எட்டு விதமான) சித்தியும் (சித்திகளையும் பெற்றவராகவும்)
ஏனை (இந்த உலகம் தாண்டி இருக்கின்ற) நிலமும் (அனைத்து உலகங்களிலுள்ள உயிர்களும்) எழுதா (அடைய வேண்டிய இறைவனை வெளிப்படையாக எழுதாமல் உட்பொருளாக) மறை (மறைத்து வைத்து இருக்கும் வேதங்களையும்) ஈறும் (அதன் எல்லையாக இருக்கின்ற இறைவனையும் உணர்ந்தவராகவும்)
கோன் (அனைத்தையும் ஆளுகின்ற அரசனாக இருக்கின்ற) ஓடு (இறைவனோடு) தன்னையும் (தன்னையும்) காணும் (சரிசமமாக பாவிக்கும்) குணத்தனே (குணத்தை கொண்டவராகவும் இருப்பார்).

விளக்கம்:

பாடல் #1425 இல் உள்ளபடி சக்தி மயங்களாகிய இறையை இந்த உலகிலேயே உணர்ந்து கொண்ட ஞானியாகிய சாதகர் உலகத்திலுள்ள உயிர்கள் எழுச்சி பெற நன்மையை தருகின்ற நூல்கள் அனைத்தையும் அறிந்து கொள்பவராகவும் பேச்சும் அசைவும் இல்லாத மோன நிலையில் இருந்தாலும் அனைத்து திசைகளிலும் நிகழும் அனைத்தையும் அறிந்தவராகவும் தமது எண்ணம் முழுவதிலும் இறைவனையே வைத்து எட்டு விதமான சித்திகளையும் பெற்றவராகவும் இந்த உலகம் தாண்டி இருக்கின்ற அனைத்து உலகங்களிலுள்ள உயிர்களும் அடைய வேண்டிய இறைவனை வெளிப்படையாக எழுதாமல் உட்பொருளாக மறைத்து வைத்து இருக்கும் வேதங்களையும் அதன் எல்லையாக இருக்கின்ற இறைவனையும் உணர்ந்தவராகவும் அனைத்தையும் ஆளுகின்ற அரசனாக இருக்கின்ற இறைவனோடு தன்னையும் சரிசமமாக பாவிக்கும் குணத்தை கொண்டவராகவும் இருப்பார்.