பாடல் #950

பாடல் #950: நான்காம் தந்திரம் – 2. திருவம்பலச் சக்கரம் (ஆனந்தக் கூத்தாடும் இறைவன் அருட்சக்தியோடு மந்திரவடிவாய் இருக்கும் எந்திரம்)

வெளியி லிரேகை யிரேகையி லத்தலை
சுளியில் உகாரமாஞ் சுற்றிய வன்னி
நெளிதரு கால்கொம்பு நேர்விந்து நாதந்
தெளியும் பிரசாதஞ் சிவமந் திரமே.

விளக்கம்:

இடமிருந்து வலமாக ஒரு நேர் கோடு வரைந்து அதன் தலையில் ஒரு சுழி வட்டம் வரைந்து அந்த வட்டத்தையும் கோட்டையும் இணைக்கும் படி ஒரு வளைந்த கொம்பு வரைந்தால் ‘உ’ எனும் எழுத்து வரும். இந்த ‘உ’ எழுத்தின் வடிவத்தை மனதிற்குள் வைத்து தியானித்தால் அந்த எழுத்தைச் சுற்றியிருக்கும் அக்னியில் இருந்து ஒளியும் ஒலியும் வெளிப்படுவதை உணரலாம். இந்த ஒளி ஒலியின் பொருளை உணர்ந்தால் கிடைக்கும் பிராசாதம் சிவமந்திரமாகும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.