பாடல் #980

பாடல் #980: நான்காம் தந்திரம் – 2. திருவம்பலச் சக்கரம் (ஆனந்தக் கூத்தாடும் இறைவன் அருட்சக்தியோடு மந்திரவடிவாய் இருக்கும் எந்திரம்)

அஞ்சுக அஞ்செழுத் துண்மை அறிந்தபின்
நெஞ்சகத் துள்ளே நிறையும் பராபரம்
வஞ்சக மில்லை மனைக்கும் அழிவில்லை
தஞ்ச மிதுவென்று சாற்றுகின் றேனே.

விளக்கம்:

பாடல் #979 இல் உள்ளபடி மாறிய ‘சிவாயநம’ மந்திரத்தின் உண்மையை உணர்ந்த சாதகர்களின் ஆணவம், கன்மம், மாயை, மாயேயம், திரோதாயி ஆகிய ஐந்து மலங்களும் நீங்கி அவர்களின் நெஞ்சத்திற்குள் முழுவதும் சிவசக்தியே நிரம்பியிருக்கும். அவர்களுக்கு எதிர்ப்பானது எதுவும் இல்லை உடலுக்கும் எப்போதும் அழிவு இல்லை. இதுவே இறைவனை சரணடையும் வழியென்று எடுத்துரைக்கின்றோம்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.