பாடல் #959

பாடல் #959: நான்காம் தந்திரம் – 2. திருவம்பலச் சக்கரம் (ஆனந்தக் கூத்தாடும் இறைவன் அருட்சக்தியோடு மந்திரவடிவாய் இருக்கும் எந்திரம்)

சேவிக்கு மந்திரஞ் செல்லுந் திசைபெற
ஆவிக்குள் மந்திரம் ஆதார மாவன
பூவுக்குள் மந்திரம் போக்கற நோக்கிடில்
ஆவிக்குள் மந்திரம் அங்குசமு மாமே.

விளக்கம்:

பாடல் #957 இல் உள்ள ‘ஹம்சம்’ மந்திரத்தை மனதிற்குள் செபித்து அதன் அதிர்வலைகளை மானசீகமாக அனைத்து திசைகளும் பெறும்படி அனுப்ப வேண்டும். அப்படி செய்தால் அந்த மந்திரம் உயிருக்குள் மரத்தின் வேர் போல ஆதாரமாக நிற்கும். இந்த மந்திரத்தை நெஞ்சத் தாமரைக்குள் பதித்து மனதில் சலனங்கள் இன்றி தியானித்தால் உயிருக்குள் இருக்கும் மந்திரம் மதம் பிடித்த யானையைக் கட்டுப்படுத்தும் அங்குசம் போல மனதையும் எண்ணங்களையும் கட்டுப்படுத்தி இறைவனை நோக்கி வழிநடத்திச் செல்லும்.

குறிப்பு: ‘ஹம்சம்’ மந்திரத்தை ஆத்மார்த்தமாக மனதிற்குள் பதித்து எந்தவித சலனமும் இன்றி தியானித்து அதன் அதிர்வலைகளை நான்கு திசைகளுக்கும் சென்று பரவும்படி செய்து வந்தால் அந்த மந்திரம் உயிருக்குள் வேர் போல ஊன்றி நின்று நம்மை இறைவனை நோக்கி செல்லும் பாதையை விட்டு விலகாமல் கட்டுப் படுத்தி வைக்கும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.