பாடல் # 919

பாடல் # 919: நான்காம் தந்திரம் – 2. திருவம்பலச் சக்கரம் ( ஆனந்தக் கூத்தாடும் இறைவன் அருட்சக்தியோடு மந்திரவடிவாய் இருக்கும் எந்திரம்)

ஆலய மாக அமர்ந்தபஞ் சாக்கரம்
ஆலய மாக அமர்ந்தவித் தூலம்போய்
ஆலய மாக வருகின்ற சூக்குமம்
ஆலய மாக அமர்ந்துஇருந் தானே.

விளக்கம்:

பாடல் #914 இல் உள்ளபடி திருவம்பலச் சக்கரத்தில் இருக்கும் பஞ்சாட்சர மந்திரத்தையே கோயிலாக கொண்டு இறைவன் அமர்ந்த பிறகு சாதகர்கள் சக்கரத்தில் வரிவடிவமாக இருக்கும் சிவயநம மந்திர எழுத்துக்களில் வீற்றிருக்கும் இறைவன் மேல் எண்ணத்தை வைத்து செபித்தால் பாடல் #915 இல் உள்ளபடி சக்கரத்தில் சூட்சுமமாக மறைந்திருக்கும் ஓங்கார மந்திரத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும். அறிந்தபின் அதையும் சேர்த்து ஓம் நமசிவாய எனும் திருமந்திரமாக செபிக்கும் சாதகர்கள் பஞ்சாட்சர மந்திரம் கொண்ட திருவம்பலச் சக்கரத்தைக் கோயிலாக கொண்டு அமர்ந்ததைப் போலவே அந்த மந்திரத்தை செபிக்கும் தமது உடலையும் கோயிலாக கொண்டு இறைவன் தமக்குள்ளும் வீற்றிருக்கிறான் என்பதை உணர்ந்து கொள்வார்கள்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.