பாடல் #971

பாடல் #971: நான்காம் தந்திரம் – 2. திருவம்பலச் சக்கரம் (ஆனந்தக் கூத்தாடும் இறைவன் அருட்சக்தியோடு மந்திரவடிவாய் இருக்கும் எந்திரம்)

நாலாம் எழுத்தோசை ஞாலம் உருவது
நாலாம் எழுத்தினுள் ஞாலம் அடங்கிற்று
நாலாம் எழுத்தே நவிலவல் லார்கட்கு
நாலாம் எழுத்துஅது நன்னெறி தானே.

விளக்கம்:

‘நமசிவாய’ எனும் மந்திரத்தில் நான்காவது எழுத்தாகிய ‘வா’ எழுத்தின் ஒலி வடிவமாகவே இந்த உலகம் இருக்கின்றது. ‘வா’ எழுத்திற்குள் உலகம் அனைத்தும் அடங்கியிருக்கின்றது. இந்த ‘வா’ எழுத்தின் முழுப்பொருளை அறிந்து உணரக் கூடியவர்களுக்கு அதுவே ஆதாரமாய் நின்று மேன்மையான நல்நெறியினை கொடுக்கும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.