பாடல் #974

பாடல் #974: நான்காம் தந்திரம் – 2. திருவம்பலச் சக்கரம் (ஆனந்தக் கூத்தாடும் இறைவன் அருட்சக்தியோடு மந்திரவடிவாய் இருக்கும் எந்திரம்)

பட்ட பரிசே பரமஞ் செழுத்ததின்
இட்ட மறந்திட் டிரவு பகல்வர
நட்டம தாடு நடுவே நிலயங்கொண்
டட்டதே சப்பொரு ளாகிநின் றாளே.

விளக்கம்:

பாடல் #973 இல் உள்ளபடி தியானத்தின் பயனால் பரிசாகக் கிடைத்த தலைவி வழிகாட்டும் தலைவனுக்கு உரிய மந்திரம் ‘நமசிவாய’ மந்திரமாகும். இந்த மந்திரத்தை இறை நினைப்பிலிருந்து சிறிதும் விலகாமல் (கண் இமைக்கும் நேரம் கூட இறைவனை மறக்காமல் இருப்பது) இரவு பகல் எப்போழுதும் உச்சரித்தால் பாடல் #917 இல் உள்ளபடி திருவம்பலச் சக்கரத்தின் நடுவே இருக்கும் ‘சி’ எழுத்தில் நின்று ஆடுகின்ற சிவத்தை பாடல் #936 இல் உள்ளபடி தமக்குள் உணர்ந்து அந்த சிவப் பரம்பொருளே சக்கரத்தின் எட்டுத் திசைகளிலும் சக்தியாக நிற்பதை உணரலாம்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.