பாடல் #1325

பாடல் #1325: நான்காம் தந்திரம் – 13. நவாக்கிரி சக்கரம் (ஒன்பது சக்திகளின் திருமேனியாக இருக்கும் அட்சரங்களைக் கொண்ட சக்கரம்)

நேர்தரு மத்திரு நாயகி யானவள்
யாதொரு வண்ண மறிந்திடும் பொற்பூவை
கார்தரு வண்ணங் கருதின கைவரும்
நாள்தரு வண்ணம் நடத்திடு நீயே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

நெரதரு மததிரு நாயகி யானவள
யாதொரு வணண மறிந்திடும பொறபூவை
காரதரு வணணங கருதின கைவரும
நாளதரு வணணம நடததிடு நீயெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

நேர் தரும் அத் திரு நாயகி ஆனவள்
யாது ஒரு வண்ணம் அறிந்திடும் பொன் பூவை
கார் தரு வண்ணம் கருதின கை வரும்
நாள் தரு வண்ணம் நடத்திடு நீயே.

பதப்பொருள்:

நேர் (இணையான பலனை) தரும் (தந்து அருளுகின்ற) அத் (அந்த) திரு (திருவருள்) நாயகி (தலைவியாக இருக்கின்ற) ஆனவள் (இறைவியானவள்)
யாது (எந்த) ஒரு (விதமான) வண்ணம் (வண்ணத்தில் இருக்கின்றாள் என்பதை) அறிந்திடும் (தமக்குள் தரிசித்து அறிந்து கொண்டால்) பொன் (அவள் தங்கம் போல ஜொலிக்கும் பிரகாசத்துடனும்) பூவை (மென்மையான பூவைப் போலவும் இருப்பதை உணர்ந்து கொண்டு)
கார் (மழையைக்) தரு (கொடுக்கின்ற மேகத்தைப்) வண்ணம் (போலவே இறைவியானவள்) கருதின (தன்னை நினைத்து வணங்கும் எவருக்கும்) கை (அவர்கள் எண்ணியது கிடைக்கும்) வரும் (படி செய்து அருளுவாள் என்பதை உணர்ந்து கொண்டு)
நாள் (தினந்தோறும்) தரு (அவள் அருளுகின்ற) வண்ணம் (விதத்திலேயே) நடத்திடு (உலக நன்மைக்குத் தேவையானதை நடத்துங்கள்) நீயே (நீங்கள்).

விளக்கம்:

பாடல் #1324 இல் உள்ளபடி தியானிக்கின்ற மந்திரத்தை சாற்றுகின்ற போது அதற்கு இணையான பலன்களை தந்து அருளுகின்ற திருவருள் தலைவியான இறைவியானவள் எந்த விதமான வண்ணத்தில் இருக்கின்றாள் என்பதை தமக்குள் தரிசித்து அறிந்து கொண்டால் அவள் தங்கம் போல ஜொலிக்கும் பிரகாசத்துடனும் மென்மையான பூவைப் போலவும் இருப்பதை உணர்ந்து கொள்ளலாம். மழையைக் கொடுக்கின்ற மேகத்தைப் போலவே இறைவியானவள் தன்னை நினைத்து வணங்கும் எவருக்கும் அவர்கள் எண்ணியது கிடைக்கும் படி செய்து அருளுவாள் என்பதை உணர்ந்து கொண்டு தினந்தோறும் அவள் அருளுகின்ற விதத்திலேயே உலக நன்மைக்குத் தேவையானதை சாதகர்கள் நடத்துவார்கள்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.