பாடல் #1354

பாடல் #1354: நான்காம் தந்திரம் – 13. நவாக்கிரி சக்கரம் (ஒன்பது சக்திகளின் திருமேனியாக இருக்கும் அட்சரங்களைக் கொண்ட சக்கரம்)

மெய்ப்பொருள் வௌமுதல் ஹௌவது வீறாகக்
கைப்பொரு ளாகக் கலந்தெழு சக்கரந்
தற்பொரு ளாகச் சமைந்தமு தேவரி
நற்பொரு ளாக நடுவிருந் தாளே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

மெயபபொருள வெளமுதல ஹெளவது வீறாகக
கைபபொரு ளாகக கலநதெழு சககரந
தறபொரு ளாகச சமைநதமு தெவரி
நறபொரு ளாக நடுவிருந தாளெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

மெய்ப் பொருள் ஒளம் முதல் ஹௌம் அது ஈறு ஆக
கைப் பொருள் ஆகக் கலந்து எழு சக்கரம்
தற் பொருள் ஆகச் சமைந்த அமுதேஸ்வரி
நற் பொருள் ஆக நடுவு இருந்தாளே.

பதப்பொருள்:

மெய்ப் (நவாக்கிரி சக்கரத்தின் உண்மைப்) பொருள் (பொருளாகவே அமைந்தது) ஒளம் (‘ஔம்’ எனும் பீஜம்) முதல் (முதலில் ஆரம்பித்து) ஹௌம் (‘ஹௌம்’ எனும்) அது (பீஜம்) ஈறு (கடைசியாக) ஆக (வைத்து முறைப்படி அமைந்து இருக்கும்)
கைப் (அதுவே சாதகரோடு எப்போதும்) பொருள் (சேர்ந்தே இருக்கின்ற பொருள்) ஆகக் (ஆகவும்) கலந்து (அவருடன் கலந்து இருக்கும்) எழு (அவருக்குள்ளிருந்து எழுந்து வருகின்ற) சக்கரம் (இந்த அமைப்பிலிருக்கும் நவாக்கிரி சக்கரமானது)
தற் (உலகத்தில் தானாகவே நிற்கின்ற) பொருள் (பொருளாக) ஆகச் (ஆகி) சமைந்த (அதுவே நன்மைகள் கொடுப்பதற்காக மாறுகின்ற) அமுதேஸ்வரி (அமிழ்தத்தின் தன்மைக்குத் தலைவியாக இருக்கின்ற இறைவியே)
நற் (நன்மைகள் அனைத்தும் தருகின்ற) பொருள் (பொருளாகவே) ஆக (இருக்கின்ற அந்த சக்கரத்தின்) நடுவு (நடுவிலும்) இருந்தாளே (வீற்றிருக்கின்றாள்).

விளக்கம்:

பாடல் #1353 இல் உள்ளபடி நவாக்கிரி சக்கரத்தில் இருக்கின்ற உண்மையை உணர்த்துகின்ற உண்மைப் பொருளாகவே ஆகிவிட்ட சாதகருக்குள் இருக்கும் நவாக்கிரி சக்கரமானது ‘ஔம்’ எனும் பீஜம் முதலில் ஆரம்பித்து ‘ஹௌம்’ எனும் பீஜம் கடைசியாக வைத்து முறைப்படி அமைந்து இருக்கும். சாதகருடன் எப்போதும் சேர்ந்தே இருக்கின்ற இந்த சக்கரத்தின் பொருளானது அவருடன் கலந்து இருந்து அவருக்குள்ளிருந்து எழுந்து வரும். அப்படி சாதகருக்குள்ளிருந்து எழுந்து வருகின்ற இந்த சக்கரமானது உலகத்தில் தானாகவே நிற்கின்ற பொருளாக ஆகி அதுவே நன்மைகள் கொடுப்பதற்காக மாறுகின்ற அமிழ்தத்தின் தன்மைக்குத் தலைவியாக இருக்கின்ற இறைவியே நன்மைகள் அனைத்தும் தருகின்ற இந்த சக்கரத்தின் நடுவிலும் வீற்றிருக்கின்றாள்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.