பாடல் #1371

பாடல் #1371: நான்காம் தந்திரம் – 13. நவாக்கிரி சக்கரம் (ஒன்பது சக்திகளின் திருமேனியாக இருக்கும் அட்சரங்களைக் கொண்ட சக்கரம்)

இருந்தன சத்தியறு பத்து நால்வர்
யிருந்தனர் கன்னிக ளெண்வகை யெண்ம
ரிருந்தனர் சூழ வெதிர் சக்கரமா
யிருந்த கரமிரு வில்லம்பு கொண்டே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

இருநதன சததியறு பதது நாலவர
யிருநதனர கனனிக ளெணவகை யெணம
ரிருநதனர சூழ வெதிர சககரமா
யிருநத கரமிரு விலலமபு கொணடெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

இருந்தன சத்தி அறுபத்து நால்வர்
இருந்தனர் கன்னிகள் எண் வகை எண்மர்
இருந்தனர் சூழ எதிர் சக்கரம் ஆய்
இருந்த கரம் இரு வில் அம்பு கொண்டே.

பதப்பொருள்:

இருந்தன (நவாக்கிரி சக்கரத்தில் இருக்கின்ற இறைவியின் அம்சமாக இருக்கின்ற) சத்தி (சக்திகள்) அறுபத்து (மொத்தம் அறுபத்து) நால்வர் (நான்கு பேர் இருக்கின்றார்கள்)
இருந்தனர் (இருக்கின்ற இந்த அறுபத்து நான்கு) கன்னிகள் (என்றும் இளமையுடன் இருக்கின்ற சக்திகளும்) எண் (எட்டு) வகை (வகையாகவும்) எண்மர் (வகைக்கு எட்டு பேராகவும் மொத்தம் அறுபத்து நான்கு பேர் இருக்கின்றார்கள்)
இருந்தனர் (இருக்கின்ற இந்த அறுபத்து நான்கு சக்திகளும்) சூழ (நவாக்கிரி சக்கிரத்தை சூழ்ந்தும்) எதிர் (அதற்கு நடுவில் வீற்றிருக்கும் இறைவிக்கு எதிர் புறமாகவும்) சக்கரம் (நவாக்கிரி சக்கரத்தின் பாதுகாப்பு வளையம்) ஆய் (ஆகவே இருக்கின்றார்கள்)
இருந்த (இப்படி நவாக்கிரி சக்கரத்தை சூழ்ந்து பாதுகாப்பு வளையமாக இருக்கின்ற அறுபத்து நான்கு சக்திகளும்) கரம் (தமது கைகள்) இரு (இரண்டிலும்) வில் (வில்லும்) அம்பு (அம்பும்) கொண்டே (ஏந்திக் கொண்டு இருக்கின்றார்கள்).

விளக்கம்:

பாடல் #1370 இல் உள்ளபடி நவாக்கிரி சக்கரத்தில் இருக்கின்ற இறைவியின் அம்சமாக அறுபத்து நான்கு சக்திகள் இருக்கின்றார்கள். இந்த அறுபத்து நான்கு சக்திகளும் என்றும் இளமையுடன் எட்டு வகையாகவும் வகைக்கு எட்டு பேராகவும் மொத்தம் அறுபத்து நான்கு பேர் இருக்கின்றார்கள். இந்த அறுபத்து நான்கு சக்திகளும் நவாக்கிரி சக்கிரத்தின் நடுவில் வீற்றிருக்கும் இறைவிக்கு எதிர் புறமாகவும் சக்கரத்தை சூழ்ந்தும் பாதுகாப்பு வளையம் போல இருக்கின்றார்கள். இப்படி நவாக்கிரி சக்கரத்தை சூழ்ந்து பாதுகாப்பு வளையமாக இருக்கின்ற அறுபத்து நான்கு சக்திகளும் தமது இரண்டு கைகளிலும் வில்லும் அம்பும் ஏந்திக் கொண்டு இருக்கின்றார்கள்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.