பாடல் #1390

பாடல் #1390: நான்காம் தந்திரம் – 13. நவாக்கிரி சக்கரம் (ஒன்பது சக்திகளின் திருமேனியாக இருக்கும் அட்சரங்களைக் கொண்ட சக்கரம்)

நின்ற விச்சத்தி நிலைபெற நின்றிடிற்
கண்டவிவ் வன்னி கலந்திடு மோராண்டிற்
கொண்ட விரதநீர் குன்றாம னின்றிடின்
மன்றினி லாடு மணியது காணுமே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

நினற விசசததி நிலைபெற நினறிடிற
கணடவிவ வனனி கலநதிடு மொராணடிற
கொணட விரதநீர குனறாம னினறிடின
மனறினி லாடு மணியது காணுமெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

நின்ற இச் சத்தி நிலை பெற நின்றிடில்
கண்ட இவ் வன்னி கலந்திடும் ஓர் ஆண்டில்
கொண்ட விரத நீர் குன்றாமல் நின்றிடில்
மன்றினில் ஆடும் மணி அது காணுமே.

பதப்பொருள்:

நின்ற (ஐம்பத்து இருவரும் ஒன்றாக ஆகி நிற்கின்ற) இச் (இந்த) சத்தி (இறைவியானவள்) நிலை (சாதகருக்குள் நிலையாக) பெற (உறுதியுடன்) நின்றிடில் (நின்று விட்டால்)
கண்ட (சாதகர் தமக்குள் தரிசித்த) இவ் (இந்த) வன்னி (அக்னி வடிவான இறைவியோடு) கலந்திடும் (சாதகருக்குள் இருக்கும் நவாக்கிரி சக்கரமும் கலந்து விடும்) ஓர் (ஒரு) ஆண்டில் (வருடம் உறுதியுடன் சாதகத்தை செய்தால்)
கொண்ட (அதன் பிறகும் தாம் எடுத்துக் கொண்ட நவாக்கிரி சக்கரத்தின்) விரத (சாதகத்தை) நீர் (நீங்கள்) குன்றாமல் (ஒரு குறையும் இல்லாமல்) நின்றிடில் (தொடர்ந்து செய்து வந்தால்)
மன்றினில் (சாதகருக்குள் இருக்கும் அம்பலத்தில்) ஆடும் (ஒன்றாக ஆடுகின்ற) மணி (வைரக் கல்லாகிய இறைவனையும் அதன் ஒளியாகிய சக்தியையும்) அது (தமக்குள்) காணுமே (தரிசிக்கலாம்).

விளக்கம்:

பாடல் #1389 இல் உள்ளபடி ஐம்பத்து இருவரும் ஒன்றாக ஆகி நிற்கின்ற இந்த இறைவியானவள் சாதகருக்குள் நிலையாக உறுதியுடன் ஒரு வருடம் நின்று விட்டால் சாதகர் தமக்குள் தரிசித்த இந்த அக்னி வடிவான இறைவியோடு சாதகருக்குள் இருக்கும் நவாக்கிரி சக்கரமும் கலந்து விடும். அதன் பிறகும் தாம் எடுத்துக் கொண்ட நவாக்கிரி சக்கர சாதகத்தை சாதகர் ஒரு குறையும் இல்லாமல் தொடர்ந்து செய்து வந்தால் அவருக்குள் இருக்கும் அம்பலத்தில் ஒன்றாக ஆடுகின்ற பாடல் #383 இல் உள்ளபடி வைரக் கல்லாகிய இறைவனையும் அதன் ஒளியாகிய சக்தியையும் தரிசிக்கலாம்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.