பாடல் #1385

பாடல் #1385: நான்காம் தந்திரம் – 13. நவாக்கிரி சக்கரம் (ஒன்பது சக்திகளின் திருமேனியாக இருக்கும் அட்சரங்களைக் கொண்ட சக்கரம்)

மண்டலத் துள்ளே மலர்ந்தெழு தீபத்தைக்
கண்டகத் துள்ளே கருதி யிருந்திடும்
விண்டகத் துள்ளே விளங்கி வருதலாற்
றண்டகத் துள்ளவை தாங்கலு மாகுமே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

மணடலத துளளெ மலரநதெழு தீபததைக
கணடகத துளளெ கருதி யிருநதிடும
விணடகத துளளெ விளஙகி வருதலாற
றணடகத துளளவை தாஙகலு மாகுமெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

மண்டலத்து உள்ளே மலர்ந்து எழு தீபத்தை
கண்டு அகத்து உள்ளே கருதி இருந்திடும்
விண்டு அகத்து உள்ளே விளங்கி வருதலால்
தண்டு அகத்து உள்ளவை தாங்கலும் ஆமே.

பதப்பொருள்:

மண்டலத்து (சாதகரைச் சுற்றி இருக்கின்ற சக்தி மண்டலத்தின்) உள்ளே (உள்ளிருந்து) மலர்ந்து (மலர் போல விரிந்து) எழு (எழுகின்ற) தீபத்தை (ஜோதியை)
கண்டு (தரிசித்து) அகத்து (அதைத் தமக்கு) உள்ளே (உள்ளே வைத்து) கருதி (அந்த ஜோதியும் தானும் வேறு வேறு இல்லை எனும் எண்ணத்திலேயே) இருந்திடும் (தியானத்தில் வீற்றிருந்தால்)
விண்டு (பரந்து விரிந்து இருக்கின்ற ஆகாயத்தில்) அகத்து (இருக்கின்ற அனைத்து தத்துவங்களையும்) உள்ளே (தமக்கு உள்ளேயே) விளங்கி (தெளிவாகப் புரிந்து கொள்ளும் படி) வருதலால் (கிடைக்கப் பெறுவதால்)
தண்டு (அதன் பிறகு சாதகரின் உடலுக்கு நடுவில் இருக்கின்ற சுழுமுனை நாடியின்) அகத்து (அடியிலிருந்து உச்சி வரை இருக்கின்ற இடத்திற்கு) உள் (உள்ளேயே) அவை (பரந்து விரிந்து இருக்கின்ற ஆகாயத்தில் இருக்கின்ற அனைத்தையும்) தாங்கலும் (தாங்கிக் கொண்டு வீற்றிருக்கின்ற இயல்பை) ஆமே (சாதகர் அடைந்து விடுவார்).

விளக்கம்:

பாடல் #1384 இல் உள்ளபடி சாதகரைச் சுற்றி இருக்கின்ற சக்தி மண்டலத்தின் உள்ளிருந்து மலர் போல விரிந்து எழுகின்ற ஜோதியை தரிசித்து அதைத் தமக்கு உள்ளே வைத்து அந்த ஜோதியும் தானும் வேறு வேறு இல்லை எனும் எண்ணத்திலேயே தியானத்தில் வீற்றிருந்தால் பரந்து விரிந்து இருக்கின்ற ஆகாயத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து தத்துவங்களையும் தமக்கு உள்ளேயே தெளிவாகப் புரிந்து கொள்ளும் படி கிடைக்கப் பெறும். அதன் பிறகு சாதகரின் உடலுக்கு நடுவில் இருக்கின்ற சுழுமுனை நாடியின் அடியிலிருந்து உச்சி வரை இருக்கின்ற இடத்திற்கு உள்ளேயே பரந்து விரிந்து இருக்கின்ற ஆகாயத்தில் இருக்கின்ற அனைத்தையும் தாங்கிக் கொண்டு வீற்றிருக்கின்ற இயல்பை சாதகர் அடைந்து விடுவார்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.