பாடல் #1457

பாடல் #1457: ஐந்தாம் தந்திரம் – 7. யோகம் (இறைவனை அடைவதற்கு அசையாத மனதுடன் செய்வதே யோகம் ஆகும்)

நெறிவழி யேசென்று நேர்மையி லொன்றித்
தறியிருந் தாப்போலத் தம்மை யிருத்திச்
சொறியினுந் தாக்கினுந் துண்ணென் றுணராக்
குறியறி வாளர்குக் கூடலு மாமே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

நெறிவழி யெசெனறு நெரமையி லொனறித
தறியிருந தாபபொலத தமமை யிருததிச
சொறியினுந தாககினுந துணணென றுணராக
குறியறி வாளரகுக கூடலு மாமெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

நெறி வழியே சென்று நேர்மையில் ஒன்றி
தறி இருந்தால் போல தம்மை இருத்தி
சொறியினும் தாக்கினும் துண் என்று உணரா
குறி அறிவாளர்கு கூடலும் ஆமே.

பதப்பொருள்:

நெறி (இறைவனை அடைவதற்கு என்று குருநாதர் அருளிய நெறிமுறைகளின்) வழியே (வழியாகவே) சென்று (மனதை செலுத்தி) நேர்மையில் (அந்த வழிமுறையில் சிறிது அளவும் குறை இல்லாமல் முறைப்படி செய்து) ஒன்றி (அதிலேயே மனதை ஒன்றி வைத்து)
தறி (தரையில் ஊன்றி வைத்த கழி) இருந்தால் (அசையாமல் இருப்பதைப்) போல (போலவே) தம்மை (தாமும்) இருத்தி (எதனாலும் அசையாமல் இருந்து)
சொறியினும் (மழை பொழிந்தாலும் / மனது எங்கோ உள்ளுக்குள் அழைத்து சென்றாலும்) தாக்கினும் (காற்று அடித்தாலும் / சுற்றுப் புறத்தில் எது நடந்தாலும்) துண் (அசையாத கழியைப் போலவே அதனால் பயம்) என்று (என்ற) உணரா (உணர்வே சிறிது அளவும் இல்லாமல்)
குறி (இறைவனை அடைவது மட்டுமே குறிக்கோளாகக் கொண்டு) அறிவாளர்கு (அவனை தமக்குள் அறிந்து தெளிந்தவர்களுக்கு) கூடலும் (இறைவனோடு ஒன்றாக கூடுவது) ஆமே (இயலும்).

விளக்கம்:

இறைவனை அடைவதற்கு என்று குருநாதர் அருளிய நெறிமுறைகளின் வழியாகவே மனதை செலுத்தி அந்த வழிமுறையில் சிறிது அளவும் குறை இல்லாமல் முறைப்படி செய்து அதிலேயே மனதை ஒன்றி வைத்து தரையில் ஊன்றி வைத்த கழி அசையாமல் இருப்பதைப் போலவே தாமும் எதனாலும் அசையாமல் இருந்து, மழை பொழிந்தாலும் காற்று அடித்தாலும் அதனால் சிறிதும் அசையாத கழியைப் போலவே தம்மை சுற்றி எது நடந்தாலும் அதனால் பயம் என்ற உணர்வே சிறிது அளவும் இல்லாமல் இறைவனை அடைவது மட்டுமே குறிக்கோளாகக் கொண்டு அவனை தமக்குள் அறிந்து தெளிந்தவர்களுக்கு இறைவனோடு ஒன்றாக கூடுவது இயலும்.

பாடல் #1458

பாடல் #1458: ஐந்தாம் தந்திரம் – 7. யோகம் (இறைவனை அடைவதற்கு அசையாத மனதுடன் செய்வதே யோகம் ஆகும்)

ஊழி தோறூழி யுணர்ந்தவர்க் கல்லது
யூழி தோறூழி யுணரவுந் தானொட்டா
ராழி யமரு மரியய னென்றுளோ
ரூழி முயன்று மோருச்சியுள் ளானே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

ஊழி தொறூழி யுணரநதவரக கலலது
யூழி தொறூழி யுணரவுந தானொடடா
ராழி யமரு மரியய னெனறுளொ
ரூழி முயனறு மொருசசியுள ளானெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

ஊழி தோறும் ஊழி உணர்ந்தவர்க்கு அல்லது
ஊழி தோறும் ஊழி உணரவும் தான் ஒட்டார்
ஆழி அமரும் அரி அயன் என்று உளோர்
ஊழி முயன்றும் ஓர் உச்சி உள்ளானே.

பதப்பொருள்:

ஊழி (ஊழிக்காலம்) தோறும் (ஒவ்வொன்றிலும்) ஊழி (ஊழியாக இருந்து அனைத்தையும் அழித்து மீண்டும் உருவாக்குகின்ற இறைவனை) உணர்ந்தவர்க்கு (யோகத்தின் வழியால் சென்று தமக்குள் உணர்ந்தவர்களை) அல்லது (தவிர வேறு யாராலும் உணர இயலாது)
ஊழி (ஊழிக்காலம்) தோறும் (ஒவ்வொன்றிலும்) ஊழி (ஊழியாக இருந்து அனைத்தையும் அழித்து மீண்டும் உருவாக்குகின்ற இறைவனை) உணரவும் (தமக்குள் உணர்ந்து கொண்ட யோகியர்கள்) தான் (அந்த ஊழிக்காலத்தோடு தானும்) ஒட்டார் (ஒட்டாமல் விலகி இறைவனை மட்டுமே சார்ந்து இருப்பார்கள்)
ஆழி (பாற் கடலில்) அமரும் (பள்ளி கொண்டு அமர்ந்து இருக்கும்) அரி (திருமால்) அயன் (அவரது தொப்புள் கொடியில் இருக்கும் தாமரை மலரில் வீற்றிருக்கும் பிரம்மன்) என்று (என்று இருக்கின்ற) உளோர் (தெய்வங்களும் ஊழிக்காலத்தோடு ஒட்டாமல் இருக்கின்றார்கள்)
ஊழி (ஊழிக்காலம்) முயன்றும் (எவ்வளவுதான் இவர்களை அழிக்க முயற்சி செய்தாலும்) ஓர் (அதனால் அழிக்க முடியாத ஒரு மாபெரும்) உச்சி (உயரத்தில் இருந்து அவர்களை பாதுகாக்கின்ற அரனாக) உள்ளானே (இறைவன் இருக்கின்றான்).

விளக்கம்:

ஊழிக்காலம் ஒவ்வொன்றிலும் ஊழியாக இருந்து அனைத்தையும் அழித்து மீண்டும் உருவாக்குகின்ற இறைவனை யோகத்தின் வழியால் சென்று தமக்குள் உணர்ந்தவர்களை தவிர வேறு யாராலும் உணர இயலாது. ஊழிக்காலம் ஒவ்வொன்றிலும் ஊழியாக இருந்து அனைத்தையும் அழித்து மீண்டும் உருவாக்குகின்ற இறைவனை தமக்குள் உணர்ந்து கொண்ட யோகியர்கள் அந்த ஊழிக்காலத்தோடு தானும் ஒட்டாமல் விலகி இறைவனை மட்டுமே சார்ந்து இருப்பார்கள். பாற் கடலில் பள்ளி கொண்டு அமர்ந்து இருக்கும் திருமால் அவரது தொப்புள் கொடியில் இருக்கும் தாமரை மலரில் வீற்றிருக்கும் பிரம்மன் என்று இருக்கின்ற தெய்வங்களும் ஊழிக்காலத்தோடு ஒட்டாமல் இருக்கின்றார்கள். ஊழிக்காலம் எவ்வளவுதான் இவர்களை அழிக்க முயற்சி செய்தாலும் அதனால் அழிக்க முடியாத ஒரு மாபெரும் உயரத்தில் இருந்து அவர்களை பாதுகாக்கின்ற அரனாக இறைவன் இருக்கின்றான்.

கருத்து: பாடல் #1457 இல் உள்ளபடி யோகம் செய்து தமக்குள் இறைவனை உணர்ந்து அவனை மட்டுமே சார்ந்து இருக்கின்றவர்களை ஊழிக்காலம் எவ்வளவு முயன்று பார்த்தாலும் அழிக்க முடியாத அளவு பாதுகாக்கின்றான் இறைவன்.

பாடல் #1459

பாடல் #1459: ஐந்தாம் தந்திரம் – 7. யோகம் (இறைவனை அடைவதற்கு அசையாத மனதுடன் செய்வதே யோகம் ஆகும்)

பூவினிற் கெந்தம் பொருந்திய வாறுபோற்
சீவனுக் குள்ளே சிவமணம் பூத்தது
வோவியம் போல வுணர்ந்தறி வாளர்க்கு
நாவி யணைந்த நடுத்தறி யாமே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

பூவினிற கெநதம பொருநதிய வாறுபொற
சீவனுக குளளெ சிவமணம பூததது
வொவியம பொல வுணரநதறி வாளரககு
நாவி யணைநத நடுததறி யாமெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

பூவினில் கந்தம் பொருந்திய ஆறு போல்
சீவனுக்கு உள்ளே சிவ மணம் பூத்தது
ஓவியம் போல உணர்ந்து அறிவாளர்க்கு
நாவி அணைந்த நடு தறி ஆமே.

பதப்பொருள்:

பூவினில் (மலராத பூவிற்குள்ளும்) கந்தம் (நறுமணம்) பொருந்திய (கலந்து இருக்கின்ற) ஆறு (முறையை) போல் (போலவே)
சீவனுக்கு (ஜீவாத்மாவிற்கு) உள்ளே (உள்ளே) சிவ (சிவம் எனும் பரம் பொருளானது) மணம் (பூவுக்குள் இருக்கின்ற நறுமணம் போல கலந்து இருக்கின்றது) பூத்தது (பூவானது மலர்ந்த பிறகு அதனது நறுமணம் வெளிப்படுவது போலவே)
ஓவியம் (வரைந்து வைத்த ஓவியம்) போல (போல எதனாலும் அசையாமல் யோகத்தில் இருந்து) உணர்ந்து (இந்த முறையை தமக்குள்ளே உணர்ந்து) அறிவாளர்க்கு (அறிந்து கொண்டவர்களுக்கு)
நாவி (கஸ்தூரியோடு) அணைந்த (சேர்ந்து இருக்கும் நறுமணம் போல) நடு (தரையில் நடப்பட்ட) தறி (கழியைப் போல அசையாமல் இருக்கின்ற யோகியர்களின்) ஆமே (பக்குவப்பட்ட ஆன்மாவிற்குள் சேர்ந்து இருக்கின்ற சிவம் வெளிப்படும்).

விளக்கம்:

மலராத பூவிற்குள்ளும் நறுமணம் கலந்து இருக்கின்ற முறையை போலவே ஜீவாத்மாவிற்கு உள்ளே சிவம் எனும் பரம் பொருளானது கலந்து இருக்கின்றது. பூவானது மலர்ந்த பிறகு அதனது நறுமணம் வெளிப்படுவது போலவே வரைந்து வைத்த ஓவியம் போல எதனாலும் அசையாமல் யோகத்தில் இருந்து இந்த முறையை தமக்குள்ளே உணர்ந்து அறிந்து கொண்டவர்களுக்கு, கஸ்தூரியோடு சேர்ந்து இருக்கும் நறுமணம் போல தரையில் நடப்பட்ட கழியைப் போல அசையாமல் இருக்கின்ற யோகியர்களின் பக்குவப்பட்ட ஆன்மாவிற்குள் சேர்ந்து இருக்கின்ற சிவம் வெளிப்படும்.

பாடல் #1460

பாடல் #1460: ஐந்தாம் தந்திரம் – 7. யோகம் (இறைவனை அடைவதற்கு அசையாத மனதுடன் செய்வதே யோகம் ஆகும்)

உய்ந்தன மென்றீ ருறுபொருட் காண்கிலீர்
கந்த மலரிற் கரக்கின்ற நந்தியைச்
சிந்தை யுறவே தெளிந்திரு ணீக்கினால்
முந்தைப் பிறவிக்கு மூலவித் தாமே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

உயநதன மெனறீ ருறுபொருட காணகிலீர
கநத மலரிற கரககினற நநதியைச
சிநதை யுறவெ தெளிநதிரு ணீககினால
முநதைப பிறவிககு மூலவித தாமெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

உய்ந்தனம் என்றீர் உறு பொருள் காண்கிலீர்
கந்த மலரில் கரக்கின்ற நந்தியை
சிந்தை உறவே தெளிந்து இருள் நீக்கினால்
முந்தை பிறவிக்கு மூல வித்து ஆமே.

பதப்பொருள்:

உய்ந்தனம் (முக்திக்கான ஞானத்தை பெற்று விட்டோம்) என்றீர் (என்று கூறுகின்றீர்கள்) உறு (உங்களுக்கு உள்ளேயே இருக்கின்ற) பொருள் (பரம்பொருளை) காண்கிலீர் (கண்டு உணராமல் இருக்கின்றீர்கள்)
கந்த (நறுமணம்) மலரில் (மலருக்குள்) கரக்கின்ற (மறைந்து இருப்பது போல ஜீவாத்மாவிற்குள் மறைந்து இருக்கின்ற) நந்தியை (குருநாதனாகிய இறைவனை)
சிந்தை (சிந்தை முழுவதும் அவன் மேல் வைத்து) உறவே (யோகம் செய்து) தெளிந்து (தமக்குள் அவனை அறிந்து கொண்டு தெளிவு பெற்று) இருள் (அதன் பயனால் மும்மலங்களாகிய இருளை) நீக்கினால் (நீக்கி விட்டால்)
முந்தை (முதன் முதலில்) பிறவிக்கு (இறைவனிடமிருந்து பிரிந்து வந்து பிறவி எடுப்பதற்கு) மூல (மூல) வித்து (காரணமாக இருக்கின்ற ஆசைகள் நீங்கப் பெற்று) ஆமே (இனி பிறவியே இல்லாத நிலையை அடையலாம்).

விளக்கம்:

முக்திக்கான ஞானத்தை பெற்று விட்டோம் என்று கூறுகின்றீர்கள் உங்களுக்கு உள்ளேயே இருக்கின்ற பரம்பொருளை கண்டு உணராமல் இருக்கின்றீர்கள். நறுமணம் மலருக்குள் மறைந்து இருப்பது போல ஜீவாத்மாவிற்குள் மறைந்து இருக்கின்ற குருநாதனாகிய இறைவனை சிந்தை முழுவதும் அவன் மேல் வைத்து யோகம் செய்து தமக்குள் அவனை அறிந்து கொண்டு தெளிவு பெற்று அதன் பயனால் மும்மலங்களாகிய இருளை நீக்கி விட்டால் முதன் முதலில் இறைவனிடமிருந்து பிரிந்து வந்து பிறவி எடுப்பதற்கு மூல காரணமாக இருக்கின்ற ஆசைகள் நீங்கப் பெற்று இனி பிறவியே இல்லாத நிலையை அடையலாம்.

பாடல் #1461

பாடல் #1461: ஐந்தாம் தந்திரம் – 7. யோகம் (இறைவனை அடைவதற்கு அசையாத மனதுடன் செய்வதே யோகம் ஆகும்)

எழுத்தோடு பாடலு மெண்ணெண் கலையும்
பழித்தலைப் பாசப் பிறவியு நீங்கார்
வழித்தலைச் சோமனோ டங்கி யருக்கன்
வழித்தலை செய்யும் வகையுணர்ந் தேனே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

எழுததொடு பாடலு மெணணெண கலையும
பழிததலைப பாசப பிறவியு நீஙகார
வழிததலைச சொமனொ டஙகி யருககன
வழிததலை செயயும வகையுணரந தெனெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

எழுத்தோடு பாடலும் எண் எண் கலையும்
பழி தலை பாச பிறவியும் நீங்கார்
வழி தலை சோமனோடு அங்கி அருக்கன்
வழி தலை செய்யும் வகை உணர்ந்தேனே.

பதப்பொருள்:

எழுத்தோடு (எழுதப் பட்ட எழுத்துக்களும்) பாடலும் (அவற்றோடு சேர்ந்து பாடுகின்ற பாடல்களும் இவற்றை கொண்டு இருக்கும்) எண் (எட்டும்) எண் (எட்டும்) கலையும் (பெருக்கி வரும் மொத்தம் அறுபத்து நான்கு கலைகளும் ஆகியவற்றால்)
பழி (இறைவனை அடையாமல் வாழ்க்கையை வீணடிக்கின்ற பழிக்கு) தலை (தலைமையாக இருக்கின்ற) பாச (பாசத்தையும்) பிறவியும் (அதனால் எடுக்கின்ற பிறவிகளையும்) நீங்கார் (ஒருவர் நீக்கி விட முடியாது)
வழி (பாசத்தையும் பிறவியையும் நீக்குகின்ற வழிக்கு) தலை (தலைமையாக இருக்கின்ற) சோமனோடு (சந்திர கலையோடு) அங்கி (அக்கினி கலையையும்) அருக்கன் (சூரிய கலையையும்)
வழி (சேர்த்து பயன்படுத்துகின்ற வழிமுறைக்கு) தலை (தலைமையாக இருக்கின்ற) செய்யும் (அசையாத மனதுடன் செய்கின்ற யோகத்தின்) வகை (வகைகளை) உணர்ந்தேனே (எமக்குள் செய்த யோகத்தினால் உணர்ந்து கொண்டோம்).

விளக்கம்:

பாடல் #1457 இல் உள்ளபடி அசையாத மனதுடன் செய்யாமல் அலைகின்ற மனதுடன் செய்யப்படுகின்ற எழுதப் பட்ட எழுத்துக்களும் அவற்றோடு சேர்ந்து பாடுகின்ற பாடல்களும் இவற்றை கொண்டு இருக்கும் அறுபத்து நான்கு கலைகளும் ஆகியவற்றால் இறைவனை அடையாமல் வாழ்க்கையை வீணடிக்கின்ற பழிக்கு தலைமையாக இருக்கின்ற பாசத்தையும் அதனால் எடுக்கின்ற பிறவிகளையும் ஒருவரால் நீக்கி விட முடியாது. பாசத்தையும் பிறவியையும் நீக்குகின்ற வழிக்கு தலைமையாக இருக்கின்ற சந்திர கலையோடு அக்கினி கலையையும் சூரிய கலையையும் சேர்த்து பயன்படுத்துகின்ற வழிமுறைக்கு தலைமையாக இருக்கின்ற யோகத்தை அசையாத மனதுடன் செய்கின்ற வகைகளை எமக்குள் செய்த யோகத்தினால் யாம் உணர்ந்து கொண்டோம்.

குறிப்பு: பாசமும் பிறவிகளும் நீங்கி இறைவனை அடைவதற்கு எந்த முறையை பயன்படுத்தினாலும் அதில் அசையாத மனதுடன் செய்தால் மட்டுமே அடைய முடியும்.

பாடல் #1462

பாடல் #1462: ஐந்தாம் தந்திரம் – 7. யோகம் (இறைவனை அடைவதற்கு அசையாத மனதுடன் செய்வதே யோகம் ஆகும்)

விரும்பிநின் றேசெய்யில் மெய்த்த வராகும்
விரும்பிநின் றேசெய்யில் மெய்யுணர் வாகும்
விரும்பிநின் றேசெய்யில் மெய்த்த வமாகும்
விரும்பிநின் றேசெய்யில் விண்ணவ னாகுமே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

விருமபிநின றெசெயயில மெயதத வராகும
விருமபிநின றெசெயயில மெயயுணர வாகும
விருமபிநின றெசெயயில மெயதத வமாகும
விருமபிநின றெசெயயில விணணவ னாகுமெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

விரும்பி நின்றே செய்யில் மெய் தவர் ஆகும்
விரும்பி நின்றே செய்யில் மெய் உணர்வு ஆகும்
விரும்பி நின்றே செய்யில் மெய் தவம் ஆகும்
விரும்பி நின்றே செய்யில் விண்ணவன் ஆகுமே.

பதப்பொருள்:

விரும்பி (இறைவனை அடைய வேண்டும் என்ற விருப்பத்தில்) நின்றே (அசையாத மனதுடன் நின்று) செய்யில் (செய்கின்றவர்களே) மெய் (உண்மையான) தவர் (தவத்தை புரிகின்றவர்கள்) ஆகும் (ஆவார்கள்)
விரும்பி (இறைவனை அடைய வேண்டும் என்ற விருப்பத்தில்) நின்றே (அசையாத மனதுடன் நின்று) செய்யில் (செய்தால் கிடைக்கப் பெறுவதே) மெய் (மாயை நீங்கிய உண்மையான) உணர்வு (உணர்வு நிலை) ஆகும் (ஆகும்)
விரும்பி (இறைவனை அடைய வேண்டும் என்ற விருப்பத்தில்) நின்றே (அசையாத மனதுடன் நின்று) செய்யில் (செய்வதே) மெய் (உண்மையான) தவம் (தவ முறை) ஆகும் (ஆகும்)
விரும்பி (இறைவனை அடைய வேண்டும் என்ற விருப்பத்தில்) நின்றே (அசையாத மனதுடன் நின்று) செய்யில் (செய்கின்றவர்கள்) விண்ணவன் (விண்ணுலகத் தேவர்கள்) ஆகுமே (ஆவார்கள்).

விளக்கம்:

பாடல் #1461 இல் உள்ளபடி எழுத்துக்களும் பாடல்களும் அவை அடங்கிய அறுபத்து நான்கு கலைகளும் ஆகிய எதை செய்தாலும் இறைவனை அடைய வேண்டும் என்ற விருப்பத்தில் அசையாத மனதுடன் நின்று செய்கின்றவர்களே உண்மையான தவத்தை புரிகின்றவர்கள் ஆவார்கள். அந்த செயலால் கிடைக்கப் பெறுவதே மாயை நீங்கிய உண்மையான உணர்வு நிலை ஆகும். அப்படி அசையாத மனதுடன் செய்வதே உண்மையான தவ முறை ஆகும். அந்த தவத்தை முறையாக செய்கின்றவர்கள் விண்ணுலகத் தேவர்களாகவே ஆகிவிடுவார்கள்.

பாடல் #1463

பாடல் #1463: ஐந்தாம் தந்திரம் – 7. யோகம் (இறைவனை அடைவதற்கு அசையாத மனதுடன் செய்வதே யோகம் ஆகும்)

பேணிப் பிறவா வுலகருள் செய்திடுங்
காணிற் றனது கலவியு ளேநிற்கு
நாணில் நரக நெறிக்கே வழிசெய்யு
மூனிற் சுடுமங்கி யுத்தமன் றானே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

பெணிப பிறவா வுலகருள செயதிடுங
காணிற றனது கலவியு ளெநிறகு
நாணில நரக நெறிககெ வழிசெயயு
மூனிற சுடுமஙகி யுததமன றானெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

பேணி பிறவா உலகு அருள் செய்திடும்
காணில் தனது கலவி உளே நிற்கும்
நாணில் நரக நெறிக்கே வழி செய்யும்
ஊனில் சுடும் அங்கி உத்தமன் தானே.

பதப்பொருள்:

பேணி (யோகத்தை அசையாத மனதுடன் இடைவிடாது முறைப்படி கடைபிடித்து வந்தால்) பிறவா (இனி பிறவி எடுக்காத நிலையை) உலகு (இந்த உலகத்திலேயே) அருள் (இறையருள்) செய்திடும் (கொடுத்து விடும்)
காணில் (அந்த இறை சக்தியை தமக்குள் தரிசித்தால்) தனது (தம்முடைய ஆன்மாவோடு) கலவி (ஒன்றாக கலந்து) உளே (உள்ளே) நிற்கும் (வீற்றிருக்கும் அந்த சக்தியை அறிந்து கொள்ளலாம்)
நாணில் (அப்படி இறையோடு கலந்து இருக்கின்ற நிலையில் இருப்பதற்கு வெட்கப் பட்டுக் கொண்டு விலகி நின்றால்) நரக (மனமானது ஐம்புலன்களின் வழியே) நெறிக்கே (ஆசைகளின் பின்னால் செல்லுகின்ற தவறான) வழி (வழியையே) செய்யும் (கொடுக்கும்)
ஊனில் (இறையோடு கலந்து இருக்கின்ற நிலையிலேயே வெட்கப் படாமல் தொடர்ந்து இருந்தால் உடலுக்குள்) சுடும் (இருக்கின்ற மலங்களை சுட்டெரிக்கின்ற) அங்கி (மூலாக்கினியாக) உத்தமன் (இருக்கின்ற உத்தமனாகிய இறைவனாகவே) தானே (தாமும் ஆகிவிடுவார்கள்).

விளக்கம்:

யோகத்தை அசையாத மனதுடன் இடைவிடாது முறைப்படி கடைபிடித்து வந்தால் இனி பிறவி எடுக்காத நிலையை இந்த உலகத்திலேயே இறையருள் கொடுத்து விடும். அந்த இறை சக்தியை தமக்குள் தரிசித்தால் தம்முடைய ஆன்மாவோடு ஒன்றாக கலந்து உள்ளே வீற்றிருக்கும் அந்த சக்தியை அறிந்து கொள்ளலாம். அப்படி இறையோடு கலந்து இருக்கின்ற நிலையில் இருப்பதற்கு வெட்கப் பட்டுக் கொண்டு விலகி நின்றால் மனமானது ஐம்புலன்களின் வழியே ஆசைகளின் பின்னால் செல்லுகின்ற தவறான வழியையே கொடுக்கும். இறையோடு கலந்து இருக்கின்ற நிலையிலேயே வெட்கப் படாமல் தொடர்ந்து இருந்தால் உடலுக்குள் இருக்கின்ற மலங்களை சுட்டெரிக்கின்ற மூலாக்கினியாக இருக்கின்ற உத்தமனாகிய இறைவனாகவே தாமும் ஆகிவிடுவார்கள்.

பாடல் #1451

பாடல் #1451: ஐந்தாம் தந்திரம் – 6. கிரியை (இறைவனை அடைவதற்கு அனைவராலும் செய்யக்கூடிய செயல்களே கிரியை ஆகும்)

பத்துத் திசைக்கும் பரமொரு தெய்வமுண்
டேத்துக் கிலரில்லை யெனபத மலர்க்
கொத்துத் திருவடி நீழல் சரணெனத்
தத்தும் வினைக்கடல் சாராது காணுமே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

பததுத திசைககும பரமொரு தெயவமுண
டெததுக கிலரிலலை யெனபத மலரக
கொததுத திருவடி நீழல சரணெனத
தததும வினைககடல சாராது காணுமெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

பத்து திசைக்கும் பரம் ஒரு தெய்வம் உண்டு
ஏத்துக்கு இலர் இல்லை என பத மலர்க்கு
ஒத்து திரு அடி நீழல் சரண் என
தத்தும் வினை கடல் சாராது காணுமே.

பதப்பொருள்:

பத்து (பத்து விதமான) திசைக்கும் (திசைகளுக்கும்) பரம் (பரம்பொருளாக இருக்கின்ற) ஒரு (ஒரு) தெய்வம் (தெய்வம்) உண்டு (இருக்கின்றது)
ஏத்துக்கு (அந்த தெய்வத்தை எந்த விதத்திலும் போற்றி வணங்குவதற்கு) இலர் (இயலாதவர்கள் என்று) இல்லை (எவரும் இல்லை) என (எனவே) பத (தூய்மையான தாமரை) மலர்க்கு (மலருக்கு)
ஒத்து (இணையாக இருக்கின்ற) திரு (அவனது மேன்மைக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய) அடி (திருவடிகளின்) நீழல் (அமைதியையும் குளிர்ச்சியையும் தருகின்ற நிழலே) சரண் (சரணாகதி) என (என்று சரணடைந்தால்)
தத்தும் (மாயையில் சிக்கிக்கொண்டு தத்தளிக்கின்ற) வினை (வினைகளால் சூழ்ந்த) கடல் (கடல் போன்ற இந்த உலக வாழ்க்கையை) சாராது (சார்ந்து இல்லாமல்) காணுமே (அந்த இறை சக்தியை தமக்குள் தரிசிக்கலாம்).

விளக்கம்:

பத்து விதமான திசைகளுக்கும் பரம்பொருளாக இருக்கின்ற ஒரு தெய்வம் இருக்கின்றது. அந்த தெய்வத்தை எந்த விதத்திலும் போற்றி வணங்குவதற்கு இயலாதவர்கள் என்று எவரும் இல்லை (அனைவராலும் இயலும்). ஆகவே தூய்மையான தாமரை மலர் போன்று இருக்கின்ற அவனது மேன்மைக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய திருவடிகளின் அமைதியையும் குளிர்ச்சியையும் தருகின்ற நிழலே சரணாகதி என்று சரணடைந்தால் மாயையில் சிக்கிக்கொண்டு தத்தளிக்கின்ற வினைகளால் சூழ்ந்த கடல் போன்ற இந்த உலக வாழ்க்கையை சார்ந்து இல்லாமல் அந்த இறை சக்தியை தமக்குள் தரிசிக்கலாம்.

கருத்து: இறைவனை அடைவதற்கு அருளப்பட்ட சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் ஆகிய நான்கு விதமான வழிமுறைகளில் சரியை செய்வதற்கு ஊனமில்லாத ஆரோக்கியமான உடல் வேண்டும். யோகம் செய்வதற்கு உறுதியான உடலும் மனமும் வேண்டும். ஞானம் மூலம் இறைவனை அடைவதற்கு குருவருளும் திருவருளும் இருக்க வேண்டும். ஆனால் கிரியையை எவரும் எந்த விதத்திலும் செய்ய முடியும்.

பாடல் #1452

பாடல் #1452: ஐந்தாம் தந்திரம் – 6. கிரியை (இறைவனை அடைவதற்கு அனைவராலும் செய்யக்கூடிய செயல்களே கிரியை ஆகும்)

கானுறு கோடி கடிகமழ் சந்தனம்
வானுற மாமல ரிட்டு வணங்கினு
மூனினை நீக்கி யுணர்பவர்க் கல்லது
தேனமர் பூங்கழல் சேரவொண் ணாதே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

கானுறு கொடி கடிகமழ சநதனம
வானுற மாமல ரிடடு வணஙகினு
மூனினை நீககி யுணரபவரக கலலது
தெனமர பூஙகழல செரவொண ணாதெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

கான் உறு கோடி கடி கமழ் சந்தனம்
வான் உறு மா மலர் இட்டு வணங்கினும்
ஊனினை நீக்கி உணர்பவர்க்கு அல்லது
தேன் அமர் பூம் கழல் சேர ஒண்ணாதே.

பதப்பொருள்:

கான் (காட்டில் இருக்கும் மரங்களை) உறு (ஊடுறுவிச் சென்று) கோடி (கோடி காத தூரம் பரவுகின்ற) கடி (நறுமணம்) கமழ் (கமழ்கின்ற) சந்தனம் (சந்தனத்தை பூசி வழிபட்டாலும்)
வான் (வானத்தை) உறு (ஊடுறுவும் அளவிற்கு) மா (மிகப் பெரிய அளவு) மலர் (மலர்களால் கட்டிய மாலையை) இட்டு (சூட்டி) வணங்கினும் (வழிபட்டாலும்)
ஊனினை (தான் எனும் எண்ணத்தையும் உடல் சார்ந்த பற்றுக்களையும்) நீக்கி (நீக்கி விட்டு) உணர்பவர்க்கு (இறைவனை உணர்ந்து வழிபடுபவர்களுக்கு) அல்லது (மட்டும் அல்லது)
தேன் (சுவையான தேனினை / தெகிட்டாத தேனைப் போன்ற பேரின்பத்தை கொண்டு இருப்பதால்) அமர் (வண்டுகள் விரும்பி வந்து அமருகின்ற / அடியவர்கள் வந்து சரணடைகின்ற) பூம் (மென்மையான பூவைப் போன்ற) கழல் (இறைவனின் திருவடிகளை) சேர (சென்று சேரும் பெரும் பேறு) ஒண்ணாதே (வேறு யாருக்கும் கிடைக்காது).

விளக்கம்:

காட்டில் இருக்கும் மரங்களை ஊடுறுவிச் சென்று கோடி காத தூரம் பரவுகின்ற நறுமணம் கமழ்கின்ற சந்தனத்தை பூசி வழிபட்டாலும் வானத்தை ஊடுறுவும் அளவிற்கு மிகப் பெரிய அளவு மலர்களால் கட்டிய மாலையை சூட்டி வழிபட்டாலும், தான் எனும் எண்ணத்தையும் உடல் சார்ந்த பற்றுக்களையும் நீக்கி விட்டு இறைவனை உணர்ந்து வழிபடுபவர்களுக்கு மட்டுமின்றி சுவையான தேனை போன்ற பேரின்பத்தை கொண்டு இருப்பதால் வண்டுகள் போன்ற அடியவர்கள் விரும்பி வந்து சரணடைகின்ற மென்மையான பூவைப் போன்ற இறைவனின் திருவடிகளை சென்று சேரும் பெரும் பேறு வேறு யாருக்கும் கிடைக்காது.

பாடல் #1453

பாடல் #1453: ஐந்தாம் தந்திரம் – 6. கிரியை (இறைவனை அடைவதற்கு அனைவராலும் செய்யக்கூடிய செயல்களே கிரியை ஆகும்)

கோனக்கன் றாயே குரைகழ லேத்துமின்
ஞானக்கன் றாயே நடுவே யுமிழ்தரும்
வானக்கன் றாகிய வானவர் கைதொழு
மானைக்கன் றீசனருள் பள்ள மாமே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

கொனககன றாயெ குரைகழ லெததுமின
ஞானககன றாயெ நடுவெ யுமிழதரும
வானககன றாகிய வானவர கைதொழு
மானைகன றீசனருள பளள மாமெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

கோன கன்று ஆயே குரை கழல் ஏத்துமின்
ஞான கன்று ஆயே நடுவே உமிழ் தரும்
வான கன்று ஆகிய வானவர் கை தொழும்
ஆனை கன்று ஈசன் அருள் பள்ளம் ஆமே.

பதப்பொருள்:

கோன (நேர் வழியில் செல்ல முடியாமல் வினைகளால் அலைக்கழிக்கப்பட்டு விதி வழியே செல்லுகின்ற) கன்று (பிள்ளையாக) ஆயே (இருந்தாலும்) குரை (ஒலி பொருந்திய சிலம்புகளை அணிந்திருக்கும்) கழல் (இறைவனின் திருவடிகளை) ஏத்துமின் (போற்றி வணங்கிக் கொண்டே இருங்கள்)
ஞான (அப்படி இருந்தால் அவனது அருளால் ஞானம் பெற்ற) கன்று (பிள்ளையாக) ஆயே (மாறி) நடுவே (தமக்கு நடுவில் இருக்கும் சுழுமுனை நாடியில் இருந்து) உமிழ் (அமிழ்தம் சுரக்கும் படி) தரும் (கொடுக்கும் அதை அருந்திக் கொண்டு இருந்தால்)
வான (வானத்தில்) கன்று (இருக்கும் பிள்ளைகள்) ஆகிய (ஆகிய) வானவர் (தேவர்களும்) கை (சென்று கைகூப்பி) தொழும் (தொழுகின்ற)
ஆனை (ஆன்மாவைக் கொண்டு இருக்கின்ற) கன்று (பிள்ளைகளாகிய உயிர்களுக்கு எல்லாம்) ஈசன் (அதிபதியாகிய இறைவனின்) அருள் (திருவருள் மழையை) பள்ளம் (வாங்கிக் கொள்ளுகின்ற பாத்திரமாக) ஆமே (நீங்கள் ஆகிவிடுவீர்கள்).

விளக்கம்:

நேர் வழியில் செல்ல முடியாமல் வினைகளால் அலைக்கழிக்கப்பட்டு விதி வழியே செல்லுகின்ற பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் ஒலி பொருந்திய சிலம்புகளை அணிந்திருக்கும் இறைவனின் திருவடிகளை போற்றி வணங்கிக் கொண்டே இருங்கள். அப்படி வணங்கிக் கொண்டே இருந்தால் அவனது அருளால் ஞானம் பெற்ற பிள்ளைகளாக ஆகி தமக்கு நடுவில் இருக்கும் சுழுமுனை நாடியில் இருந்து அமிழ்தம் சுரக்கும் படி கொடுக்கும். அந்த அமிழ்தத்தை அருந்திக் கொண்டு இருந்தால் வானத்தில் இருக்கும் பிள்ளைகளாகிய தேவர்களும் சென்று கைகூப்பி தொழுகின்ற ஆன்மாவைக் கொண்டு இருக்கின்ற பிள்ளைகளாகிய உயிர்களுக்கு எல்லாம் அதிபதியாகிய இறைவனின் திருவருளை நிரம்புகின்ற பாத்திரமாக நீங்கள் ஆகிவிடுவீர்கள்.