பாடல் #1586

பாடல் #1586: ஆறாம் தந்திரம் – 1. சிவகுரு தரிசனம் (இறைவனே குருவாக வந்து தரிசனம் தருவது)

பின்னெய்த வைத்ததோ ரின்பப் பிறப்பினை
முன்னெய்த வைத்த முதல்வனே யெம்மிறை
தன்னெய்துங் காலத்துத் தானே வெளிப்படு
மன்னெய்த வைத்த மனமது தானே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

பினனெயத வைதததொ ரினபப பிறபபினை
முனனெயத வைதத முதலவனெ யெமமிறை
தனனெயதுங காலததுத தானெ வெளிபபடு
மனனெயத வைதத மனமது தானெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

பின் எய்த வைத்தது ஓர் இன்ப பிறப்பினை
முன் எய்த வைத்த முதல்வனே எம் இறை
தன் எய்தும் காலத்து தானே வெளிப்படும்
மன் எய்த வைத்த மனம் அது தானே.

பதப்பொருள்:

பின் (அடியவர்கள் தாங்கள் செய்கின்ற சாதகங்களால் பெற்ற புண்ணியத்தின் பயனால் பிறகு எடுக்கின்ற ஏதோ ஒரு பிறவியில்) எய்த (அடையக் கூடிய துன்பமில்லாத இன்பமான பிறவியை இந்த பிறவியிலேயே அடையும் படி) வைத்தது (வைத்து அருளிய) ஓர் (ஒரு இறை சக்தியானது) இன்ப (இன்பத்தை அனுபவிக்கின்ற) பிறப்பினை (பிறவியை இந்த பிறவியிலேயே கொடுத்து அருளுவதும்)
முன் (இந்த பிறவியை எடுப்பதற்கு முன்பே) எய்த (இந்தப் பிறவியில் அந்த நிலையை அடையும் படி) வைத்த (வைத்து அருளியதும்) முதல்வனே (அனைத்திற்கும் முதல்வனாக இருக்கின்ற) எம் (எமது) இறை (இறைவனே ஆகும்)
தன் (அந்த இன்பமான பிறவியிலும் ஆசைகளின் மேல் செல்லாமல் இறைவன் மேல் எண்ணம் வைக்கின்ற நிலையை அடியவர் தாமும்) எய்தும் (அடையும்) காலத்து (காலத்தில்) தானே (இறைவன் தாமே) வெளிப்படும் (அடியவருக்குள்ளிருந்து வெளிப்பட்டு)
மன் (என்றும் அவனை விட்டு நீங்காமல் உறுதியாக அவனையே பற்றிக் கொண்டு) எய்த (இருக்கின்ற நிலையை அடையும் படி) வைத்த (வைத்து அருளிய) மனம் (மனமாகவும்) அது (அடியவருக்குள்ளிருந்து வெளிப்பட்ட அந்த இறை சக்தியே) தானே (இருக்கின்றது).

விளக்கம்:

அடியவர்கள் தாங்கள் செய்கின்ற சாதகங்களால் பெற்ற புண்ணியத்தின் பயனால் பிறகு எடுக்கின்ற ஏதோ ஒரு பிறவியில் அடையக் கூடிய துன்பமில்லாத இன்பமான பிறவியை இந்த பிறவியிலேயே அடையும் படி கொடுத்து அருளுவதும் இந்த பிறவியை எடுப்பதற்கு முன்பே அந்த நிலையை அடையும் படி வைத்து அருளியதும் அனைத்திற்கும் முதல்வனாக இருக்கின்ற எமது இறைவனே ஆகும். அந்த இன்பமான பிறவியிலும் ஆசைகளின் மேல் செல்லாமல் இறைவன் மேல் எண்ணம் வைக்கின்ற நிலையை அடியவர் தாமும் அடையும் காலத்தில் இறைவன் தாமே அடியவருக்குள்ளிருந்து வெளிப்பட்டு என்றும் அவனை விட்டு நீங்காமல் உறுதியாக அவனையே பற்றிக் கொண்டு இருக்கின்ற உறுதியான மன வலிமையை அடையும் படி செய்து அருளுகின்றார்.

பாடல் #1585

பாடல் #1585: ஆறாம் தந்திரம் – 1. சிவகுரு தரிசனம் (இறைவனே குருவாக வந்து தரிசனம் தருவது)

பத்தியு ஞான வயிராக்க மும்பர
சித்திக்கு வித்தாஞ் சிவோகமே சேர்தலான்
முத்தியில் ஞான முளைத்தலா லம்முளை
சத்தி யருடரிற றானெளி தாமே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

பததியு ஞான வயிராகக முமபர
சிததிககு விததாஞ சிவோகமெ செரதலான
முததியில ஞான முளைததலா லமமுளை
சததி யருடரிற றானெளி தாமெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

பத்தியும் ஞான வயிராக்கமும் பர
சித்திக்கு வித்து ஆம் சிவ அகம் சேர்தல் ஆல்
முத்தியில் ஞானம் முளைத்தல் ஆல் அம் முளை
சத்தி அருள் தரில் தான் எளிது ஆமே.

பதப்பொருள்:

பத்தியும் (இறைவனிடம் மிகுந்த பக்தியும்) ஞான (அவனை அடைய வேண்டும் என்ற ஞானத்தில்) வயிராக்கமும் (மிகவும் உறுதியாக நிற்பதும்) பர (பரம் பொருளை)
சித்திக்கு (அடைவதற்கு) வித்து (விதையாக) ஆம் (இருக்கின்றது) சிவ (அதுவே சிவமே) அகம் (தாம் என்று உணர்ந்து) சேர்தல் (தமக்குள் இருக்கும் இறை சக்தியோடு ஒன்றாக சேர்வதை) ஆல் (செய்வதால்)
முத்தியில் (அதன் விளைவாக கிடைக்கின்ற முக்தி எனும் விடுதலை நிலைக்கு விதையாக இருந்து) ஞானம் (உண்மை அறிவான ஞானத்தையும்) முளைத்தல் (தமக்குள் முளைக்க வைக்கின்றது) ஆல் (ஆதலால்) அம் (அந்த ஞானத்தை) முளை (உருவாக வைப்பதற்கு)
சத்தி (தமக்குள் இருக்கின்ற இறை சக்தியானது) அருள் (தனது அருளை) தரில் (கொடுத்தால்) தான் (தான்) எளிது (எளிமையாக) ஆமே (நடக்கும். இல்லாவிட்டால் கடினமே).

விளக்கம்:

இறைவனிடம் மிகுந்த பக்தியும் அவனை அடைய வேண்டும் என்ற ஞானத்தில் மிகவும் உறுதியாக நிற்பதும் பரம் பொருளை அடைவதற்கு விதையாக இருக்கின்றது. இந்த விதையானது தமக்குள் இருக்கின்ற சிவமே தாம் என்பதை உணர்ந்து அந்த இறை சக்தியோடு ஒன்றாக சேர்ந்து இருப்பதால் தான் கிடைக்கின்றது. இந்த நிலையில் இருக்கும் போது கிடைக்கின்ற முக்தி எனும் விடுதலையில் உண்மை அறிவான ஞானத்தை இந்த விதையே தமக்குள் முளைக்க வைக்கின்றது. ஆனால் இந்த ஞானத்தை முளைக்க வைப்பதற்கு தமக்குள் இருக்கின்ற இறை சக்தியானது தனது அருளை கொடுத்தால் தான் எளிமையாக நடக்கும். இல்லாவிட்டால் கடினமே.

பாடல் #1584

பாடல் #1584: ஆறாம் தந்திரம் – 1. சிவகுரு தரிசனம் (இறைவனே குருவாக வந்து தரிசனம் தருவது)

திருவாகிச் சித்தியு முத்தியுஞ் சீர்மை
யருளா தருளு மயக்கறு வாய்மை
பொருளாய வேதாந்த போதமு நாத
னுருவருளா விடிலோர வொண் ணாதே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

திருவாகிச சிததியு முததியுஞ சீரமை
யருளா தருளு மயககறு வாயமை
பொருளாய வெதாநத பொதமு நாத
னுருவருளா விடிலொர வொண ணாதெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

திரு ஆகி சித்தியும் முத்தியும் சீர்மை
அருளாது அருளும் மயக்கம் அறு வாய்மை
பொருள் ஆய வேத அந்த போதமும் நாதன்
உரு அருளா விடில் ஒர ஒண்ணாதே.

பதப்பொருள்:

திரு (அடியவரின் உள்ளிருக்கும் ஜோதியே தெய்வமாக) ஆகி (வீற்றிருந்து) சித்தியும் (அனைத்து சித்திகளையும் கொடுப்பதும்) முத்தியும் (முக்தியாகிய விடுதலையையும் கொடுப்பதும்) சீர்மை (உள்ளிருந்து வழிகாட்டி இறைவனை அடைவதற்கான வழியில் செல்ல வைப்பதும்)
அருளாது (வெளிப்புறத்திலிருந்த அருளாமல்) அருளும் (குருவாக தமக்கு உள்ளிருந்தே அருளி) மயக்கம் (மாயையாகிய மயக்கத்தை) அறு (அறுப்பதும்) வாய்மை (உண்மை)
பொருள் (பொருளாக) ஆய (இருக்கின்ற) வேத (வேதத்தின்) அந்த (எல்லையாகிய) போதமும் (ஞானத்தை கொடுப்பதும் ஆகிய இவை அனைத்தும்) நாதன் (இறைவனே)
உரு (சிவகுருவாக அடியவரின் உள்ளுக்குள் இருந்து) அருளா (அருளாமல்) விடில் (போனால்) ஒர (அடியவரால் தாமாகவே எப்போதும் ஆராய்ந்து) ஒண்ணாதே (அறிந்து கொள்ளவோ அல்லது பெற்றுக் கொள்ளவோ முடியாது).

விளக்கம்:

அடியவரின் உள்ளிருக்கும் ஜோதியே தெய்வமாக வீற்றிருந்து அனைத்து சித்திகளையும் கொடுப்பதும் முக்தியாகிய விடுதலையையும் கொடுப்பதும் உள்ளிருந்து வழிகாட்டி இறைவனை அடைவதற்கான வழியில் செல்ல வைப்பதும் வெளிப்புறத்திலிருந்த அருளாமல் குருவாக தமக்கு உள்ளிருந்தே அருளி மாயையாகிய மயக்கத்தை அறுப்பதும் உண்மை பொருளாகிய வேதத்தின் எல்லையாகிய ஞானத்தை கொடுப்பதும் ஆகிய இவை அனைத்தும் இறைவனே சிவகுருவாக அடியவரின் உள்ளுக்குள் இருந்து அருளாமல் போனால், அடியவரால் தாமாகவே எப்போதும் ஆராய்ந்து அறிந்து கொள்ளவோ அல்லது பெற்றுக் கொள்ளவோ முடியாது.

பாடல் #1583

பாடல் #1583: ஆறாம் தந்திரம் – 1. சிவகுரு தரிசனம் (இறைவனே குருவாக வந்து தரிசனம் தருவது)

தானந்தி நீர்மையுட் சந்தித்த சீர்வைத்த
கோனந்தி யெந்தை குறிப்பறி வாரில்லை
வானந்தி யென்றும் கீழுமொரு வர்க்குத்
தானந்தி யங்கித் தனிச்சுட ராமே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

தானநதி நீரமையுட சநதிதத சீரவைதத
கொனநதி யெநதை குறிபபறி வாரிலலை
வானநதி யெனறும கிழுமொரு வரககுத
தானநதி யஙகித தனிசசுட ராமெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

தான் நந்தி நீர்மை உள் சந்தித்த சீர் வைத்த
கோன் நந்தி எந்தை குறிப்பு அறிவார் இல்லை
வான் நந்தி என்றும் கீழும் ஒருவர்க்கு
தான் நந்தி அங்கி தனி சுடர் ஆமே.

பதப்பொருள்:

தான் (அடியவர் தாமே) நந்தி (குருவாக இருக்கின்ற இறைவனின்) நீர்மை (மழை போன்ற அளவில்லாத தன்மையில் அடியவரின் பாத்திரம் போன்ற பக்குவத்துக்கு ஏற்ற தன்மைகளை அடையும் பொருட்டு) உள் (தமக்குள்) சந்தித்த (சந்தித்த இறைவன் தனது அருளால்) சீர் (சிறப்பாக) வைத்த (வைத்து அருளிய ஞானத்தின் மூலம்)
கோன் (வழிகாட்டியும் தவறு செய்தால் தண்டிக்கும் தலைவனாகவும்) நந்தி (குருவாகவும் இருக்கின்ற இறைவனாகிய) எந்தை (எமது தந்தையே) குறிப்பு (எனும் உண்மையை) அறிவார் (அறிந்து கொள்ளுகின்றவர்கள்) இல்லை (யாரும் இல்லை)
வான் (அவ்வாறு அறிந்து கொண்டவர்களுக்கு வானத்தில் இருந்து பொழியும் மழை போல) நந்தி (குருவாக வீற்றிருந்து அனைவருக்கும் அருளும் இறைவனே) என்றும் (என்றும்) கீழும் (இந்த உலகத்திலும்) ஒருவர்க்கு (இறைவனது உண்மை ஞானத்தை உணர்ந்த ஞானியாகிய ஒருவரின் பக்குவத்துக்கு ஏற்ற பாத்திரமாகி)
தான் (தாமே) நந்தி (குருவாக இருக்கின்ற இறைவனின் நிலையில் நின்று) அங்கி (அனைவருக்கும் நன்மை தரும் நெருப்பாகவும்) தனி (தனக்கு சரிசமமாக வேறு எதுவும் இல்லாத தனிப் பெரும்) சுடர் (சுடர் ஒளியாகவும்) ஆமே (இருக்கின்றார்).

விளக்கம்:

அடியவர் தாமே குருவாக இருக்கின்ற இறைவனின் மழை போன்ற அளவில்லாத தன்மையில் அடியவரின் பாத்திரம் போன்ற பக்குவத்துக்கு ஏற்ற தன்மைகளை அடையும் பொருட்டு தமக்குள் சந்தித்த இறைவன் தனது அருளால் சிறப்பாக வைத்து அருளிய ஞானத்தின் மூலம் வழிகாட்டியும் தவறு செய்தால் தண்டிக்கும் தலைவனாகவும் குருவாகவும் இருக்கின்ற இறைவனாகிய எமது தந்தையே எனும் உண்மையை அறிந்து கொள்ளுகின்றவர்கள் யாரும் இல்லை. அவ்வாறு அறிந்து கொண்டவர்களுக்கு வானத்தில் இருந்து பொழியும் மழை போல குருவாக வீற்றிருந்து அனைவருக்கும் அருளும் இறைவனே என்றும் இந்த உலகத்திலும் இறைவனது உண்மை ஞானத்தை உணர்ந்த ஞானியாகிய ஒருவரின் பக்குவத்துக்கு ஏற்ற பாத்திரமாகி தாமே குருவாக இருக்கின்ற இறைவனின் நிலையில் நின்று அனைவருக்கும் நன்மை தரும் நெருப்பாகவும் தனக்கு சரிசமமாக வேறு எதுவும் இல்லாத தனிப் பெரும் சுடர் ஒளியாகவும் இருக்கின்றார்.

கருத்து:

குருவாக இருக்கின்ற இறைவன் மழை போல தனது அருளை வழங்கினாலும் இந்த உலகத்தில் இறைவனின் அருளை உணர்ந்த ஞானிகளின் பக்குவத்துக்கு ஏற்றபடி யார் ஏற்றுக் கொள்கிறார்களோ அவர்களே அனைவருக்கும் நன்மை செய்யும் தனிப் பெரும் சுடரொளியாக திகழ்கின்றார்கள்.

பாடல் #1582

பாடல் #1582: ஆறாம் தந்திரம் – 1. சிவகுரு தரிசனம் (இறைவனே குருவாக வந்து தரிசனம் தருவது)

சித்த மியாவையுஞ் சிந்தித் திருந்தாரு
மத்த னுணர்த்து வதாகு மருளாலே
சித்த மியாவையுந் திண்சிவ மாண்டக்கா
லத்தனு மவ்விடத் தேயமர்ந் தானே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

சிதத மியாவையுஞ சிநதித திருநதாரு
மதத னுணரதது வதாகு மருளாலெ
சிதத மியாவையுந திணசிவ மாணடககா
லததனு மவவிடத தெயமரந தானெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

சித்தம் யாவையும் சிந்தித்து இருந்தாரும்
அத்தன் உணர்த்துவது ஆகும் அருளாலே
சித்தம் யாவையும் திண் சிவம் ஆண்ட கால்
அத்தனும் அவ் இடத்தே அமர்ந்தானே.

பதப்பொருள்:

சித்தம் (தங்களின் எண்ணத்தில்) யாவையும் (முழுவதும் இறைவனையே வைத்து) சிந்தித்து (அவனையே சிந்தித்து) இருந்தாரும் (இருக்கின்ற அடியவர்களுக்கு)
அத்தன் (இறைவனே தந்தையாக) உணர்த்துவது (வந்து அனைத்தையும் வழி காட்டி உணர வைப்பது) ஆகும் (எதனால் என்றால்) அருளாலே (அவனது திருவருளாலே ஆகும்)
சித்தம் (அப்போது அடியவரின் எண்ணங்கள்) யாவையும் (முழுமையும்) திண் (உறுதியாக பற்றிக் கொண்டு) சிவம் (சிவப் பரம்பொருளே) ஆண்ட (ஆட்கொள்ளும்) கால் (காலத்தில்)
அத்தனும் (தந்தையாக இருந்து வழி காட்டுகின்ற இறைவனும்) அவ் (அடியவரின் எண்ணங்கள்) இடத்தே (இருக்கின்ற சித்தத்திலேயே) அமர்ந்தானே (குருவாக வந்து வீற்றிருப்பான்).

விளக்கம்:

தங்களின் எண்ணத்தில் முழுவதும் இறைவனையே வைத்து அவனையே சிந்தித்து இருக்கின்ற அடியவர்களுக்கு இறைவனே தந்தையாக வந்து அனைத்தையும் வழி காட்டி உணர வைப்பது எதனால் என்றால் அவனது திருவருளாலே ஆகும். அப்போது அடியவரின் எண்ணங்கள் முழுமையும் உறுதியாக பற்றிக் கொண்டு சிவப் பரம்பொருளே ஆட்கொள்ளும் காலத்தில் தந்தையாக இருந்து வழி காட்டுகின்ற இறைவனும் அடியவரின் எண்ணங்கள் இருக்கின்ற சித்தத்திலேயே குருவாக வந்து வீற்றிருப்பான்.

பாடல் #1581

பாடல் #1581: ஆறாம் தந்திரம் – 1. சிவகுரு தரிசனம் (இறைவனே குருவாக வந்து தரிசனம் தருவது)

குருவே சிவமென்னக் கூறின னந்தி
குருவே சிவமென்பது குறித் தோரார்
குருவே சிவமாகக் கோனுமாய் நிற்குங்
குருவே யுரையுணர் வற்றதோர் கோவே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

குருவெ சிவமெனனக கூறின னநதி
குருவெ சிவமெனபது குறித தொரார
குருவெ சிவமாகக கொனுமாய நிறகுங
குருவெ யுரையுணர வறறதொர கொவெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

குருவே சிவம் என்ன கூறினன் நந்தி
குருவே சிவம் என்பது குறித்து ஓரார்
குருவே சிவம் ஆக கோனும் ஆய் நிற்கும்
குருவே உரை உணர்வு அற்றது ஓர் கோவே.

பதப்பொருள்:

குருவே (தமக்கு குருவாக அமைந்தவரே) சிவம் (சிவப் பரம்பொருள்) என்ன (என்று) கூறினன் (கூறியருளினார்) நந்தி (குருநாதராகிய இறைவன்)
குருவே (ஆயினும் குருவாக இருப்பது) சிவம் (சிவப் பரம்பொருளே) என்பது (என்பதை) குறித்து (தமக்குள் சிந்தித்து) ஓரார் (ஆராய்ந்து அறிந்து கொள்ளாமல் பலர் இருக்கின்றார்கள்)
குருவே (அவ்வாறு ஆராய்ந்து அறிந்து கொண்டால் தமது குருவே) சிவம் (அன்பையும் அருளையும் கொடுக்கும் சிவப் பரம்பொருள்) ஆக (ஆகவும்) கோனும் (வழிகாட்டியும் தவறு செய்தால் தண்டிக்கும் தலைவன்) ஆய் (ஆகவும்) நிற்கும் (நிற்கின்றதை அறிந்து கொள்ளலாம்)
குருவே (அவ்வாறு அறிந்து கொண்டவர்களுக்கு தமது குரு என்பவர்) உரை (சொற்களால் விவரிக்க முடியாதவராகவும்) உணர்வு (ஐம் புல உணர்வினால் முழுமையாக) அற்றது (உணர முடியாதவராகவும்) ஓர் (இருக்கின்ற ஒரு) கோவே (இறைவனாக இருப்பார்).

விளக்கம்:

தமக்கு குருவாக அமைந்தவரே சிவப் பரம்பொருள் என்று கூறியருளினார் குருநாதராகிய இறைவன். ஆயினும் குருவாக இருப்பது சிவப் பரம்பொருளே என்பதை தமக்குள் சிந்தித்து ஆராய்ந்து அறிந்து கொள்ளாமல் பலர் இருக்கின்றார்கள். அவ்வாறு ஆராய்ந்து அறிந்து கொண்டால், தமது குருவே அன்பையும் அருளையும் கொடுக்கும் சிவப் பரம்பொருளாகவும், வழிகாட்டியும் தவறு செய்தால் தண்டிக்கும் தலைவனாகவும் நிற்கின்றதை அறிந்து கொள்ளலாம். அவ்வாறு அறிந்து கொண்டவர்களுக்கு, தமது குரு என்பவர் சொற்களால் விவரிக்க முடியாதவராகவும், ஐம் புல உணர்வினால் முழுமையாக உணர முடியாதவராகவும் இருக்கின்ற ஒரு இறைவனாக இருப்பார்.

பாடல் #1580

பாடல் #1580: ஆறாம் தந்திரம் – 1. சிவகுரு தரிசனம் (இறைவனே குருவாக வந்து தரிசனம் தருவது)

சிவனே சிவஞானி யாதலாற் சுத்த
சிவனே யெனவடி சேரவல் லார்க்கு
நவமான தத்துவ நன்முத்தி நண்ணும்
பவமான தின்றிப் பரலோக மாமே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

சிவனெ சிவஞானி யாதலாற சுதத
சிவனெ யெனவடி செரவல லாரககு
நவமான தததுவ நனமுததி நணணும
பவமான தினறிப பரலோக மாமெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

சிவனே சிவ ஞானி ஆதலால் சுத்த
சிவனே என அடி சேர வல்லார்க்கு
நவம் ஆன தத்துவம் நல் முத்தி நண்ணும்
பவம் ஆனது இன்றி பர லோகம் ஆமே.

பதப்பொருள்:

சிவனே (சிவப் பரம்பொருளே) சிவ (சிவத்தை அறிந்த) ஞானி (ஞானியாகவும்) ஆதலால் (இருப்பதால்) சுத்த (சிவத்தை அறிந்த உண்மை ஞானியாகிய குருவையே)
சிவனே (சிவப் பரம்பொருள்) என (என்று) அடி (குருவின் திருவடியை) சேர (சரணடைய) வல்லார்க்கு (முடிந்தவர்களுக்கு)
நவம் (அவர்களுக்குள் தோன்றுகின்ற புதுமையான) ஆன (அற்புதமான) தத்துவம் (ஞானத்தின் மூலம்) நல் (நன்மையைத் தரும்) முத்தி (முக்தியை) நண்ணும் (அடைந்து)
பவம் (இந்த உலக வாழ்கை) ஆனது (என்பது) இன்றி (இனி எப்போதும் இல்லாத நிலையில்) பர (இறைவன் இருக்கின்ற) லோகம் (உலகத்தை) ஆமே (அடைவார்கள்).

விளக்கம்:

சிவப் பரம்பொருளே சிவத்தை அறிந்த ஞானியாகவும் இருப்பதால், சிவத்தை அறிந்த உண்மை ஞானியாகிய குருவையே சிவப் பரம்பொருள் என்று குருவின் திருவடியை சரணடைய முடிந்தவர்களுக்கு, அவர்களுக்குள் தோன்றுகின்ற புதுமையான அற்புதமான ஞானத்தின் மூலம் நன்மையைத் தரும் முக்தியை அடைந்து இந்த உலக வாழ்கை என்பது இனி எப்போதும் இல்லாத நிலையில் இறைவன் இருக்கின்ற உலகத்தை அடைவார்கள்.

பாடல் #1579

பாடல் #1579: ஆறாம் தந்திரம் – 1. சிவகுரு தரிசனம் (இறைவனே குருவாக வந்து தரிசனம் தருவது)

உண்மையும் பொய்மை யொழித்தலு முண்மைபாற்
றிண்மையு மொண்மைச் சிவமாய னல்வரன்
வண்மையு மெட்டெட்டுச் சித்த மயக்கவந்
தண்ண லருளன்றி யாரறி வாரே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

உணமையும பொயமை யொழிததலு முணமைபாற
றிணமையு மொணமைச சிவமாய னலவரன
வணமையு மெடடெடடுச சிதத மயககவந
தணண லருளனறி யாரறி வாரெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

உண்மையும் பொய்மை ஒழித்தலும் உண்மைப் பால்
திண்மையும் ஒண்மை சிவம் ஆய நல் அரன்
வண்மையும் எட்டு எட்டு சித்த மயக்க வந்த
அண்ணல் அருள் அன்றி யார் அறிவாரே.

பதப்பொருள்:

உண்மையும் (அடியவர்கள் உலகத்தில் பார்க்கின்ற அனைத்தும் உண்மை என்று நினைக்கின்ற மாயையை நீக்கி) பொய்மை (பொய்யான உலக அறிவினை) ஒழித்தலும் (அழிப்பதையும்) உண்மைப் (பரம்பொருளாகிய உண்மையின்) பால் (மேல்)
திண்மையும் (மன உறுதியுடன்) ஒண்மை (ஒன்றி இருக்கின்ற) சிவம் (சிவத்தோடு) ஆய (இருக்க வைப்பதையும்) நல் (தீமையை நெருங்க விடாமல் தடுக்கும் நல்ல) அரன் (பாதுகாப்பு அரனாக)
வண்மையும் (வலிமையுடன் நிற்பதையும் ஆகிய இவை அனைத்தையும்) எட்டு (எட்டும்) எட்டு (எட்டும் பெருக்கி வரும் மொத்தம் அறுபத்து நான்கு உலக அறிவாகிய கலைகளால்) சித்த (சித்தம்) மயக்க (மயங்கி) வந்த (வந்தவர்களால் அறிந்து கொள்ள முடியுமா?)
அண்ணல் (தலைவனாகிய இறைவனின்) அருள் (திருவருள்) அன்றி (இல்லாமல்) யார் (இவற்றை யாரால்) அறிவாரே (அறிந்து கொள்ள முடியும்?).

விளக்கம்:

அடியவர்கள் உலகத்தில் பார்க்கின்ற அனைத்தும் உண்மை என்று நினைக்கின்ற மாயையை நீக்கி பொய்யான உலக அறிவினை அழிப்பதையும், பரம்பொருளாகிய உண்மையின் மேல் மன உறுதியுடன் சிவத்தோடு ஒன்றி இருக்க வைப்பதையும், தீமையை நெருங்க விடாமல் தடுக்கும் நல்ல பாதுகாப்பு அரனாக வலிமையுடன் நிற்பதையும், ஆகிய இவை அனைத்தையும் உலக அறிவாகிய அறுபத்து நான்கு கலைகளால் சித்தம் மயங்கி வந்தவர்களால் அறிந்து கொள்ள முடியுமா? தலைவனாகிய இறைவனின் திருவருள் இல்லாமல் இவற்றை யாரால் அறிந்து கொள்ள முடியும்? ஆகவே சிவ குருவாக வந்த இறைவனின் திருவருளாலேயே அனைத்தையும் அடியவர்களால் அறிந்து கொள்ள முடியும்.

பாடல் #1578

பாடல் #1578: ஆறாம் தந்திரம் – 1. சிவகுரு தரிசனம் (இறைவனே குருவாக வந்து தரிசனம் தருவது)

சுத்த சிவன்குரு வாய்வந்த துய்மைசெய்
தத்தனை நல்லருள் காணா வதிமூடர்
பொய்யத்தகு கண்ணா னமரென்பர் புண்ணி
யரத்த னிவனென் றடிபணி வாரே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

சுதத சிவனகுரு வாயவநத துயமைசெய
தததனை நலலருள காணா வதிமூடர
பொயயததகு கணணா னமரெனபர புணணி
யரதத னிவனென றடிபணி வாரெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

சுத்த சிவன் குருவாய் வந்தது உய்மை செய்து
அத்தனை நல் அருள் காணா அதி மூடர்
பொய்ய தகு கண்ணான் நமர் என்பர் புண்ணியர்
அத்தன் இவன் என்று அடி பணிவாரே.

பதப்பொருள்:

சுத்த (பரிசுத்தமான) சிவன் (சிவப் பரம்பொருளே) குருவாய் (குருவாக) வந்தது (வந்தது) உய்மை (அனைத்து உயிர்களும் மேல் நிலைக்கு செல்ல வேண்டும்) செய்து (என்கின்ற மாபெரும் கருணை செய்து)
அத்தனை (அனைவருக்கும் தந்தையாக இருந்து) நல் (நன்மையான) அருள் (அருளை வழங்குதற்காகவே ஆகும்) காணா (இதை கண்டு உணராத) அதி (மிகவும் குருடர்களான) மூடர் (மூடர்களே)
பொய்ய (தங்களின் பொய்யான எண்ணங்களுக்கு) தகு (தகுந்தது போல) கண்ணான் (மூன்றாவது கண்ணைக் கொண்டு எரித்து அழிக்கும் இவன்) நமர் (எமனே) என்பர் (என்று அறிவின்மையால் கூறுவார்கள்) புண்ணியர் (ஆனால் இதை கண்டு உணர்ந்த புண்ணியர்களாகிய அடியவர்களோ)
அத்தன் (அனைவருக்கும் தந்தையாக இருப்பவன்) இவன் (இவனே) என்று (என்று) அடி (குருவாக வந்த இறைவனின் திருவடிகளை) பணிவாரே (தொழுது வணங்குவார்கள்).

விளக்கம்:

பரிசுத்தமான சிவப் பரம்பொருளே குருவாக வந்தது அனைத்து உயிர்களும் மேல் நிலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்கின்ற மாபெரும் கருணை செய்து அனைவருக்கும் தந்தையாக இருந்து நன்மையான அருளை வழங்குதற்காகவே ஆகும். இதை கண்டு உணராத மிகவும் குருடர்களான மூடர்களே தங்களின் பொய்யான எண்ணங்களுக்கு தகுந்தது போல மூன்றாவது கண்ணைக் கொண்டு எரித்து அழிக்கும் இவன் எமனே என்று அறிவின்மையால் கூறுவார்கள். ஆனால் இதை கண்டு உணர்ந்த புண்ணியர்களாகிய அடியவர்களோ அனைவருக்கும் தந்தையாக இருப்பவன் இவனே என்று குருவாக வந்த இறைவனின் திருவடிகளை தொழுது வணங்குவார்கள்.

பாடல் #1577

பாடல் #1577: ஆறாம் தந்திரம் – 1. சிவகுரு தரிசனம் (இறைவனே குருவாக வந்து தரிசனம் தருவது)

தேவனுஞ் சித்த குருவு முபாயத்துள்
யாவையின் மூன்றா யினகண் டுரையவே
மூவா பசுபாச மாற்றிய முத்திப்பா
லாவையு நல்குங் குருபரனன் புற்றே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

தெவனுஞ சிதத குருவு முபாயததுள
யாவையின மூனறா யினகண டுரையவெ
மூவா பசுபாச மாறறிய முததிபபா
லாவையு நலகுங குருபரனன புறறெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

தேவனும் சித்த குருவும் உபாயத்து உள்
ஆவையின் மூன்றாயின கண்டு உரையவே
மூவா பசு பாச மாற்றிய முத்திப்பால்
ஆவையும் நல்கும் குரு பரன் அன்பு உற்றே.

பதப்பொருள்:

தேவனும் (அடியவர்கள் செய்கின்ற அனைத்து செயல்களுக்கும் இயக்கமாக இருக்கின்ற தேவனாகவும்) சித்த (அடியவரின் சித்தத்தை தெளிவு படுத்தி இறைவனை அடைவதற்கு) குருவும் (குருவாகவும்) உபாயத்து (அவரே வழிகாட்டி) உள் (உள்ளே இருந்து)
ஆவையின் (அடியவர்களின் ஆன்மாவானது) மூன்றாயின (மூன்றாக இருப்பதை) கண்டு (மாயை நீங்கி கண்டு கொள்ளும் படி அருளி) உரையவே (அதை புரிந்து கொள்ளும் படி உபதேசித்து)
மூவா (மூன்றாக இருக்கின்ற பதி பசு பாச தத்துவத்தில்) பசு (பசுவாகிய ஆன்மாவையும்) பாச (பாசமாகிய தளையையும்) மாற்றிய (மாற்றி அமைத்து) முத்திப்பால் (ஆன்மாவானது பதியாகிய இறைவனை அடைவதற்கான வழியாகிய முக்தியை கொடுப்பதால்)
ஆவையும் (ஆன்மாவிற்குள் இவை மூன்றையும் உணர்வதை) நல்கும் (கொடுத்து அருளும்) குரு (குருவாக) பரன் (பரம்பொருளே இருப்பது) அன்பு (அடியவர்களின் மீது கொண்ட அன்பினால்) உற்றே (ஆகும்).

விளக்கம்:

அடியவர்கள் செய்கின்ற அனைத்து செயல்களுக்கும் இயக்கமாக இருக்கின்ற தேவனாகவும், அடியவரின் சித்தத்தை தெளிவு படுத்தி இறைவனை அடைவதற்கு குருவாகவும் அவரே வழிகாட்டி உள்ளே இருந்து அடியவர்களின் ஆன்மாவானது மூன்றாக இருப்பதை மாயை நீங்கி கண்டு கொள்ளும் படி அருளி அதை புரிந்து கொள்ளும் படி உபதேசித்து மூன்றாக இருக்கின்ற பதி பசு பாச தத்துவத்தில் பசுவாகிய ஆன்மாவையும், பாசமாகிய தளையையும் மாற்றி அமைத்து ஆன்மாவானது பதியாகிய இறைவனை அடைவதற்கான வழியாகிய முக்தியை கொடுப்பதால் ஆன்மாவிற்குள் இவை மூன்றையும் உணர்வதை கொடுத்து அருளும் குருவாக பரம்பொருளே இருப்பது அடியவர்களின் மீது கொண்ட அன்பினால் ஆகும்.