பாடல் #204

பாடல் #204: முதல் தந்திரம் – 9. மகளிரிழிவு (பெண்களின் மேல் கொண்ட காமத்தால் பெறும் இழிவு)

இலைநல வாயினும் எட்டி பழுத்தால்
குலைநல வாங்கனி கொண்டுண லாகா
முலைநலங் கொண்டு முறுவல்செய் வார்மேல்
விலகுறு நெஞ்சினை வெய்துகொள் ளீரே.

விளக்கம்:

எட்டி மரத்தின் இலைகள் பார்க்க அழகாக இருக்கும் அதன் பழங்கள் பழுத்துவிட்டால் குலை குலையாக அழகாகத் தொங்கும். அதற்காக அழகாகவும் சாப்பிடுவதற்கு சுவையானது போலவும் தோன்றும் எட்டிப் பழத்தைப் பறித்துச் சாப்பிட்டுவிட்டால் உடனே அதன் விஷம் உயிரைக் கொல்லும். அதுபோலவே அழகான முலைகளைக் கொண்டு சிந்தனையைக் கவரும் வண்ணம் புன்னகையை வீசும் பெண்களின் மேல் காமம் ஏற்பட்டால் அதுவும் விஷமாகி அழித்துவிடும். அத்தகைய பெண்களின் மேல் ஆசைப்படும் நெஞ்சை விஷத்திற்கு ஆசைப்படாதே என்றும் கொடியதென்றும் கோபத்துடன் திட்டி ஆசையால் முறைதவறிச் செல்லாமல் வைத்திருங்கள்.

பாடல் #205

பாடல் #205: முதல் தந்திரம் – 9. மகளிரிழிவு (பெண்களின் மேல் கொண்ட காமத்தால் பெறும் இழிவு)

மனைபுகு வார்கள் மனைவியை நாடில்
சுனைபுகு நீர்போல் சுழித்துடன் வாங்கும்
கனவது போலக் கசிந்தெழும் அன்பை
நனவது போலவும் நாடவொண் ணாதே.

விளக்கம்:

கணவர் வீட்டில் வாழும் இல்லற நெறியில் இருக்கும் பெண்களின் மேல் காமம் கொண்டு அணுகினால் சுழல் நீரின் மேலே நீந்துபவர்களையும் தன்னுடன் இழுத்துச் சென்றுவிடுவது போல நம்மையும் அந்தக் காமம் இழிவில் இழுத்துக் கொண்டு போய்விடும். மற்றவர்களின் மனைவிகள் மீது கசிந்து எழும் சிறிது அன்பானது தூக்கத்தில் கண்ட கனவு போன்றது அதை உண்மை என்று நம்பி மேலும் அன்பு செய்வது அழிவுக்கே வழிவகுக்கும்.

கருத்து:

தூங்கும்போது சாப்பிடுவது போல கனவு கண்டால் அப்போதைக்குச் சந்தோஷமாக இருக்குமே தவிர உண்மையில் பசி தீர்ந்துவிடாது. அதுபோலவே தமக்கு உரிமையில்லாத பெண்கள் மீது காட்டும் அன்பானது அப்போதைக்கு இன்பமாக இருக்குமே தவிர உண்மையில் இழிவு நிலைக்கு இழுத்துச் சென்றுவிடும்.

பாடல் #206

பாடல் #206: முதல் தந்திரம் – 9. மகளிரிழிவு (பெண்களின் மேல் கொண்ட காமத்தால் பெறும் இழிவு)

இயலுறும் வாழ்க்கை இளம்பிடி மாதர்
புயலுறும் புல்லின் புணர்ந்தவ ரேயினும்
மயலுறும் வானவர் சாரவிரும் என்பார்
அயலுறப் பேசி அகன்றொழிந் தாரே.

விளக்கம்:

இளம் பெண் யானையைப் போல இல்வாழ்க்கையில் இல்லாமல் பொது மகளிராக இருக்கும் பெண்கள் மழை துளிகளைத் தழுவி வளரும் புற்களைப் போல ஆரத்தழுவி ஆணுடன் இருந்தாலும் புதியதாக வேறொரு பணக்காரர் வந்துவிட்டால் அவரைத் தேவர் என்று புகழ்ந்து எம்மோடு இன்புற்று இருங்கள் என்று வேண்டிக்கொள்வார்கள். அப்போது பழைய காதலரை உடனே வெளியே செல்லுமாறு கடுமையான வார்த்தைகளால் பேசி அவர்களிடமிருந்து சுத்தமாக விலகிச் சென்றுவிடுவார்கள்.

கருத்து: பொது மகளிர் எவ்வளவுதான் நம்மீது அன்போடு இருப்பது போல் காட்டிக்கொண்டு ஆரத்தழுவினாலும் அவர்களின் எண்ணம் எப்போதும் பணத்தின் மேலேயே இருக்கும். நம்மைவிட வேறொரு பணக்காரர் வந்துவிட்டால் அவரை தேவர் என்று புகழுந்து தம்மோடு வைத்துக்கொண்டு இருப்பவரை வெளியே போகச் சொல்லிவிடுவார்கள்.

பாடல் #207

பாடல் #207: முதல் தந்திரம் – 9. மகளிரிழிவு (பெண்களின் மேல் கொண்ட காமத்தால் பெறும் இழிவு)

வையகத் தேமட வாரொடும் கூடியென்
மெய்யகத் தோருளம் வைத்த விதியது
கையகத் தேகரும் பாலையின் சாறுகொள்
மெய்யகத் தேபெறு வேம்புஅது வாமே.

விளக்கம்:

உலகத்தில் பெண்களுடன் மோகம் கொள்வதால் கிடைக்கும் பயன் என்று ஒன்றும் இல்லை. இது உண்மை ஞானத்தை உணர்ந்தவர்களின் உள்ளம் கண்ட விதியாகும். கையில் பணத்தை வைத்தால் கரும்புச்சாறு போல் இனிக்கப் பேசிப் பழகும் பெண்கள் அந்தப் பணம் தீர்ந்துவிட்டால் வேப்பங்காயாகக் கசந்து பேசி விலகுவார்கள். இத்தகையப் பெண்களின் மேல் மோகம் கொள்வது நமக்கு நாமே வைத்துக்கொள்ளும் கசப்பு இதுவென்று அறிந்துகொள்ளுங்கள்.

பாடல் #208

பாடல் #208: முதல் தந்திரம் – 9. மகளிரிழிவு (பெண்களின் மேல் கொண்ட காமத்தால் பெறும் இழிவு)

கோழை ஒழுக்கங் குளமூடு பாசியில்
ஆழ நடுவார் அளப்புறு வார்களைத்
தாழத் துடக்கித் தடுக்ககில் லாவிடில்
பூழை நுழைந்துஅவர் போகின்ற வாறே.

விளக்கம்:

உணவாக மாறும் விளையும் பயிரை பாசிபடிந்த குளத்தின் அடியில் நட்டால் அது விளையாமல் பாசியோடு பாசியாகி அழிந்து போய்விடும். அதே குளத்தைப் பாசி நீக்கித் தூர்வாரி வரும் நீரை சேமித்தால் அந்த நீர் பெரும் விளைச்சலுக்கு உதவும். அதுபோலவே இல்லறத்தின் மூலம் பிள்ளைகள் பெற்று சந்ததி வளர உபயோகமாகும் விந்துவை பொது மகளிரின் மேல் மோகம் கொண்டு அவர்களின் பாசிபடிந்த கருவறைக்குள் நட்டுவைத்து அதில் இன்பம் காண்பவர்களை உண்மை அறிவுள்ளவர்கள் தடுத்து அவர்களின் மயக்கத்தைப் போக்க முயலாவிட்டால் தம் குலமும் தம்மால் பிறக்குக் கிடைக்க வேண்டிய நலமும் கெட்டு அதனால் பல இழிவுகள் ஏற்பட்டுப் பின்பு இறந்தும் போவார்கள்

கருத்து: உரிமையில்லாத பெண்களைக் கூடுவது கெடுதல் என்பதைப் புரிந்துகொள்ளாமல் அதில் கிடைக்கும் இன்பத்திலேயே திளைத்திருக்கும் மூடர்களை தடுத்து நிறுத்தி சரியான பாதையைக் காட்டி வழி நடத்துதல் அறிவுள்ளவர்களின் கடமையாகும். அப்படிச் செய்வதனால் மூடர்கள் நலம் பெறுவது மட்டுமின்றி அவர்களால் பலரும் நலம் பெறுவார்கள்.