பாடல் #1355

பாடல் #1355: நான்காம் தந்திரம் – 13. நவாக்கிரி சக்கரம் (ஒன்பது சக்திகளின் திருமேனியாக இருக்கும் அட்சரங்களைக் கொண்ட சக்கரம்)

தாளதி னுள்ளே சமைந்தமு தேச்சுரி
காலது கொண்டு கருத்துற வீசிடில்
நாளது நாளும் புதுமைகள் கண்டபின்
கேளது காயமுங் கேடில்லைக் காணுமே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

தாளதி னுளளெ சமைநதமு தெசசுரி
காலது கொணடு கருததுற வீசிடில
நாளது நாளும புதுமைகள கணடபின
கெளது காயமுங கெடிலலைக காணுமெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

தாள் அதின் உள்ளே சமைந்த அமுதேஸ்வரி
கால் அது கொண்டு கருத்து உற வீசிடில்
நாள் அது நாளும் புதுமைகள் கண்ட பின்
கேள் அது காயமும் கேடு இல்லை காணுமே.

பதப்பொருள்:

தாள் (இறைவியின் திருவடிகளாக இருக்கின்ற) அதின் (நவாக்கிரி சக்கரத்தின்) உள்ளே (உள்ளே) சமைந்த (சக்தியூட்டமாக மாறி) அமுதேஸ்வரி (இருக்கின்ற அமிழ்தத்திற்கு தலைவியான இறைவியின் அருளால் சக்தியூட்டம் பெற்ற பீஜங்களை)
கால் (மூச்சுக்) அது (காற்றின்) கொண்டு (மூலம்) கருத்து (அனைத்தும் நன்மை பெற வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தையும்) உற (சேர்ந்து) வீசிடில் (அனைவருக்கும் பயன்படும் படி அதிர்வலைகளாக சாதகரைச் சுற்றி அனுப்பும் போது)
நாள் (தினம்) அது (அந்த அதிர்வலைகளால்) நாளும் (தினந்தோறும்) புதுமைகள் (பல விதமான புதுமையான நன்மைகள்) கண்ட (தம்மைச் சுற்றி நடப்பதைக் கண்டு) பின் (அதன் பிறகு)
கேள் (அதனால் பயனடைந்தவர்கள் சொல்லுகின்ற புகழ்ச்சிகளையும் கேட்டு) அது (அந்த அதிர்வலைகளைப் பெற்றவர்களின்) காயமும் (உடலுக்கும் எந்தவிதமான) கேடு (கெடுதல்களும்) இல்லை (இல்லாமல் நன்றாக இருப்பதை) காணுமே (சாதகர்களால் காண முடியும்).

விளக்கம்:

பாடல் #1354 இல் உள்ளபடி நவாக்கிரி சக்கரத்தின் நடுவிலும் வீற்றிருக்கின்ற இறைவியின் திருவடிகளே சக்கரத்திற்குள் சக்தியூட்டமாக மாறி இருக்கின்ற பீஜ மந்திர எழுத்துக்களான அமிழ்தத்திற்கும் தலைவியாக அந்த இறைவியே இருக்கிறாள். அவளது அருளால் சக்தியூட்டம் பெற்ற பீஜ மந்திர எழுத்துக்களை மூச்சுக் காற்றின் மூலம் அனைத்தும் நன்மை பெற வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தையும் சேர்ந்து அனைவருக்கும் பயன்படும் படி அதிர்வலைகளாக சாதகரைச் சுற்றி அனுப்பும் போது அந்த அதிர்வலைகளால் தினந்தோறும் பல விதமான புதுமையான நன்மைகள் தம்மைச் சுற்றி நடப்பதை சாதகர்கள் காணுவார்கள். அதனால் பயனடைந்தவர்கள் சொல்லுகின்ற புகழ்ச்சிகளையும் கேட்டு அந்த அதிர்வலைகளைப் பெற்றவர்களின் உடலுக்கும் எந்தவிதமான கெடுதல்களும் இல்லாமல் நன்றாக இருப்பதை சாதகர்களால் காண முடியும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.