பாடல் #1124

பாடல் #1124: நான்காம் தந்திரம் – 6. வயிரவி மந்திரம் (பைரவரின் சக்தியான பைரவியின் மந்திரம்)

ஆதி யனாதி யகாரணி காரணி
வேதம தாய்ந்தனள் வேதியர்க் காய்நின்ற
சோதி தனிச்சுடர் சொரூபமாய் நிற்கும்
பாதி பராபரை பன்னிரண் டாதியே.

விளக்கம்:

ஆதிப் பரம்பொருளாகிய இறைவி அனைத்திற்கும் ஆரம்பமாகவும் தனக்கு என்று ஒரு ஆரம்பம் இல்லாமலும் அனைத்திற்கும் காரணமாகவும் தனக்கென்று ஒரு காரணம் இல்லாமலும் இருக்கின்றாள். இவளே வேதங்களை ஓதி முறைப்படி யாகம் வளர்க்கின்ற வேதியர்களுக்காக அவர்கள் ஓதுகின்ற வேதங்களின் தன்மையாகவும் பொருளாகவும் வீற்றிருந்து அவர்கள் ஓதுகின்ற முறைகளையும் அவர்களின் எண்ணிய உருவத்தையும் ஆராய்ந்து அவர்கள் வேண்டிய உருவத்திலேயே யாகத்தில் வந்து வீற்றிருந்து அருளுகின்றாள். அவளே அசையா சக்தியான சதாசிவமூர்த்தியின் பன்னிரண்டு அம்சங்களோடு சரிபாதியாக சேர்ந்தே நிற்கின்ற ஆதிசக்தியாக இருக்கின்றாள்.

குறிப்பு: ஆதிப் பரம்பொருளாகிய இறைவி உயிர்கள் இறைவனை அடைய முயற்சிக்கும் அனைத்து வகைகளிலும் அவரவர்கள் வேண்டிய உருவத்திலேயே வந்து இறைவனுடன் சரிபாதியாக வீற்றிருந்து அருளுகின்றாள்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.