பாடல் #684

பாடல் #684: மூன்றாம் தந்திரம் – 11. அட்டமா சித்தி (தவத்தால் அடையக்கூடிய எட்டுவிதமான சித்திகள்)

நின்ற சதாசிவ நாயகி தன்னுடன்
கண்டன பூதப் படையவை எல்லாங்
கொண்டவை யோராண்டு கூடி யிருந்திடிற்
பண்டையவ் வீசன் தத்துவ மாகுமே.

விளக்கம்:

நமக்குள் அனைத்தையும் செயல்படுத்தும் சதாசிவ சக்தியின் மேல் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி வைத்து அதிலேயே லயித்து அனைத்து தத்துவங்களாலும் பாதிக்கப்படாமல் யோகப் பயிற்சியில் ஒரு வருடம் இருந்தால் அந்தத் தத்துவங்களை வெல்லலாம். அவ்வாறு அனைத்து தத்துவங்களையும் வென்றவருக்கு ஈசத்துவம் (ஆக்கல், காத்தல், அழித்தல், மறைத்தல், அருளல் ஆகிய ஐந்தொழில்களைத் தன் ஆளுகைக்குட்பட்டுச் செய்தல்) எனும் சித்தி கிடைக்கும்.

கருத்து: சதாசிவ சக்தியின் மேல் ஒரு வருடம் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இருந்தால் ஈசத்துவம் எனும் சித்தி கிடைக்கும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.