பாடல் #685

பாடல் #685: மூன்றாம் தந்திரம் – 11. அட்டமா சித்தி (தவத்தால் அடையக்கூடிய எட்டுவிதமான சித்திகள்)

ஆகின்ற சந்திரன் தன்னொளி யாயவன்
ஆகின்ற சந்திரன் தட்பமு மாயிடும்
ஆகின்ற சந்திரன் தன்கலை கூடிடில்
ஆகின்ற சந்திரன் தானவ னாமே.

விளக்கம்:

புருவ மத்தியிலுள்ள ஆக்ஞா சக்கரத்தில் பேரொளியைக் கண்ட யோகி அங்கே காணப் பெறுகின்ற சந்திரனது குளிர்ந்த ஒளியாவான். அதன்பின் அந்த சந்திர மண்டலத்தின் பகுதிகளான நெற்றி தலையின் முற்பக்கம், பிற்பக்கம், வலப்பக்கம், இடப் பக்கம், பிரமரந்திரம் ஆகிய அனைத்தையும் ஒவ்வொன்றாக உணர்ந்தால் இறுதியில் அந்த ஆக்ஞா சக்கரத்திலுள்ள சந்திரனாகவே மாறிவிடுவான்.

கருத்து: சந்திர மண்டலத்தை உணர்ந்து பேரொளியைக் கண்டவன் சந்திரனாகவே மாறிவிடுவான்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.