பாடல் #953

பாடல் #953: நான்காம் தந்திரம் – 2. திருவம்பலச் சக்கரம் (ஆனந்தக் கூத்தாடும் இறைவன் அருட்சக்தியோடு மந்திரவடிவாய் இருக்கும் எந்திரம்)

அவ்வென்ற போதினில் உவ்வெழுத் தாலித்தால்
உவ்வென்ற முத்தி யுருகிக் கலந்திடும்
மவ்வென் றென்னுள்ளே வழிபட்ட நந்தியை
எவ்வணஞ் சொல்லுகேன் எந்தை இயற்கையே.

விளக்கம்:

பாடல் #952 இல் உள்ளபடி ‘அ’ வடிவில் மாசில்லாத தூய்மையான தங்கத்தை போல் இருக்கும் இறைவனை ‘உ’ எழுத்தால் ஆராதித்தால் ‘உ’ எழுத்தின் உச்சகட்ட பரிபூரண நிலையில் ‘அ’ எழுத்தோடு ஒன்றாகக் கலந்து ‘ம’ எழுத்தாக மாறி நிற்பான். ‘ம’ வடிவில் இருக்கும் இறைவன் குருவாக நின்று வழிகாட்டும் முறைப்படி செயல்பட்டால் ஓங்காரத்தின் உச்சகட்ட பரிபூரண நிலையை அடைந்து அதனால் கிடைக்கும் பேரின்பமானது வார்த்தைகளால் விவரிக்க இயலாத அளவு இருக்கும்.

குறிப்பு: பாடல் #950, #951, #952, #953 இல் ஓங்காரத்தில் அடங்கியிருக்கும் ‘அ’ ‘உ’ ‘ம’ எழுத்துக்களின் தன்மைகளை அருளுகின்றார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.