பாடல் #478

பாடல் #478: இரண்டாம் தந்திரம் – 14. கர்ப்பக் கிரியை (கரு உருவாகும் முறை)

ஆண்மிகில் ஆணாகும் பெண்மிகில் பெண்ணாகும்
பூணிரண் டொத்துப் பொருந்தில் அலியாகும்
தாண்மிகு மாகில் தரணி முழுதாளும்
பாணவ மிக்கிடில் பாய்ந்ததும் இல்லையே.

விளக்கம்:

ஆண் பெண் இன்பத்தின் முடிவில் கலக்கும் நீரில் ஆணின் சுக்கிலம் பெண்ணின் சுரோணிதத்தை விட அதிகமாக இருந்தால் பிறப்பது ஆண் குழந்தையாக இருக்கும். அப்படி இல்லாமல் ஆணின் சுக்கிலத்தை விட பெண்ணின் சுரோணிதம் அதிகமாக இருந்தால் பிறப்பது பெண் குழந்தையாக இருக்கும். அப்படியும் இல்லாமல் ஆணின் சுக்கிலமும் பெண்ணின் சுரோணிதமும் சமமாக இருந்தால் பிறப்பது அலியாக இருக்கும். இதில் ஆணின் சுக்கிலத்தில் உயிரணுவின் சக்தி மிகவும் அதிகமாக இருந்தால் பிறக்கின்ற குழந்தை உலகத்தையே ஆளுகின்ற அரசன் போல சீரும் சிறப்பும் மிகுந்ததாக இருக்கும். பெண்ணின் சுரோணிதத்தின் உயிரணு அழிப்பு சக்தி மிகவும் அதிகமாக இருந்தால் சுக்கிலம் பாய்ந்தும் ஒரு பயனும் இல்லாமல் கரு உருவாகாமல் போய்விடும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.