பாடல் #133

பாடல் #133: முதல் தந்திரம் – 1. உபதேசம்

பெருமை சிறுமை அறிந்தெம் பிரான்போல்
அருமை எளிமை அறிந்தறி வாரார்
ஒருமையுள் ஆமைபோல் உள்ளைந் தடக்கி
இருமையுங் கெட்டிருந் தார்புரை அற்றே.

விளக்கம்:

பெரியது எதுவோ அதைவிடவும் பெரியதாக இருக்கும் பெருமையையும் சிறியது எதுவோ அதைவிடவும் சிறியதாக இருக்கும் சிறுமையையும் அறிந்து கொண்டு அருமையையான எம்பெருமான் சதாசிவமூர்த்தியைப் போல அடியவர்களுக்கு அடியவராய் அருளும் எளிமையையும் முழுவதும் அறிந்தவர்கள் யார்? ஆபத்தில் தனது நான்கு கால்கள் ஒரு தலை ஆகிய ஐந்து உறுப்புகளையும் ஒரு ஓட்டுக்குள் உள்ளிழுத்துக் கொள்ளும் ஆமையைப் போலவே சிவத்தை நோக்கித் தமது ஐம்புலன்களையும் அடக்கித் தியானித்திருக்கும் சிவயோகியர்கள் இறப்பு பிறப்பு இல்லாமல் எப்போதும் இறைவனின் பேரின்பத்திலேயே திளைத்து செயலும் உணர்வும் இல்லாமல் இறைவனின் தன்மைகளை முழுமையாக அறிந்துகொள்வார்கள்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.