பாடல் #236

பாடல் #236: முதல் தந்திரம் – 12. அந்தணர் ஒழுக்கம் (அந்தணர் என்பவர் யார், அவர் எப்படி இருக்க வேண்டும்)

ஒன்றும் இரண்டும் ஒடுங்கிய காலத்து
நன்றும் இருந்தும் நலம்பல பேசினும்
வென்று விளங்கும் விகிர்தனை நாடுவர்
சென்று வணங்குந் திருவையுடை யோரே.

விளக்கம்:

எண்ணம், பேச்சு, செயல் ஆகிய மூன்றும் அமைதியாக இருக்கும் காலத்திலும், எண்ணம், பேச்சு, செயல் ஆகிய மூன்றும் அதன் வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கும் காலத்திலும் அனைத்திற்குள்ளும் இருந்து அனைத்தையும் வெல்லும் இறைவனை தியானித்திருப்வர்களை அவர்கள் இருக்கும் இடத்திற்குப் பிறர் சென்று அவர்களை வணங்குமளவிற்கு இறைவனின் திருவருளைப் பெறுபவர்கள் அந்தணர்கள் ஆவார்கள்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.