பாடல் #232

பாடல் #232: முதல் தந்திரம் – 12. அந்தணர் ஒழுக்கம் (அந்தணர் என்பது யார், அவர் எப்படி இருக்க வேண்டும்)

திருநெறி யாகிய சித்தசித் தின்றிக்
குருநெறி யாலே குருபதஞ் சேர்ந்து
கரும நியமாதி கைவிட்டுக் காணும்
துரிய சமாதியாம் தூய்மறை யோர்க்கே.

விளக்கம்:

சித்தாந்தம் (அறிந்த கருத்துக்கள்) அசித்தாந்தம் (அறியாத கருத்துக்கள்) ஆகிய இரண்டும் இல்லாத குருவானவர் காட்டிய வழியில் குருவின் பாதங்களைச் சரணடைந்து தினமும் செய்யும் கர்மங்களையும் நியமங்களையும் விட்டுவிட்டு வெளி உலகத்தை காணாமல் தமக்குள் தியானித்து சமாதி நிலைகளில் நான்காவதான துரிய சமாதி நிலையை (அனைத்தையும் இறைவனாகவே காணும் நிலை) அடைந்து இருப்பவர்களே தூய்மையான வேதங்களின் வழி வாழும் அந்தணர்கள் ஆவார்கள்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.