பாடல் #233

பாடல் #233: முதல் தந்திரம் – 12. அந்தணர் ஒழுக்கம் (அந்தணர் என்பது யார், அவர் எப்படி இருக்க வேண்டும்)

மறையோது வாரே மறையவ ரானால்
மறையோர்தம் வேதாந்தம் வாய்மையில் தூய்மை
குறையோர்தல் மற்றுள்ள கோலா கலமென்
றறிவோர் மறைதெரிந் தந்தண ராமே.

விளக்கம்:

வேதத்தின் பொருளான வேதாந்தங்களை குருவின் மூலம் கற்று உணர்ந்து வேதங்களை ஓதுகின்றவர்களே அவற்றின் பொருளை உணர்ந்து தனக்குள் இருக்கும் இறைவனை உணர்ந்து இறைவனாக மாறிவிட்டால் (இறைவன் அருளிய வேதமும் இறைவனும் வேறில்லை இறைவனும் வேதமும் ஒன்று தான்) தமது வாய்ச்சொல்லில் சொல்லுவது அனைத்தும் நடக்கும். மற்ற உயிர்கள் மாயையால் இறைவனை அடைய தடையாய் இருக்கும் குறைபாடுகள் என்னவென்று தெரியும். பூணூல், குடுமி, உருத்திராட்ச மாலை, விபூதிப் பட்டை, அங்கவஸ்திரம், போன்றவை அந்தணர் போலக் காட்டிக்கொள்வது வெறும் கோலாகலமான ஆடம்பரமே என்பதை அறிந்தவர்கள் உண்மையான வேதங்களைக் கற்று உணர்ந்த அந்தணர்கள்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.