பாடல் #229

பாடல் #229: முதல் தந்திரம் – 12. அந்தணர் ஒழுக்கம் (அந்தணர் என்பது யார், அவர் எப்படி இருக்க வேண்டும்)

வேதாந்தங் கேட்க விரும்பிய வேதியர்
வேதாந்தங் கேட்டும்தம் வேட்கை ஒழிந்திலர்
வேதாந்த மாவது வேட்கை ஒழிந்திடம்
வேதாந்தங் கேட்டுஅவர் வேட்கைவிட் டாரே.

விளக்கம்:

இறைவன் அருளிய வேதாந்தங்களைக் கேட்க விரும்பிய அந்தணர்கள் வேதாந்தங்களைக் கேட்ட பின்பும் தமக்கென்று இருக்கும் ஆசாபாசங்களை விட்டுவிடாமல் இருக்கின்றனர். உலக ஆசைகளையும் பாசங்களையும் விட்டு இறைவனை அடைவதுதான் வேதாந்தத்தின் முடிவாகும். ஆசையை விட்ட இடமே வேதாந்தத்தின் முடிவாகும். வேதாந்தத்தின் பொருளை உணர்ந்து கேட்டவர் ஆசையை விட்டவராவார்.

கருத்து : வேதத்தை படித்து உணர்ந்து ஆசையை விட்டவரே அந்தணர் ஆவார்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.