பாடல் #234

பாடல் #234: முதல் தந்திரம் – 12. அந்தணர் ஒழுக்கம் (அந்தணர் என்பது யார், அவர் எப்படி இருக்க வேண்டும்)

அந்தண்மை பூண்ட அருமறை அந்தத்துச்
சிந்தைசெய் அந்தணர் சேருஞ் செழும்புவி
நந்துதல் இல்லை நரபதி நன்றாகும்
அந்தியும் சந்தியும் ஆகுதி பண்ணுமே.

விளக்கம்:

காலையிலும் மாலையிலும் வேத முறைப்படி வேள்விகளை வளர்த்து அனைத்து உயிர்களையும் அன்போடு இறைவனாகவே பார்க்கின்ற தண்மையைக் கொண்டு உயர்ந்த வேதங்களையும் அவற்றின் பொருளான வேதாந்தங்களையும் எப்போதும் தமது சிந்தனையில் வைத்துத் தியானிக்கும் அந்தணர்கள் சேர்ந்து வாழும் நாடானது செழுமையுடன் எல்லா வளங்களும் கொண்டு எப்போதும் பஞ்சமோ நோய்களோ இல்லாமல் எப்போதும் சீரும் சிறப்புமாக இருக்கும். அந்த நாட்டையும் அதன் மக்களையும் ஆளும் மன்னவர்களும் மிகவும் நலமாக இருப்பார்கள்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.