பாடல் #1622

பாடல் #1622: ஆறாம் தந்திரம் – 4. துறவு (அனைத்தையும் விட்டு விலகி இருக்கின்ற தவ நிலை)

அகன்றார் வழிமுத லாதிப் பிரானு
மிவன்றா னெனநின் றெளியனு மல்லன்
சிவன்றான் பலபல சீவனு மாகு
நயன்றான் வரும்வழி நாமறி யோமே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

அகனறார வழிமுத லாதிப பிரானு
மிவனறா னெனநின றெளியனு மலலன
சிவனறான பலபல சீவனு மாகு
நயனறான வருமவழி நாமறி யொமெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

அகன்றார் வழி முதல் ஆதி பிரானும்
இவன் தான் என நின்று எளியனும் அல்லன்
சிவன் தான் பல பல சீவனும் ஆகும்
நயன்று தான் வரும் வழி நாம் அறியோமே.

பதப்பொருள்:

அகன்றார் (அனைத்தையும் விட்டு விலகி நிற்கின்ற துறவிகள்) வழி (தாம் செல்லுகின்ற வழியில் மேன்மை நிலையை அடைந்த) முதல் (அந்த கணம் முதலே) ஆதி (ஆதியிலிருந்தே) பிரானும் (அனைத்திற்கும் தலைவனாக இருக்கின்ற இறைவன்)
இவன் (இந்த துறவியே) தான் (தாம் தான்) என (என்று) நின்று (துறவியாகவே நின்றாலும்) எளியனும் (ஜீவாத்மா போன்ற எளியவன்) அல்லன் (இல்லை. பரமாத்மாவாகவே இருக்கின்றான்)
சிவன் (அந்த பரமாத்மாவாகிய சிவனே) தான் (தான்) பல (பல) பல (பல விதமான) சீவனும் (ஜீவாத்மாக்களாகவும்) ஆகும் (இருக்கின்றான்)
நயன்று (ஆனாலும் அவன் துறவிகளிடத்தில் விரும்பி) தான் (தாமே) வரும் (வருகின்ற) வழி (வழி முறையை) நாம் (நாம்) அறியோமே (அறிவது இல்லை).

விளக்கம்:

அனைத்தையும் விட்டு விலகி நிற்கின்ற துறவிகள் தாம் செல்லுகின்ற வழியில் மேன்மை நிலையை அடைந்த அந்த கணம் முதலே ஆதியிலிருந்தே அனைத்திற்கும் தலைவனாக இருக்கின்ற இறைவன் இந்த துறவியே தாம் தான் என்று துறவியாகவே நின்றாலும் ஜீவாத்மா போன்ற எளியவன் இல்லை. பரமாத்மாவாகவே இருக்கின்றான். அந்த பரமாத்மாவாகிய சிவனே தான் பல பல விதமான ஜீவாத்மாக்களாகவும் இருக்கின்றான். ஆனாலும் அவன் துறவிகளிடத்தில் விரும்பி தாமே வருகின்ற வழி முறையை நாம் அறிவது இல்லை.

கருத்து:

அனைத்து உயிர்களுக்குள்ளும் இறைவன் இருக்கின்றான் என்றாலும் அனைத்தையும் விட்டு விலகி இருக்கின்ற உயிர்களுக்குள் இறைவன் தமது பரமாத்ம நிலையிலியே விருப்பத்தோடு வந்து வீற்றிருக்கின்றான்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.