பாடல் #1621

பாடல் #1621: ஆறாம் தந்திரம் – 4. துறவு (அனைத்தையும் விட்டு விலகி இருக்கின்ற தவ நிலை)

நாகமு மொன்று படமைந்தி னாலது
போகமாழ் புற்றிற் பொருந்தி நிறைந்தது
வாக மிரண்டும் படம்விரித் தாட்டொழிந்
தேக படஞ்செய் துடம்பிட லாமே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

நாகமு மொனறு படமைநதி னாலது
பொகமாழ புறறிற பொருநதி நிறைநதது
வாக மிரணடும படமவிரித தாடடொழிந
தெக படஞசெய துடமபிட லாமெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

நாகமும் ஒன்று படம் ஐந்தின் ஆல் அது
போகம் ஆழ் புற்றில் பொருந்தி நிறைந்தது
ஆகம் இரண்டும் படம் விரித்து ஆட்டு ஒழிந்து
ஏக படம் செய்து உடம்பு இடல் ஆமே.

பதப்பொருள்:

நாகமும் (உயிர்களின் உடல்) ஒன்று (ஒன்று) படம் (அதன் உணர்வுகள்) ஐந்தின் (பார்த்தல் கேட்டல் சுவைத்தல் மணத்தல் உணர்தல் ஆகிய ஐந்து விதமான புலன்கள்) ஆல் (ஆல்) அது (கட்டி இழுக்கப் பட்டு)
போகம் (அதன் மூலம் உடல் அனுபவிக்கின்ற இன்பத்திலேயே) ஆழ் (ஆழ்ந்து) புற்றில் (ஆசைகளாகிய புற்றில்) பொருந்தி (பொருந்தி) நிறைந்தது (அதிலேயே வாழ்க்கை முழுவதும் நிறைந்து இருந்து)
ஆகம் (தூல உடல் சூட்சும மனம் ஆகிய) இரண்டும் (இரண்டும்) படம் (தமது ஆசைகளின் வழியே படம்) விரித்து (விரித்து) ஆட்டு (ஆடுகின்ற பாம்பைப் போல ஆடி) ஒழிந்து (வாழ்க்கை ஒழிந்து போகின்றது)
ஏக (இதை மாற்ற ஐந்து புலன்களையும் ஒரே) படம் (உடலாகிய மனம் அடக்கி ஆளும் படி) செய்து (செய்து) உடம்பு (அதை தமது உடலின்) இடல் (கட்டுப் பாட்டில் வைத்து தியானத்தில்) ஆமே (வீற்றிருக்கலாம்).

விளக்கம்:

உயிர்களின் உடல் ஒன்று அதன் உணர்வுகள் பார்த்தல் கேட்டல் சுவைத்தல் மணத்தல் உணர்தல் ஆகிய ஐந்து விதமான புலன்களால் கட்டி இழுக்கப்பட்டு அதன் மூலம் உடல் அனுபவிக்கின்ற இன்பத்திலேயே ஆழ்ந்து ஆசைகளாகிய புற்றில் பொருந்தி அதிலேயே வாழ்க்கை முழுவதும் நிறைந்து இருக்கின்றது. அதனால் தூல உடல் சூட்சும மனம் ஆகிய இரண்டும் தமது ஆசைகளின் வழியே படம் விரித்து ஆடுகின்ற பாம்பைப் போல ஆடி வாழ்க்கை ஒழிந்து போகின்றது. இதை மாற்ற ஐந்து புலன்களையும் ஒரே உடலாகிய மனம் அடக்கி ஆளும் படி செய்து அதை தமது உடலின் கட்டுப் பாட்டில் வைத்து தியானத்தில் வீற்றிருக்கலாம். இந்த நிலையே துறவு ஆகும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.