பாடல் #1617

பாடல் #1617: ஆறாம் தந்திரம் – 4. துறவு (அனைத்தையும் விட்டு விலகி இருக்கின்ற தவ நிலை)

நெறியைப் படைத்தா னெருஞ்சில் படைத்தா
னெறியில் வழுவில் நெருஞ்சில் முட்பாயு
நெறியில் வழுவா தியங்கவல் லார்க்கு
நெறியில் நெருஞ்சில் முட்பாயகில் லாவே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

நெறியைப படைததா னெருஞசில படைததா
னெறியில வழுவில நெருஞசில முடபாயு
நெறியில வழுவா தியஙகவல லாரககு
நெறியில நெருஞசில முடபாயகில லாவெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

நெறியை படைத்தான் நெருஞ்சில் படைத்தான்
நெறியில் வழுவில் நெருஞ்சில் முள் பாயும்
நெறியில் வழுவாது இயங்க வல்லார்க்கு
நெறியில் நெருஞ்சில் முள் பாய இல்லாவே.

பதப்பொருள்:

நெறியை (அனைத்தையும் விட்டு விலகி இருக்கின்ற துறவறத்தை மேற்கொள்ளுபவர்கள் கடை பிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகளை) படைத்தான் (படைத்தான் இறைவன்) நெருஞ்சில் (அந்த வழிமுறைகளை சரியாக கடைபிடிக்காத போது அதை உணர்த்துவதற்கு கடினமான முள்ளை போன்ற துன்பங்களையும்) படைத்தான் (படைத்தான் இறைவன்)
நெறியில் (கடை பிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகளில் இருந்து) வழுவில் (சிறிது விலகி நடந்தாலும்) நெருஞ்சில் (அந்த கடினமான) முள் (முள் போன்ற துன்பங்களும்) பாயும் (பாய்ந்து சாதகருக்கு நினைவூட்டும்)
நெறியில் (சிறுதளவும் கூட தாம் கடை பிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகளில் இருந்து) வழுவாது (விலகி விடாமல்) இயங்க (செயல் பட) வல்லார்க்கு (முடிந்தவர்களுக்கு)
நெறியில் (அவர்கள் கடை படிக்கின்ற வழிமுறைகளில்) நெருஞ்சில் (ஒரு பொழுதும் கடினமான) முள் (முள்கள் போன்ற துன்பங்கள்) பாய (பாய்வது) இல்லாவே (இருக்காது).

விளக்கம்:

அனைத்தையும் விட்டு விலகி இருக்கின்ற துறவறத்தை மேற்கொள்ளுபவர்கள் கடை பிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகளை படைத்த இறைவனே அந்த வழிமுறைகளை சரியாக கடைபிடிக்காத போது அதை உணர்த்துவதற்கு கடினமான முள்ளை போன்ற துன்பங்களையும் படைத்தான். கடை பிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகளில் இருந்து சிறிது விலகி நடந்தாலும் அந்த கடினமான முள் போன்ற துன்பங்களும் பாய்ந்து சாதகருக்கு அவர்கள் வழி தவறி செல்வதை நினைவூட்டும். சிறுதளவும் கூட தாம் கடை பிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகளில் இருந்து விலகி விடாமல் செயல் பட முடிந்தவர்களுக்கு அவர்கள் கடை படிக்கின்ற வழிமுறைகளில் ஒரு பொழுதும் கடினமான முள்கள் போன்ற துன்பங்கள் பாய்வது இருக்காது.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.