பாடல் #1688

பாடல் #1688: ஆறாம் தந்திரம் – 13. அபக்குவன் (இறைவனை அறிவதற்கான மன முதிர்ச்சி இல்லாதவர்கள்)

வைத்த பசுபாச மாற்று நெறிவைகிப்
பெத்த மறமுத்த னாகிப் பிறழ்வுற்றுத்
தத்துவ முன்னித் தலைப்படா தவ்வாறு
பித்தான சீடனுக் கீயப் பெறாதானே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

வைதத பசுபாச மாறறு நெறிவைகிப
பெதத மறமுதத னாகிப பிறழவுறறுத
தததுவ முனனித தலைபபடா தவவாறு
பிததான சீடனுக கீயப பெறாதானெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

வைத்த பசு பாச மாற்று நெறி வைகி
பெத்தம் அற முத்தன் ஆகி பிறழ் உற்று
தத்துவம் உன்னி தலை படாது அவ்வாறு
பித்து ஆன சீடனுக்கு ஈய பெறாது ஆனே.

பதப்பொருள்:

வைத்த (பிறக்கும் போதே உடலுக்குள் வைத்த) பசு (இருளுக்குள் இருக்கின்ற ஆன்மாவையும்) பாச (அதை கட்டி இருக்கின்ற மலங்களையும்) மாற்று (நீக்கி வெளிச்சத்திற்கு மாற்றுவதற்கான) நெறி (வழி முறையையும்) வைகி (வைத்து அருளி இருப்பதை உணர்ந்து)
பெத்தம் (அந்த வழி முறைகளின் மூலம் பாசமாகிய கட்டுக்களை) அற (இல்லாமல் செய்து) முத்தன் (முக்தி நிலையை பெற்றவன்) ஆகி (ஆகி இல்லாமல்) பிறழ் (தாம் செல்ல வேண்டிய வழி முறையில் இருந்து மாறுதல்) உற்று (அடைந்து)
தத்துவம் (உலக பற்றுக்களுக்கான தத்துவங்களையே) உன்னி (நினைத்துக் கொண்டு) தலை (இறைவனை அடைவதை மட்டுமே குறிக்கோளாக) படாது (எடுத்துக் கொள்ளாமல்) அவ்வாறு (உலக ஆசைகளுக்கு ஏற்றபடியே நடந்து)
பித்து (உலக ஆசைகளில் மயங்கி) ஆன (இருக்கின்ற) சீடனுக்கு (பக்குவமில்லாத சீடனுக்கு) ஈய (உண்மையான ஞானத்தை கொடுக்க) பெறாது (மாட்டார்கள்) ஆனே (குருவானவர்கள்).

விளக்கம்:

பிறக்கும் போதே உடலுக்குள் வைத்த இருளுக்குள் இருக்கின்ற ஆன்மாவையும் அதை கட்டி இருக்கின்ற மலங்களையும் நீக்கி வெளிச்சத்திற்கு மாற்றுவதற்கான வழி முறையையும் வைத்து அருளி இருப்பதை உணர்ந்து, அந்த வழி முறைகளின் மூலம் பாசமாகிய கட்டுக்களை இல்லாமல் செய்து, முக்தி நிலையை பெற்றவன் ஆகி இல்லாமல், தாம் செல்ல வேண்டிய வழி முறையில் இருந்து மாறுதல் அடைந்து, உலக பற்றுக்களுக்கான தத்துவங்களையே நினைத்துக் கொண்டு, இறைவனை அடைவதை மட்டுமே குறிக்கோளாக எடுத்துக் கொள்ளாமல், உலக ஆசைகளுக்கு ஏற்றபடியே நடந்து, உலக ஆசைகளில் மயங்கி இருக்கின்ற பக்குவமில்லாத சீடனுக்கு உண்மையான ஞானத்தை கொடுக்க மாட்டார்கள் குருவானவர்கள்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.