பாடல் #77

பாடல் #77: பாயிரம் – 5. திருமூலர் வரலாறு

மாலாங்க னேஇங்கு யான்வந்த காரணம்
நீலாங்க மேனியள் நேரிழை யாளொடு
மூலாங்க மாக மொழிந்த திருக்கூத்தின்
சீலாங்க வேதத்தைச் செப்பவந் தேனே.

விளக்கம்:

எமது சீடனாகிய மாலாங்கனே இறைவனோடு இருந்த யான் இந்த உலகத்திற்கு வந்ததின் காரணத்தைக் கேட்டுக்கொள். நீல நிற மேனியைக்கொண்டு இறைவனின் திருமேனியில் சரிபாகமாக இருக்கும் சக்தி தேவியும் ஆதிமூலமாகிய இறைவனும் சேர்ந்து உயிர்கள் உய்யும் பொருட்டு புரிந்த திருநடனத்தின் தத்துவங்களையும் இறைவனை அடைய வழிவகுக்கும் அரும்பெரும் ஒழுக்கங்களையும் உள்ளடக்கிய வேதத்தை மற்றவர்களுக்கு எடுத்து உரைக்கவே யான் வந்தேன்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.