பாடல் #83

பாடல் #83: பாயிரம் – 5. திருமூலர் வரலாறு

செல்கின்ற வாறறி சிவமுனி சித்தசன்
வெல்கின்ற ஞானத்து மிக்கோர் முனிவராய்ப்
பல்கின்ற தேவர் அசுரர் நரர்தம்பால்
ஒல்கின்ற வான்வழி யூடுவந் தேனே.

விளக்கம்:

நல் நெறிகளின் மூலம் இறைவனை அடையும் வழிகளை அறிந்து சிவனை மனதுள் வைத்துத் துதித்து மனதை வெல்லக்கூடிய பேரறிவு ஞானத்தை மிகவும் பெற்ற ஒரு முனிவராக நான் இருந்த காலத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான தேவர்களும் அசுரர்களும் மனிதர்களும் மேலுலகம் செல்லும் நுண்ணிய (சூட்சும) வானத்தின் வழியே யானும் புகுந்து இந்தப் பூமியை நோக்கி வந்தேன்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.