பாடல் #57

பாடல் #57: பாயிரம் – 3. ஆகமச் சிறப்பு

அஞ்சன மேனி அரிவைஓர் பாகத்தன்
அஞ்சொ டிருபத்து மூன்றுள ஆகமம்
அஞ்சலி கூப்பி அறுபத் தறுவரும்
அஞ்சா முகத்தில் அரும்பொருள் கேட்டதே.

விளக்கம்:

நீல நிற தேகத்தை உடைய உமா மகேஸ்வரியை இடது பாகத்தில் கொண்ட இறைவன் தனது மேல் நோக்கிய ஐந்தாவது முகமான ஈசான முகத்திலிருந்து அரிதான இருபத்து எட்டு ஆகமங்களை தன்னைக் கைகூப்பி வேண்டிக்கொண்ட அறுபத்து ஆறு யோகபுருஷர்களுக்கு மொழிந்து அருளினான்.

இருபத்து எட்டு ஆகமங்களும் அதைக் கேட்ட அறுபத்து ஆறு யோகபுருஷர்களும்:

1. காமிகம்: பிரணவர், திரிகலர், ஹரர்
2. யோகஜம்: சுதா, பஸ்மர், விபு,
3. சிந்தியம்: சுதீப்தர், கோபதி, அம்பிகை
4. காரணம்: காரணர், சர்வருத்ரர், பிரஜாபதி
5. அஜிதம்: சுசிவர், சிவர், அச்சுதர்
6. தீப்தம்: ஈசர், ஈசானர், ஹூதாசனர்
7. சூட்சுமம்: சூட்சுமர், வைஸ்சிரவணர், பிரபஞ்சனர்
8. சகஸ்ரம்: காலர், பீமர், தருமர்
9. அம்சுமான்: அம்புசம்யமர், அர்க்கர், ரவி
10. சுப்ரபேதம்: தசேசர், விக்னேசர், சசி
11. விஜயம்: அனாதிருத்தர், பரமேசுவரர்
12. நிஸ்வாசம்: தசாரணர், சைலசர்
13. சுவாயம்புவம்: நிதனேசர், பிரமர்
14. அனலம்: வியோமர், அக்கினி
15. வீரம்: தேஜஸ், பிரஜாபதி
16. ரெளரவம்: பிரம்மேசர், நந்திகேசர்
17. மகுடம்: சிவர், மகாதேவர்
18. விமலம்: சர்வாத்மகர், வீரபத்திரர்
19. சந்திரஞானம்: அனந்தர், கிரஹஸ்பதி
20. பிம்பம்: பிரசாந்தர், ததீசி
21. புரோத்கீதம்: சூலி, கவசர்
22. லளிதம்: லயர், ஆலயர்
23. சித்தம்: பிந்து, சண்டேசுவரர்
24. சந்தானம்: சிவநிஷ்டர், வாயு
25. சர்வோக்தம்: சோமதேவர், நிருசிம்மர்
26. பாரமேசுரம்: ஸ்ரீதேவி, உசனஸ்
27. கிரணம்: தேவவிபவர், சம்வர்த்தகர்
28. வாதுளம்: சிவர், மகாகாளர்

2 thoughts on “பாடல் #57

  1. Lion Er ALAGESAN B Reply

    பாடல் கேட்க முடியவில்லை. நன்றி இறைவா நன்றி அய்யா

    • Saravanan Thirumoolar Post authorReply

      தவறை சுட்டிக் காட்டியமைக்கு நன்றி. சரி செய்து விட்டோம் இப்போது பாடலை கேட்கலாம். நன்றி

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.