பாடல் #1467

பாடல் #1467: ஐந்தாம் தந்திரம் – 8. ஞானம் (இறைவனை அடைவதற்கு எந்த வழியில் சென்றாலும் அதில் ஞானம் இருக்க வேண்டும்)

ஞானத்தின் மிக்க வறிநெறி நாட்டில்லை
ஞானத்தின் மிக்க சமையமு நன்றன்று
ஞானத்தின் மிக்கவை நன்முத்தி நல்காவால்
ஞானத்தின் மிக்கார் நரரில்மிக் காரே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

ஞானததின மிகக வறிநெறி நாடடிலலை
ஞானததின மிகக சமையமு நனறனறு
ஞானததின மிககவை நனமுததி நலகாவால
ஞானததின மிககார நரரிலமிக காரெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

ஞானத்தின் மிக்க அறி நெறி நாட்டு இல்லை
ஞானத்தின் மிக்க சமையமும் நன்று அன்று
ஞானத்தின் மிக்கவை நல் முத்தி நல்கா ஆல்
ஞானத்தின் மிக்கார் நரரில் மிக்காரே.

பதப்பொருள்:

ஞானத்தின் (ஞானத்தை) மிக்க (விட மேலானதாக) அறி (அறியப் படுகின்ற) நெறி (நெறி முறைகள் என்று எதுவும்) நாட்டு (எந்த நாட்டிலும்) இல்லை (இல்லை)
ஞானத்தின் (ஞானத்தை) மிக்க (மேலானது என்று) சமையமும் (எடுத்துக் கொள்ளாத எந்த சமயமும்) நன்று (நன்மையானது) அன்று (இல்லை)
ஞானத்தின் (ஞானத்தை) மிக்கவை (விட்டு விட்டு இருக்கின்ற எந்த வழிமுறையும்) நல் (நன்மையான) முத்தி (முக்தி நிலையை) நல்கா (கொடுக்காது) ஆல் (ஆதலால்)
ஞானத்தின் (ஞானத்தில்) மிக்கார் (மிகவும் மேன்மை பெற்றவர்களே) நரரில் (மனிதர்களில்) மிக்காரே (மிகவும் மேன்மையானவர் ஆவார்கள்).

விளக்கம்:

ஞானத்தை விட மேலானதாக அறியப் படுகின்ற நெறி முறைகள் என்று எதுவும் எந்த நாட்டிலும் இல்லை. ஞானத்தை மேலானது என்று எடுத்துக் கொள்ளாத எந்த சமயமும் நன்மையானது இல்லை. ஞானத்தை விட்டு விட்டு இருக்கின்ற எந்த வழிமுறையும் நன்மையான முக்தி நிலையை கொடுக்காது. ஆதலால், ஞானத்தில் மிகவும் மேன்மை பெற்றவர்களே மனிதர்களில் மிகவும் மேன்மையானவர் ஆவார்கள்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.