பாடல் #291

பாடல் #291: முதல் தந்திரம் – 20. கல்வி (உண்மை அறிவான ஞானம்)

கற்றறி வாளர் கருதிய காலத்துக்
கற்றறி வாளர் கருத்திலோர் கண்ணுண்டு
கற்றறி வாளர் கருதி உரைசெய்யும்
கற்றறி காட்டக் கயலுள வாக்குமே.

விளக்கம்:

கல்வி அறிவை குருவின் மூலம் கற்று அறிந்த உயிர்கள் தாம் கற்றுக்கொண்ட அறிவை ஆராய்ந்து பார்த்தால் தாம் கற்று அறிந்த கல்வியினால் கிடைத்த அறிவுக்குள் ஒரு பேரறிவு ஞானம் இருப்பதைத் தெரிந்து கொள்வார்கள். உயிர்கள் தாம் கற்றுக் கொண்ட உலக கல்விக்குள் உண்மையான அறிவைக் கொடுக்கும் ஞானக் கண்ணை எண்ணித் தியானித்து பேரறிவு ஞானத்தை பெறவேண்டும். அப்படிப் பெற்ற பேரறிவு ஞானத்தை குருவாக இருந்து தன்னை நாடி வருபவர்ளுக்கு அவர்களின் தகுதிக்கேற்ப நயன தீட்சை மூலம் காண்பிக்கமுடியும்.

உள்விளக்கம்: நயன தீட்சை என்பது முட்டை போடும் மீன் வகைகள் முட்டை போட்டதும் தன் முட்டையை பார்த்துக்கொண்டே இருக்கும் சிறிது நேரத்தில் அனைத்து முட்டைகளும் குஞ்சு பொறித்துவிடும் இதுபோல குருவானவர் சீடனை பார்த்ததும் பேரறிவு ஞானமடைய வைக்கலாம்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.