பாடல் #1655

பாடல் #1655: ஆறாம் தந்திரம் – 8. அவ வேடம் (தவசிகள் போல பொய்யாக வேடம் அணிவது)

ஆடம் பரங்கொண் டடிசிலுண் பான்பயன்
வேடங் கள்கொண்டு வெருட்டிடும் பேதைகா
ளாடியும் பாடியும் மழுது மரற்றியுந்
தேடியுங் காணீர் சிவனவன் றாள்களே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

ஆடம பரஙகொண டடிசிலுண பானபயன
வெடங களகொணடு வெருடடிடும பெதைகா
ளாடியும பாடியு மழுது மரறறியுந
தெடியுங காணீர சிவனவன றாளகளெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

ஆடம்பரம் கொண்டு அடிசில் உண்பான் பயன்
வேடங்கள் கொண்டு வெருட்டிடும் பேதைகாள்
ஆடியும் பாடியும் அழுதும் அரற்றியும்
தேடியும் காணீர் சிவன் அவன் தாள்களே.

பதப்பொருள்:

ஆடம்பரம் (ஆடம்பரமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து) கொண்டு (கொண்டு) அடிசில் (மிகவும் இனிப்பான உணவுகளை) உண்பான் (உண்ணுகின்றவன்) பயன் (அதற்கு தேவையான செல்வம் திரட்டுவதற்கு)
வேடங்கள் (தவசிகள் போல வேடம் அணிந்து) கொண்டு (கொண்டு) வெருட்டிடும் (மற்றவர்களை பயமுறுத்தியும் பொய்யான வார்த்தைகளால் மயக்கியும்) பேதைகாள் (திரிகின்ற முட்டாள் மனிதர்களாக இருக்கின்றார்கள். இப்படி வாழ்க்கையை வீணாக்காமல்)
ஆடியும் (இறைவன் மேல் உண்மையான அன்பு கொண்டு ஆடியும்) பாடியும் (அவனது திருப் புகழ்களை பாடியும்) அழுதும் (அழுதும்) அரற்றியும் (அவன் காண கிடைக்க மாட்டானா என்று புலம்பியும்)
தேடியும் (அவன் எங்கு இருக்கின்றான் என்று தேடினால்) காணீர் (காண்பீர்கள்) சிவன் (இறைவன்) அவன் (அவனது) தாள்களே (திருவடிகளை).

விளக்கம்:

ஆடம்பரமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டு மிகவும் இனிப்பான உணவுகளை உண்ணுகின்றவன் அதற்கு தேவையான செல்வம் திரட்டுவதற்கு தவசிகள் போல வேடம் அணிந்து கொண்டு மற்றவர்களை பயமுறுத்தியும் பொய்யான வார்த்தைகளால் மயக்கியும் திரிகின்ற முட்டாள் மனிதர்களாக இருக்கின்றார்கள். இப்படி வாழ்க்கையை வீணாக்காமல் இறைவன் மேல் உண்மையான அன்பு கொண்டு ஆடியும் அவனது திருப் புகழ்களை பாடியும், அழுதும் அவன் காண கிடைக்க மாட்டானா என்று புலம்பியும் அவன் எங்கு இருக்கின்றான் என்று தேடினால் இறைவனது திருவடிகளை காண்பீர்கள்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.