பாடல் #1601

பாடல் #1601: ஆறாம் தந்திரம் – 2. திருவடிப் பேறு (குருவாக வந்த இறைவனின் திருவடிகளால் பெறும் நன்மை)

முடிமன்ன ராய்மூ வுலகம தாள்வ
ரடிமன்ன ரின்பத் தளவில்லைக் கேட்கின்
முடிமன்ன ராய்நின்ற தேவர்க ளீசன்
குடிமன்ன ராய்க்குற்ற மற்றுநின் றாரே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

முடிமனன ராயமூ வுலகம தாளவ
ரடிமனன ரினபத தளவிலலைக கெடகின
முடிமனன ராயநினற தெவரக ளீசன
குடிமனன ராயககுறற மறறுநின றாரெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

முடி மன்னர் ஆய் மூ உலகம் அது ஆள்வர்
அடி மன்னர் இன்பத்து அளவு இல்லை கேட்கின்
முடி மன்னர் ஆய் நின்ற தேவர்கள் ஈசன்
குடி மன்னர் ஆய் குற்றம் அற்று நின்றாரே.

பதப்பொருள்:

முடி (கிரீடத்தை சூடிக்கொண்டு இருக்கின்ற) மன்னர் (மன்னர்கள்) ஆய் (ஆக இருப்பவர்கள்) மூ (தேவ லோகம், பூலோகம், பாதாள லோகம் ஆகிய மூன்று) உலகம் (உலகங்களிலும்) அது (இருக்கின்ற பல நாடுகளை) ஆள்வர் (ஆட்சி செய்வார்கள்)
அடி (ஆனால், இறைவனது திருவடிகளை) மன்னர் (தமது நெஞ்சத்திற்குள் நிலைபெற்று வைத்து இருக்கின்றவர்கள்) இன்பத்து (அடைகின்ற பேரின்பத்திற்கு) அளவு (அளவு என்பதே) இல்லை (இல்லை) கேட்கின் (கேட்டுக் கொள்ளுங்கள்)
முடி (ஆகவே மலங்கள் இருப்பதாலேயே கிரீடத்தை சூடிக்கொண்டு இருக்கின்ற) மன்னர் (மன்னர்கள்) ஆய் (ஆக) நின்ற (நிற்கின்ற) தேவர்கள் (தேவர்கள் கூட) ஈசன் (இறைவனின்)
குடி (திருவடிகளை தமது நெஞ்சத்திற்குள் குடி வைத்த) மன்னர் (மன்னர்கள்) ஆய் (ஆக இருந்தால்) குற்றம் (எந்த விதமான மலங்களும்) அற்று (இல்லாமல்) நின்றாரே (நிற்பார்கள்).

விளக்கம்:

கிரீடத்தை சூடிக்கொண்டு இருக்கின்ற மன்னர்களாக இருப்பவர்கள் தேவ லோகம், பூலோகம், பாதாள லோகம் ஆகிய மூன்று உலகங்களிலும் இருக்கின்ற பல நாடுகளை ஆட்சி செய்வார்கள். ஆனால், இறைவனது திருவடிகளை தமது நெஞ்சத்திற்குள் நிலைபெற்று வைத்து இருக்கின்றவர்கள் அடைகின்ற பேரின்பத்திற்கு அளவு என்பதே இல்லை கேட்டுக் கொள்ளுங்கள். ஆகவே மலங்கள் இருப்பதாலேயே கிரீடத்தை சூடிக்கொண்டு இருக்கின்ற மன்னர்களாக நிற்கின்ற தேவர்கள் கூட இறைவனின் திருவடிகளை தமது நெஞ்சத்திற்குள் குடி வைத்த மன்னர்களாக இருந்தால் எந்த விதமான மலங்களும் இல்லாமல் நிற்பார்கள்.

கருத்து:

தேவர்கள் கன்மம் மாயை அனைத்தும் நீங்கப்பெற்று நான் என்ற எண்ணம் நீங்கி ஞானம் அடைந்தாலும் இறைவனுடன் கலக்காமல் தனிப்பட்ட தனது பெயரினால் அழைக்கப்படுவதினால் அவர்களுக்கு ஆணவமலம் இருக்கின்றது. அவர்கள் இறைவனின் திருவடிகளை தமது நெஞ்சத்திற்குள் நிலைபெற்று இருக்கும் படி செய்து விட்டால் அந்த மலமும் நீங்கி எந்தவிதமான மலங்களும் இல்லாமல் இருப்பார்கள்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.