பாடல் #1599

பாடல் #1599: ஆறாம் தந்திரம் – 2. திருவடிப் பேறு (குருவாக வந்த இறைவனின் திருவடிகளால் பெறும் நன்மை)

மேல்வைத்த வாறுசெயா விடில்மேல் வினை
மால்வைத்த சிந்தையை மாயம தாக்கிடும்
பால்வைத்த சென்னிப் படரொளி யானவன்
றாள்வைத்த வாறு தரிப்பித்த வாறே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

மெலவைதத வாறுசெயா விடிலமெல வினை
மாலவைதத சிநதையை மாயம தாககிடும
பாலவைதத செனனிப படரொளி யானவன
றாளவைதத வாறு தரிபபிதத வாறெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

மேல் வைத்த ஆறு செயா விடில் மேல் வினை
மால் வைத்த சிந்தையை மாயம் அது ஆக்கிடும்
பால் வைத்த சென்னி படர் ஒளி ஆனவன்
தாள் வைத்த ஆறு தரிப்பித்த ஆறே.

பதப்பொருள்:

மேல் (எமது தலையின் மேல்) வைத்த (தமது திருவடியை இறைவன் வைத்து அருளிய) ஆறு (முறையை) செயா (செய்யாமல்) விடில் (இருந்திருந்தால்) மேல் (யான் மேலும் மேலும் சேர்ந்து கொள்ளும்) வினை (வினைகளால்)
மால் (மாயனாகிய திருமால்) வைத்த (மாயையால் வைத்த) சிந்தையை (எண்ணங்களையே கொண்டு) மாயம் (மாயத்திலேயே) அது (எமது வாழ்க்கை இருக்கும் படி) ஆக்கிடும் (ஆக்கிவிடும்)
பால் (அமிழ்தத்தை) வைத்த (வைத்துக் கொண்டு இருக்கும்) சென்னி (எமது தலையில் அமிழ்தமாக இருக்கின்றவனும்) படர் (எங்கும் படர்கின்ற) ஒளி (ஒளி வடிவமாக) ஆனவன் (இருப்பவனும் ஆகிய இறைவன்)
தாள் (தமது திருவடியை) வைத்த (எமது தலையின் மேல் வைத்து அருளிய) ஆறு (வழிமுறையும்) தரிப்பித்த (முக்திக்கான அனைத்து நலங்களையும் எமக்கு அருளிய) ஆறே (வழிமுறையுமே எம்மை அப்படிப்பட்ட மாய வாழ்க்கையிலிருந்து காப்பாற்றியது).

விளக்கம்:

எமது தலையின் மேல் தமது திருவடியை இறைவன் வைத்து அருளிய முறையை செய்யாமல் இருந்திருந்தால் யான் மேலும் மேலும் சேர்ந்து கொள்ளும் வினைகளால் மாயனாகிய திருமால் மாயையால் வைத்த எண்ணங்களையே கொண்டு மாயத்திலேயே எமது வாழ்க்கை இருக்கும் படி ஆக்கிவிடும். எமது தலையில் அமிழ்தமாக இருக்கின்றவனும் எங்கும் படர்கின்ற ஒளி வடிவமாக இருப்பவனும் ஆகிய இறைவன் தமது திருவடியை எமது தலையின் மேல் வைத்து அருளிய வழிமுறையும் முக்திக்கான அனைத்து நலங்களையும் எமக்கு அருளிய வழிமுறையுமே எம்மை அப்படிப்பட்ட மாய வாழ்க்கையிலிருந்து காப்பாற்றியது.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.