பாடல் #1600

பாடல் #1600: ஆறாம் தந்திரம் – 2. திருவடிப் பேறு (குருவாக வந்த இறைவனின் திருவடிகளால் பெறும் நன்மை)

கழலார் கமலத் திருவடி யென்னு
நிழல்சேரப் பெற்றே னெடுமா லறியா
வழல்சேரு மங்கியு ளாதிப் பிரானுங்
குழல்சேரு மென்னுயிர் கூடுங் குலைத்தே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

கழலார கமலத திருவடி யெனனு
நிழலசெரப பெறறெ னெடுமா லறியா
வழலசெரு மஙகியு ளாதிப பிரானுங
குழலசெரு மெனனுயிர கூடுங குலைததெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

கழல் ஆர் கமல திருவடி என்னும்
நிழல் சேர பெற்றேன் நெடு மால் அறியா
அழல் சேரும் அங்கி உள் ஆதி பிரானும்
குழல் சேரும் என் உயிர் கூடும் குலைத்தே.

பதப்பொருள்:

கழல் (சிலம்புகளை) ஆர் (அணிந்து கொண்டு இருக்கும்) கமல (தாமரை மலர் போன்ற) திருவடி (திருவடிகள்) என்னும் (என்று உணரப் படுகின்ற)
நிழல் (நிழலோடு) சேர (யானும் சேர்ந்து இருக்கும் படி) பெற்றேன் (இறைவனது திருவருளால் பெற்றேன்) நெடு (நீண்ட நெடும் அண்ணாமலையாக) மால் (திருமாலாலும்) அறியா (அறிய முடியாத)
அழல் (மிகப்பெரும் ஜோதியோடு) சேரும் (சேருகின்ற) அங்கி (எமக்குள் இருக்கின்ற ஜோதியின்) உள் (உள்ளே இருக்கின்ற) ஆதி (ஆதி) பிரானும் (தலைவனாகிய இறைவனோடு)
குழல் (எமது உடலோடு தலை முடியும்) சேரும் (சேர்ந்து) என் (அதனுடன் எமது) உயிர் (உயிரும்) கூடும் (சேர்ந்து அவனோடு கூடி) குலைத்தே (ஒன்றோடு ஒன்றாக சேர்ந்து இருக்கின்றோம்).

விளக்கம்:

சிலம்புகளை அணிந்து கொண்டு இருக்கும் தாமரை மலர் போன்ற திருவடிகள் என்று உணரப் படுகின்ற நிழலோடு யானும் சேர்ந்து இருக்கும் படி இறைவனது திருவருளால் பெற்றேன். நீண்ட நெடும் அண்ணாமலையாக திருமாலாலும் அறிய முடியாத மிகப்பெரும் ஜோதியோடு சேருகின்ற எமக்குள் இருக்கின்ற ஜோதியின் உள்ளே இருக்கின்ற ஆதி தலைவனாகிய இறைவனோடு எமது உடலோடு சேர்ந்த தலை முடியுடன் எமது உயிரும் சேர்ந்து அவனோடு கூடி ஒன்றோடு ஒன்றாக சேர்ந்து இருக்கின்றோம்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.