பாடல் #1535

பாடல் #1535: ஐந்தாம் தந்திரம் – 21. புறச் சமய நிந்தனை (இறைவனை அடைய வேண்டும் என்று வழிபாடு செய்யாமல் ஆசைகளுக்காக புற வழிபாடு செய்வதை நிந்திப்பது)

அண்ணலை நாடிய வாறு சமையமும்
விண்ணவ ராக மிகவும் விரும்பியே
முன்னின் றழியு முயன்றில ராதலால்
மண்ணின் றொழியும் வகையறி யார்களே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

அணணலை நாடிய வாறு சமையமும
விணணவ ராக மிகவும விருமபியெ
முனனின றழியு முயனறில ராதலால
மணணின றொழியும வகையறி யாரகளெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

அண்ணலை நாடிய ஆறு சமையமும்
விண்ணவர் ஆக மிகவும் விரும்பியே
முன் நின்று அழியும் முயன்று இலர் ஆதலால்
மண் நின்று ஒழியும் வகை அறியார்களே.

பதப்பொருள்:

அண்ணலை (அண்ணலாகிய இறைவனை) நாடிய (தேடி அடைய உதவும்) ஆறு (ஆறு விதமான) சமையமும் (வழி முறைகளும்)
விண்ணவர் (முக்தி அடையவும் தேவர்களாக) ஆக (ஆக வேண்டும்) மிகவும் (என்று மிகவம்) விரும்பியே (விரும்புகின்ற உயிர்களுக்கு வழி காட்டவே உருவாக்கப் பட்டுள்ளன)
முன் (முன்னால் / ஆசைப் படுகின்ற) நின்று (இருக்கின்ற / பொருள்கள்) அழியும் (அனைத்தும் அழிந்து போவதை) முயன்று (அந்த ஆறு வழி முறைகளின் உட் பொருளை ஆராய்ந்து அறிந்து கொண்டு உணர்ந்து தெளிவடைவதற்கான முயற்சியை) இலர் (இல்லாதவர்களாக இருக்கின்றார்கள்) ஆதலால் (ஆதலால் வெறும் ஆசைகளுக்காக புற வழிபாடு செய்பவர்களுக்கு)
மண் (இந்த உலகத்தில் / மற்றவர்கள் ஆசைப் படுகின்ற) நின்று (உள்ள அனைத்தும் / பொருள்கள் அனைத்தும்) ஒழியும் (அழிந்து போவதையும் அறிந்து கொண்டு) வகை (அழியாமல் இருக்கின்ற முறையை) அறியார்களே (அறிந்து கொள்ளாமலேயே இவர்கள் இருக்கின்றார்கள்).

விளக்கம்:

அண்ணலாகிய இறைவனை தேடி அடைய உதவும் ஆறு விதமான வழி முறைகளும் முக்தி அடையவும் தேவர்களாக ஆக வேண்டும் என்று மிகவம் விரும்புகின்ற உயிர்களுக்கு வழி காட்டவே உருவாக்கப் பட்டுள்ளன. ஆனாலும் அந்த ஆறு வழி முறைகளின் உட் பொருளை ஆராய்ந்து அறிந்து கொண்டு உணர்ந்து தெளிவடைவதற்கான முயற்சியை இல்லாதவர்களாக இருக்கின்றார்கள். ஆதலால் வெறும் ஆசைகளுக்காக புற வழிபாடு செய்பவர்களுக்கு அவர்கள் ஆசைப் படுகின்ற அனைத்தும் அழிந்து போவதையும் மற்றவர்கள் ஆசைப் படுகின்ற அனைத்தும் அழிந்து போவதையும் அறிந்து கொண்டு அழியாமல் இருக்கின்ற முறையை அறிந்து கொள்ளாமலேயே இவர்கள் இருக்கின்றார்கள்.

குறிப்பு:

ஆறு சமயங்கள் என்பது இறைவனை அடைவதற்கான ஆறு வழி முறைகளாகும். இதனை பாடல் #1530 இல் பார்க்கவும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.