பாடல் #1278

பாடல் #1278: நான்காம் தந்திரம் – 9. ஏரொளிச் சக்கரம் (மூலாதாரத்திலிருந்து மேல் நோக்கி எழுகின்ற ஒளி வடிவான சக்கரம்)

விரிந்தது விந்துவும் கெட்டது வீசம்
விரிந்தது விந்துவும் நாதத் தளவினில்
விரிந்தது வுட்கட்ட மெட்டெட்டு மாகில்
விரிந்தது விந்து விரையது வாமே.

விளக்கம்:

பாடல் #1277 இல் உள்ளபடி அண்ட சராசரங்கள் அனைத்திற்கும் விரிந்து பரவுகின்ற வெளிச்சம் அதிகமாகும் போது மந்திர ஒலிகள் அளவில் குறைந்து மறைந்து விடும். அதன் பிறகு வெளிச்சமும் சத்தமும் அளவில் சரிசமாக விரிந்து பரவும் போது அதன் உள் அமைப்பில் ஒன்றோடு ஒன்று அறுபத்து நான்கு மடங்கு அளவில் இருக்கும்படி ஆகி விட்டால் அதுவே பாடல் #1276 இல் உள்ளபடி உலகத்திலுள்ள இறைவனை அடைய விரும்பி சாதகம் செய்யும் உயிர்கள் அனைத்திற்கும் முக்திக்கு வழிகாட்டும் வித்தாக ஆகிவிடும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.