பாடல் #1517

பாடல் #1517: ஐந்தாம் தந்திரம் – 17. சத்தி நிபாதம் (அருள் சக்தி மேலிருந்து கீழ் இறங்கி வருகின்ற தன்மை)

இருள்சூ ழறையி லிருந்தது நாடில்
பொருள்சூழ் விளக்கது புக்கெரிந் தாப்போல்
மருள்சூழ் மயக்கத்து மாமலர் நந்தி
யருள்சூ ழிறைவனு மம்மையு மாமே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

இருளசூ ழறையி லிருநதது நாடில
பொருளசூழ விளககது புககெரிந தாபபொல
மருளசூழ மயககதது மாமலர நநதி
யருளசூ ழிறைவனு மமமையு மாமெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

இருள் சூழ் அறையில் இருந்தது நாடில்
பொருள் சூழ் விளக்கு அது புக்கு எரிந்தால் போல்
மருள் சூழ் மயக்கத்து மா மலர் நந்தி
அருள் சூழ் இறைவனும் அம்மையும் ஆமே.

பதப்பொருள்:

இருள் (மாயையால்) சூழ் (சூழப் பட்டு இருக்கின்ற) அறையில் (அறையாகிய உடம்பிற்குள்) இருந்தது (மறைந்து இருக்கின்ற உண்மை பொருளை) நாடில் (தேடி அடைந்தால்)
பொருள் (இருண்ட அறையில் பொருள்கள்) சூழ் (சுற்றி இருப்பதை) விளக்கு (காண்பிக்கும் விளக்கு) அது (அது போலவே) புக்கு (மூலாதாரத்தில் இருக்கின்ற சோதியை) எரிந்தால் (சாதகத்தின் மூலம் விளக்கு ஏற்றி வைத்தது) போல் (போல எரிய செய்தால்)
மருள் (மாயை) சூழ் (சூழ்ந்த) மயக்கத்து (மயக்கத்தில் இதுவரை வெளிப்படாமல்) மா (இதயத் தாமரையாகிய மாபெரும்) மலர் (மலரில் வீற்றிருக்கின்ற) நந்தி (குருநாதராகிய இறைவன் வெளிப்பட்டு)
அருள் (அவரே அருள்) சூழ் (சூழ்ந்து இருக்கின்ற) இறைவனும் (தந்தையாகவும்) அம்மையும் (தாயாகவும்) ஆமே (இருப்பார்).

விளக்கம்:

மாயையால் சூழப் பட்டு இருக்கின்ற அறையாகிய உடம்பிற்குள் மறைந்து இருக்கின்ற உண்மை பொருளை தேடி அடைந்தால், இருண்ட அறையில் தம்மை சுற்றி இருக்கின்ற பொருள்களை காண்பிக்கும் விளக்கைப் போலவே மூலாதாரத்தில் இருக்கின்ற சோதியை சாதகத்தின் மூலம் ஏற்றி வைத்தால், மாயை சூழ்ந்த மயக்கத்தில் இதுவரை வெளிப்படாமல் இதயத் தாமரையாகிய மாபெரும் மலரில் வீற்றிருக்கின்ற குருநாதராகிய இறைவன் வெளிப்பட்டு அவரே அருள் சூழ்ந்து இருக்கின்ற தந்தையாகவும் தாயாகவும் இருப்பார்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.