பாடல் #306

பாடல் #306: முதல் தந்திரம் – 21. கேள்வி கேட்டமைதல் (கேள்வி ஞானத்தின் மூலம் இறைவனை அடைதல்)

சிறியார் மணற்சோற்றில் தேக்கிடு மாபோல்
செறிவால் அனுபோகம் சித்திக்கும் என்னில்
குறியாத தொன்றைக் குறியாதார் தம்மை
அறியா திருந்தார் அவரவர் அன்றே.

விளக்கம்:

சிறு பிள்ளைகள் மணலில் வீடு கட்டி களிமண் சோறு சமைத்து அதை உண்மையான சோறுபோல பாவித்து சாப்பிட்டு இன்பப்படுவது போல உண்மையில்லாத உலக ஆசைகளை அனுபவித்து இன்பம் அடைந்துவிட்டு இறையருள் கிடைத்துவிடும் என்று நினைப்பது பொய்யானதாகவே இருக்கும். இறைவன் இப்படிப்பட்டவர் அவரை இப்படி அணுகலாம் என்று குறிப்பால் உணர்த்திவிட முடியாத இறைவன் ஒருவர் இருக்கிறார் அவரை அறிந்து கொள்ளவேண்டும் என்ற கேள்விஞானம் கூட இல்லாமல் வாழ்க்கையை உலக இன்பங்களின் வழி நடப்பவர்கள் எப்போதுமே இறைவனையும் அறியமாட்டார்கள் தம்மையும் அறியமாட்டார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.