பாடல் #1020

பாடல் #1020: நான்காம் தந்திரம் – 4. நவகுண்டம் (மந்திர சித்தி பெற்றவர் தமது தொழிலுக்கு ஏற்ப ஹோமம் செய்யும் ஒன்பது வகை குண்டங்கள்)

கூடமுக் கூடத்தி னுள்ளெழு குண்டத்துள்
ஆடிய ஐந்தும் அகம்புற மாய்நிற்கும்
பாடிய பன்னீ ரிராசியும் அங்கெழ
நாடிக்கொள் வார்கட்கு நற்சுடர் தானே.

விளக்கம்:

உடலுக்குள் மானசீகமாக உருவகப்படுத்திய முக்கோண குண்டத்திலிருந்து எழுகின்ற அக்னியில் ஆடுகின்ற பிராணன், அபானன், உதானன், வியானன், சமானன் எனும் ஐந்து வாயுக்களும் உடலுக்குள்ளும் வெளியிலும் இருக்கின்றது. அந்தக் குண்டத்திலிருந்து எழும் அக்னியிலிருந்து 12 விதமான ஒலிகள் வெளிவரும். அந்த ஒலிகளைத் தேடி அறிந்து கொள்ளும் சாதகர்கள் தமக்குள் நல்ல சுடரொளியை அறிந்து கொள்ளலாம்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.