பாடல் #242

பாடல் #242: முதல் தந்திரம் – 13. இராசதோடம் (அரசாட்சி முறை)

ஞானமி லாதார் சடைசிகை நூல்நண்ணி
ஞானிகள் போல நடிக்கின் றவர்தம்மை
ஞானிக ளாலே நரபதி சோதித்து
ஞானமுண் டாக்குதல் நலமாம் நாட்டிற்கே.

விளக்கம்:

உண்மை ஞானம் இல்லாதவர்கள் வெறும் சடை முடியும் பூணூலும் தரித்து உண்மை ஞானிகள் போல நடித்துக்கொண்டு இருக்கின்றனர். இப்படிப்பட்டவர்கள் இருக்கும் நாடு எப்போதும் சுபிட்சம் அடையாமல் துன்பப்பட்டுக்கொண்டே இருக்கும். நடிப்பவர்கள் யார் என்பதை அந்த நாட்டு மக்களை ஆளுகின்ற அரசன் உண்மையான ஞானிகளின் மூலம் சோதனை செய்து நடிப்பவர்களை அடையாளம் கண்டுகொண்டு அந்த உண்மையான ஞானிகளின் மூலமே நடித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஞானிகளுக்கும் உண்மை ஞானத்தை போதனை செய்யவைத்து ஞானம் உண்டாக்கினான் என்றால் அவன் நாடும் அவனும் எப்போதும் நலம் பெற்று இன்பமாக இருப்பார்கள்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.