பாடல் #241

பாடல் #241: முதல் தந்திரம் – 13. இராசதோடம் (அரசாட்சி முறை)

மூடங் கெடாதோர் சிகைநூல் முதற்கொள்ளில்
வாடும் புவியும் பெருவாழ்வு மன்னனும்
பீடொன் றிலனாகும் ஆதலால் பேர்த்துணர்ந்
தாடம் பரநூற் சிகையறுத் தானன்றே.

விளக்கம்:

அறியாமை அகன்று உண்மை ஞானம் பெறாதவர்கள் குடுமியையும் பூணூலையும் அணிந்து கொள்வதால் அவர்கள் இருக்கும் நாடு வளங்கள் குறைந்து துன்பப்படும். அந்த நாட்டை அரசாண்டு பெரும் வாழ்வை வாழும் அரசனும் பெருமை ஒன்றும் இல்லாதவனாக இழிவு பெற வேண்டியதாகிவிடும். நாட்டை ஆளும் அரசன் தமது நாட்டில் வெறும் ஆடம்பரத்திற்காக சிகை முடியையும் பூணூலையும் தரித்து வாழும் வேஷதாரிகளை நன்றாக ஆராய்ந்து உணர்ந்து கொண்டு அவர்களின் வேஷத்தைக் கலைத்து அவர்களை நம்புகின்ற மக்களுக்கு உண்மையைத் தெரிய வைத்தால் அந்த அரசனும் அவனது நாடும் நன்மை பெற்று விளங்கும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.