பாடல் #1759

பாடல் #1759: ஏழாம் தந்திரம் – 5. ஆத்ம லிங்கம் (அருவமாக இருக்கின்ற ஆத்மாவின் இலிங்க வடிவம்)

மனம்புகுந் தென்னுயிர் மன்னிய வாழ்கை
மனம்புகுந் தின்பம் பொழிகின்ற போது
நலம்புகுந் தென்னோடு நாதனை நாமே
நிலம்புகுந் தாதியுமேல் கொண்ட வாறே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

மனமபுகுந தெனனுயிர மனனிய வாழகை
மனமபுகுந தினபம பொழிகினற பொது
நலமபுகுந தெனனொடு நாதனை நாமெ
நிலமபுகுந தாதியுமெல கொணட வாறெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

மனம் புகுந்து என் உயிர் மன்னிய வாழ்கை
மனம் புகுந்து இன்பம் பொழிகின்ற போது
நலம் புகுந்து என்னோடு நாதனை நாமே
நிலம் புகுந்த ஆதியும் மேல் கொண்ட ஆறே.

பதப்பொருள்:

மனம் (அனைத்திற்கும் மேலான பரம்பொருளாக தமது ஆத்ம இலிங்கமே இருக்கின்ற தத்துவத்தை உணர்ந்து கொண்டவர்களின் மனதிற்குள்) புகுந்து (புகுந்து) என் (அவர்களின்) உயிர் (உயிரோடு) மன்னிய (பொருந்தி) வாழ்கை (வாழ்க்கையில் எப்போதும் உடன் இருந்து)
மனம் (அவர்களின் மனதிற்குள்) புகுந்து (புகுந்து) இன்பம் (அனைத்து விதமான இன்பங்களையும்) பொழிகின்ற (வாரி வழங்கும்) போது (போது)
நலம் (நலங்களெல்லாம்) புகுந்து (அவர்களுக்குள் புகுந்து) என்னோடு (அவர்களோடு) நாதனை (அனைத்திற்கும் தலைவனாகிய இறைவனோடு) நாமே (ஒன்றாக கலந்திருந்து)
நிலம் (உலகத்தில்) புகுந்த (புகுந்து வீற்றிருக்கும்) ஆதியும் (ஆதி பரம்பொருள்) மேல் (அவர்களின் ஆன்மாவை மேன்மை படுத்தி) கொண்ட (ஆட்கொண்டு அருளி) ஆறே (நன்மையின் வழியில் நடத்துகின்றான்).

விளக்கம்:

அனைத்திற்கும் மேலான பரம்பொருளாக தமது ஆத்ம இலிங்கமே இருக்கின்ற தத்துவத்தை உணர்ந்து கொண்டவர்களின் மனதிற்குள் இறைவன் புகுந்து, அவர்களின் உயிரோடு பொருந்தி, வாழ்க்கையில் எப்போதும் உடன் இருந்து, அனைத்து விதமான இன்பங்களையும் வாரி வழங்கும் போது, நலங்களெல்லாம் அவர்களுக்குள் புகுந்து, அனைத்திற்கும் தலைவனாகிய இறைவனோடு ஒன்றாக கலந்திருந்து, உலகத்தில் புகுந்து வீற்றிருக்கும் ஆதி பரம்பொருள் அவர்களின் ஆன்மாவை மேன்மை படுத்தி ஆட்கொண்டு அருளி நன்மையின் வழியில் நடத்துகின்றான்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.