பாடல் #1664

பாடல் #1664: ஆறாம் தந்திரம் – 9. தவ வேடம் (அகத் தவத்தின் தன்மையை புற வேடத்தில் காட்டுவது)

காதணி குண்டலங் கண்டிகை நாகமு
மூதின சங்கு முயர்கட்டிக் கப்பரை
யேதமில் பாதுகம் யோகாந்த மாதன
மேதமில் யோகவட்டந் தண்டமீ ரைந்தே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

காதணி குணடலங கணடிகை நாகமு
மூதின சஙகு முயரகடடிக கபபரை
யெதமில பாதுகம யொகாநத மாதன
மெதமில யொகவடடந தணடமீ ரைநதெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

காது அணி குண்டலம் கண்டிகை நாகமும்
ஊதின சங்கும் உயர் கட்டி கப்பரை
ஏதம் இல் பாதுகம் யோக அந்தம் ஆதனம்
ஏதம் இல் யோக வட்டம் தண்டம் ஈர் ஐந்தே.

பதப்பொருள்:

காது (காதுகளில்) அணி (அணிந்து இருக்கின்ற) குண்டலம் (குண்டலங்கள்) கண்டிகை (கழுத்தில் அணிந்து இருக்கின்ற) நாகமும் (நாக மணி மாலை)
ஊதின (இயற்கையாகவே முதுமை பெற்று இறந்து கிடைத்த) சங்கும் (சங்கு) உயர் (உயர்வான) கட்டி (திருநீறு வைத்திருக்கும் பாத்திரம்) கப்பரை (பிச்சை எடுக்கின்ற பாத்திரம் / திருவோடு)
ஏதம் (குற்றம்) இல் (இல்லாத) பாதுகம் (பாதணிகள்) யோக (யோக) அந்தம் (முத்திரை) ஆதனம் (அமர்ந்து இருக்கின்ற ஆசனம்)
ஏதம் (குற்றம்) இல் (இல்லாத) யோக (யோக) வட்டம் (காப்பு / இரட்சை) தண்டம் (தண்டம்) ஈர் (ஆகிய இரண்டும்) ஐந்தே (ஐந்தும் பெருக்கி வரும் மொத்தம் பத்து அடையாளங்களும் உண்மையான தவசிகளுக்கான வேடமாகும்).

விளக்கம்:

1.காதுகளில் அணிந்து இருக்கின்ற குண்டலங்கள், 2. கழுத்தில் அணிந்து இருக்கின்ற நாக மணி மாலை, 3. இயற்கையாகவே முதுமை பெற்று இறந்து கிடைத்த சங்கு, 4. உயர்வான திருநீறு வைத்திருக்கும் பாத்திரம், 5. பிச்சை எடுக்கின்ற பாத்திரம் (திருவோடு), 6. குற்றம் இல்லாத பாதணிகள், 7. யோக முத்திரை, 8. அமர்ந்து இருக்கின்ற ஆசனம், 9. குற்றம் இல்லாத யோக காப்பு (இரட்சை), 10. தண்டம் ஆகிய பத்து அடையாளங்களும் உண்மையான தவசிகளுக்கான வேடமாகும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.